clone demo

வியாழன், செப்டம்பர் 28, 2000

Religion by the Heavenly Perfections - Vibhuti–Vistara–yoga! | Bhishma-Parva-Section-034

(Bhagavat-Gita Parva - 22) [Bhagavad Gita Chapter 10]


"The Holy One said, 'Once more still, O mighty-armed one, listen to my supernal words which, from desire of (thy) good, I say unto thee that wouldst be pleased (therewith).[229] 10:1

The hosts of gods know not my origin, nor the great Rishis, since I am, in every way, the source of the gods and the great Rishis.[230] 10:2

He that knoweth me as the Supreme Lord of the worlds, without birth and beginning, (he), undeluded among mortals, is free from all sins. 10:3

Intelligence, knowledge, the absence of delusion, forgiveness, truth, self-restraint, and tranquillity, pleasure, pain, birth, death, fear, and also security, abstention from harm, evenness of mind, contentment, ascetic austerities, gift, fame, infamy, these several attributes of creatures arise from me. 10:4-5

The Seven great Rishis, the four Maharishis before (them), and the Manus, partaking of my nature, were born from my mind, of whom in this world are these offsprings.[231] 10:6

He that knoweth truly this pre-eminence and mystic power of mine, becometh possessed of unswerving devotion. Of this (there is) no doubt. 10:7

I am the origin of all things, from me all things proceed. Thinking thus, the wise, endued with my nature, worship me.[232] 10:8

Their hearts on me, their lives devoted to me, instructing one another, and gloryfying me they are ever contented and happy.[233] 10:9

Unto them always devoted, and worshipping (me) with love, I give that devotion in the form of knowledge by which they come to me.[234] 10:10

Of them, for compassion's sake. I destroy the darkness born of ignorance, by the brilliant lamp of knowledge, (myself) dwelling in their souls.' 10:11

"Arjuna said, 'Thou art the Supreme Brahma, the Supreme Abode, the Holiest of the Holy, the eternal Male Being Divine, the First of gods Unborn, the Lord. All the Rishis proclaim thee thus, and also the celestial Rishi Narada; and Asita, Devala, (and) Vyasa; thyself also tellest me (so). 10:12-13

All this that thou tellest me, O Kesava, I regard as true since, O Holy One, neither the gods nor the Danavas understand thy manifestation. 10:14

Thou only knowest thyself by thyself. O Best of Male Beings. O Creator of all things; O Lord of all things, O God of gods, O Lord of the Universe, it behoveth thee to declare without any reservation, those divine perfections of thine by which perfections pervading these worlds thou abidest. 10:15-16

How shall I, ever meditating, know thee, O thou of mystic powers, in what particular states mayst thou, O Holy One, be meditated upon by me?[235] 10:17

Do thou again, O Janardana, copiously declare thy mystic powers and (thy) perfections, for I am never satiated with hearing thy nectar-like words." 10:18

"The Holy One said,--'Well, unto thee I will declare my divine perfections, by means of the principal ones (among them), O chief of the Kurus, for there is no end to the extent of my (perfections).[236] 10:19

I am the soul, O thou of curly hair, seated in the heart of every being, I am the beginning, and the middle, and the end also of all beings. 10:20

I am Vishnu among the Adityas, the resplendent Sun among all luminous bodies; I am Marichi among the Maruts, and the Moon among constellations.[237] 10:21

I am the Sama Veda among the Vedas; I am Vasava among the gods; I am the mind among the senses; I am the intellect in (living) beings. 10:22

I am Sankara among the Rudras, the Lord of treasures among the Yakshas and the Rakshasas; I am Pavaka among the Vasus, and Meru among the peaked (mountains). [238] 10:23

Know me, O son of Pritha, to be Vrihaspati, the chief of household priests. I am Skanda among commanders of forces. I am Ocean among receptacles of water. 10:24

I am Bhrigu among the great Rishis, I am the One, undestructible (syllable Om) among words. Of sacrifices I am the Japa-sacrifice.[239] Of immobiles I am the Himavat. 10:25

I am the figtree among all trees, I am Narada among the celestial Rishis. I am Chitraratha among the Gandharvas and the ascetic Kapila among ascetics crowned with Yoga success. 10:26

Know me to be Uchchaisravas among horses, brought forth by (the churning for) nectar, Airavata among princely elephants, and the king among men. 10:27

Among weapons I am the thunderbolt, among cows I am (she called) Kamadhuk. I am Kandarpa the cause of reproduction, I am Vasuki among serpents.[240] 10:28

