clone demo

வெள்ளி, செப்டம்பர் 29, 2000

The Manifesting of the One and Manifold - Visvarupa–Darsana yoga! | Bhishma-Parva-Section-035

(Bhagavat-Gita Parva - 23) [Bhagavad Gita Chapter 11]


"Arjuna said,--'This discourse about the supreme mystery, called Adhyatman, which thou hast uttered for my welfare, hath dispelled my delusion.[247] 11:1

For I have heard at large from thee of the creation and dissolution of beings, O thou of eyes like lotus petals, and also of thy greatness that knoweth no deterioration. 11:2


What thou hast said about thyself, O great Lord, is even so. O best of Male Beings, I desire to behold thy sovereign form. 11:3

If, O Lord, thou thinkest that I am competent to behold that (form), then, O Lord of mystic power, show me thy eternal Self.[248]' 11:4

"The Holy One said, 'Behold, O son of Pritha, my forms by hundreds and thousands, various, divine, diverse in hue and shape. 11:5

Behold the Adityas, the Vasus, the Rudras, the Aswins, and the Maruts. Behold, O Bharata, innumerable marvels unseen before (by thee). 11:6

Behold, O thou of curly hair, the entire universe of mobiles and immobiles, collected together in this body of mine, whatever else thou mayst wish to see.[249] 11:7

Thou art, however, not competent to behold me with this eye of thine. I give thee celestial sight. Behold my sovereign mystic nature.'" 11:8

Sanjaya continued,--"Having said this, O monarch, Hari, the mighty Lord of mystic power, then revealed to the son of Pritha his Supreme sovereign form, with many mouths and eyes, many wonderous aspects, many celestial ornaments, many celestial weapons uplifted, wearing celestial garlands and robes, (and) with unguents of celestial fragrance, full of every wonder, resplendent, infinite, with faces turned on all sides.[250] 11:9-11

If the splendour of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, (then) that would be like the splendour of that Mighty One. 11:12

The son of Pandu then beheld there in the body of that God of gods the entire universe divided and sub-divided into many parts, all collected together.[251] 11:13

Then Dhananjaya, filled with amazement, (and) with hair standing on end, bowing with (his) head, with joined hands addressed the God. 11:14

"Arjuna said, 'I behold all the gods, O God, as also all the varied hosts of creatures, (and) Brahman seated on (his) lotus seat, and all the Rishis and the celestial snakes. 11:15

I behold Thee with innumerable arms, stomachs, mouths, (and) eyes, on every side, O thou of infinite forms. Neither end nor middle, nor also beginning of thine do I behold, O Lord of the universe, O thou of universal form. 11:16

Bearing (thy) diadem, mace, and discus, a mass of energy, glowing on all sides, do I behold thee that art hard to look at, endued on all sides with the effulgence of the blazing fire or the Sun, (and) immeasurable. 11:17

Thou art indestructible, (and) the Supreme object of this universe. Thou art without decay, the guardian of eternal virtue. I regard thee to be the eternal (male) Being. 11:18

I behold thee to be without beginning, mean, end, to be of infinite prowess, of innumerable arms, having the Sun and the Moon for thy eyes, the blazing fire for thy mouth, and heating this universe with energy of thy own. 11:19

For the space betwixt heaven and earth is pervaded by Thee alone, as also all the points of the horizon. At sight of this marvellous and fierce form of thine, O Supreme Soul, the triple world trembleth. 11:20

For these hosts of gods are entering thee. Some, afraid, are praying with joined hands. Saying Hail to Thee--the hosts of great Rishis and Siddhas praise Thee with copious hymns of praise.[252] 11:21

The Rudras, the Adityas, the Vasus, they that (called) the Siddhas, the Viswas, the Aswins, the Maruts, also the Ushmapas, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, the hosts of Siddhyas, behold Thee and are all amazed. 11:22

Beholding Thy mighty form with many mouths and eyes, O mighty-armed one, with innumerable arms, thighs and feet, many stomachs, (and) terrible in consequence of many tusks, all creatures are frightened and I also. 11:23

Indeed, touching the very skies, of blazing radiance, many-hued, mouth wide-open, with eyes that are blazing and large, beholding thee, O Vishnu, with (my) inner soul trembling (in fright), I can no longer command courage and peace of mind. 11:24

Beholding thy mouths that are terrible in consequence of (their) tusks, and that are fierce (as the all-destroying fire at the end of the Yuga), I cannot recognise the points of the horizon nor can I command peace of mind. Be gracious, O God of gods, O thou that art the refuge of the Universe. 11:25

And all these sons of Dhritarashtra, together with the hosts of kings, and Bhishma, and Drona, and also this Suta's son (Karna), accompanied by even the principal warriors of our side, are quickly entering thy terrible mouths rendered fierce by thy tusks. Some, with their heads crushed, are seen striking at the interstices of (thy) teeth. 11:26-27

As many currents of water flowing through different channels roll rapidly towards the ocean, so these heroes of the world of men enter thy mouths that flame all around. 11:28

As moths with increasing speed rush for (their own) destruction to the blazing fire, so also do (these) people, with unceasing speed, enter thy mouths for (their) destruction. 11:29

Swallowing all these men from every side, thou lickest them with thy flaming mouths. Filling the whole universe with (thy) energy, thy fierce splendours, O Vishnu, are heating (everything). 11:30

Tell me who thou art of (such) fierce form. I bow to thee, O chief of the gods, be gracious to me. I desire to know thee that art the Primeval One, I do not understand thy action.'[253] 11:31

The Holy One said, "I am Death, the destroyer of the worlds, fully developed. I am now engaged in slaying the race of men. Without thee all these warriors standing in the different divisions shall cease to be.[254] 11:32

Wherefore, arise, gain glory, (and) vanquishing the foe, enjoy (this) swelling kingdom. By me have all these been already slain. Be only (my) instrument. O thou that can'st draw the bow with (even) the left hand. 11:33

Drona and Bhishma, and Jayadratha, and Karna, and also other heroic warriors, (already) slain by me, do thou slay. Be not dismayed, fight; thou shalt conquer in battle (thy) foes." 11:34

Sanjaya continued,--"Hearing these words of Kesava, the diadem-decked (Arjuna), trembling, (and) with joined-hands, bowed (unto him); and once more said unto Krishna, with voice choked up and overwhelmed with fear, and making his salutations (to him).-- 11:35

Arjuna said, "It is meet, Hrishikesa, that the universe is delighted and charmed in uttering thy praise, and the Rakshasas flee in fear in all directions, and the hosts of the Siddhas bow down (to thee). 11:36

And why should they not bow down to thee, O Supreme Soul, that are greater than even Brahman (himself), and the primal cause? O thou that art Infinite. O God of the gods, O thou that art the refuge of the universe, thou art indestructible, thou art that which is, and that which is not and that which is beyond (both). 11:37

Thou art the First God, the ancient (male) Being, thou art the Supreme refuge of this universe. Thou art the Knower, thou art the Object to be known, thou art the highest abode. By thee is pervaded this universe, O thou of infinite form.[255] 11:38

Thou art Vayu, Yama, Agni, Varuna, Moon, Prajapati, and Grandsire. Obeisance be to thee a thousand times, and again and yet again obeisance to thee. 11:39

Obeisance to thee in front, and also from behind. Let obeisance be to thee from every side, O thou that