I am Ananta among Nagas, I am Varuna among acquatic beings, I am Aryaman among the Pitris, and Yama among those that judge and punish.[241] 10:29

I am Prahlada among the Daityas, and Time among things that count. I am the lion among the beasts, and Vinata's son among winged creatures. 10:30

Of purifiers I am the wind. I am Rama among wielders of weapons. I am the Makara among fishes, and I am Jahnavi (Ganga) among streams.[242] 10:31

Of created things I am the beginning and the end and also the middle, O Arjuna. I am the knowledge of Supreme Spirit among all kinds of knowledge, and the disputation among disputants.[243] 10:32

Among all letters I am the letter A, and (the compound called) Dwanda among all compounds. I am also Time Eternal, and I am the Ordainer with face turned on every side.[244] 10:33

I am Death that seizeth all, and the source of all, that is to be. Among females, I am Fame, Fortune, Speech, Memory, Intelligence, Constancy, Forgiveness. 10:34

Of the Sama hymns, I am the Vrihat-sama and Gayatri among metres. Of the months, I am Margasirsha, of the seasons (I am) that which is productive of flowers.[245] 10:35

I am the game of dice of them that cheat, and the splendour of those that are splendid. I am Victory, I am Exertion, I am the goodness of the good. 10:36

I am Vasudeva among the Vrishnis, I am Dhananjaya among the sons of Pandu. I am even Vyasa among the ascetics, and Usanas among seers. 10:37

I am the Rod of those that chastise, I am the Policy of those that seek victory. I am silence among those that are secret. I am the Knowledge of those that are possessed of Knowledge. 10:38

That which is the Seed of all things, I am that, O Arjuna. There is nothing mobile or immobile, which can exist without me. 10:39

There is no end, O chastiser of foes, of my divine perfections. This recital of the extent of (those) perfections hath been uttered by me by way (only) of instancing them. 10:40

Whatever of exalted things (there is) or glorious, or strong, understand thou that everything is born of a portion of my energy. 10:41

Or rather, what hast thou to do, by knowing all this in detail, O Arjuna? Supporting this entire universe with only a portion (of myself), I stand.[246]" 10:42

________________________________________

Footnotes

229. Telang renders Paramam 'excellent'; Mr. John Davies, 'all important'. The meaning is referring to the 'Supreme Soul'.

230. Both Sankara and Sreedhara explain Sarvassas as "in every way". i.e., as creator, as guide, &c.

231. Prajas offspring, including, as Sankara says, both mobile, and immobile, therefore, not mankind alone.

232. Bhava-samanwitas is explained by Sreedhara as "full of love", which K. T. Telang accepts. Sankara explains it as "endued with penetration into the knowledge of the Supreme object."

233. Tityam, ever, is connected with what follows and not what precedes. Thus Sreedhara. Mr. Davies connects it with Kathayantas.

234. K. T. Telang renders buddhi-yogam as knowledge; Mr. Davies, as mental devotion and Sankara, "devotion by special insight."

235. To know thee fully is impossible. In what particular forms or manifestations, therefore, shall I think of thee? The word Bhava in the second line is rendered "entities" by K. T. Telang, and "form of being" by Mr. Davies.

236. Vistarasya evidently refers (as explained by all the commentators) to Vibhutinam. it is a question of grammar and not of doctrine that there can be any difference of opinion. Mr. Davies, however, renders it "of (my) greatness." This is inaccurate.

237. The Adityas are the solar deities, twelve in number, corresponding to the twelve months of the year. The Maruts are the wind-gods, whose chief is Marichi.

238. The Rudras are a class of destructive gods, eleven in number. The Vasus are an inferior class of deities, eight in number. The lord of treasures is Kuvera.

239. The Japa-sacrifice is the sacrifice by meditation which is superior to all sacrifices.

240. Kamadhuk, the wish-giving cow called Surabhi. The cause of re-production, i.e., I am not the mere carnal passion, but that passion which procreates or is crowned with fruit.

241. In 28, Vasuki is called the chief of the Sarpas (serpents); in 29 Ananta is spoken of as the chief of the Nagas. The latter are Sarpas as well, Sreedhara says that the distinction lies in the fact of the Nagas being without poison. This is hardly correct.

242. Pavatam may also mean "of those that have motion." Rama is Dasaratha's son, the hero of Valmiki's poem. Ganga is called Jahnavi because she was, after having been drunk up, let out by the ascetic Jahnu through his knee.

243. Mr. Davies renders Vedas 'Pravadatam' as "the speech of those that speak." K. T. Telang renders it "the argument of controversialists."

244. A, or rather the sound of A as in full, is the initial letter of the Sanskrit alphabet. Of compounds, the Dwanda, or the copulative compound, is enumerated first. In other respects again, the Dwanda is the best kind of compound for the words forming it are co-ordinate, without one being dependent on the other or others.

245. The Vrihat-saman is said to be the best, because it leads to emancipation at once. Thus Sankara. The Margasirsha is the month from the middle of February to the middle of March. Productive of flowers, i.e., the Spring.

246. Mr. Davies renders the last line of this verse as "I have established in continuance all this universe by one part myself." This is both obscure and inaccurate.

தமிழில் | In Tamil
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அகம்பனன் அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அதிரதன் அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அர்வாவசு அர்ஜுனன் அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அலம்புசன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அன்சுமான் அனுவிந்தன் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி ஆணிமாண்டவ்யர் ஆத்ரேயர் ஆதிசேஷன் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஸ்தீகர் இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உச்சைஸ்ரவஸ் உசீநரன் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உதங்கர் உதங்கா உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் கங்கன் கங்கை கசன் கடோத்கசன் கண்வர் கணிகர் கத்ரு கந்தன் கபோதரோமன் கயன் கர்ணன் கருடன் கல்கி கல்மாஷபாதன் கலி கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி கார்க்கோடகன் கார்த்திகை காலகேயர் காலவர் காளி காக்ஷிவத் கிந்தமா கிர்மீரன் கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருஷ்ணன் கீசகர்கள் கீசகன் குணகேசி குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசின் கேசினி கைகேயி கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் சக்திரி சக்ரதேவன் சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சங்கன் சச்சி சசபிந்து சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சத்தியபாமா சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யபாமா சத்யவான் சதானீகன் சந்தனு சந்திரன் சம்சப்தகர்கள் சம்பா சம்பை சம்வர்ணன் சமீகர் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சரஸ்வதி சல்லியன் சலன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திராங்கதை சித்ரவாஹனன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுகன்யா சுசர்மன் சுசோபனை சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதக்ஷிணன் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுந்தன் உபசுந்தன் சுநந்தை சுப்ரதீகா சுபத்திரை சுமுகன் சுரதை சுருதசேனன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூர்ப்பனகை சூரன் சூரியதத்தன் சூரியன் சேகிதானன் சேதுகன் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதியும்னி சௌனகர் ததீசர் தபதி தபஸ் தம்போத்பவன் தமயந்தி தமனர் தர்மதேவன் தர்மவியாதர் தளன் தக்ஷகன் தாத்ரேயிகை தார்க்ஷ்யர் தாருகன் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துவஷ்டிரி துவாபரன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவசேனை தேவயானி தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பர்ணாதன் பர்வதர் பரசுராமர் பரத்வாஜர் பரதன் பராசரர் பராவசு பரீக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பலராமன் பலன் பலி பாகுகன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிரகலாதன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மா பிரம்மாதி பிரமாதின் பிராதிகாமின் பிருகத்யும்னன் பிருகதஸ்வர் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பௌரவன் பௌலோமர் மங்கணகர் மடன் மணிமான் மதிராக்ஷன் மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மஹாபிஷன் மஹிஷன் மாத்ரி மாதலி மாதவி மாந்தாதா மார்க்கண்டேயர் மாரீசன் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷ்யசிருங்கர் ரிஷபர் ருக்மரதன் ருக்மி ருத்திரன் ருரு ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லக்ஷ்மணன் லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வந்தின் வர்கா வருணன் வஜ்ரவேகன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசாகன் விசித்திரவீரியன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வேதா வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜாரிதரி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹர்யஸ்வன் ஹரிச்சந்திரன் ஹனுமான் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹோத்திரவாஹனர்
 

காப்புரிமை

© 2012-2017, செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்
இவ்வலைப்பூவின் பதிவுகளை உரிய சுட்டிகளுடன் இணையத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளத் தடையில்லை.
வேறு எவ்வகையிலோ, விதத்திலோ இணையத்திலும், பிற ஊடகங்களிலும் பகிரவும், வெளியிடவும் முன்னனுமதி பெற வேண்டும்.
Blogger இயக்குவது.
Back To Top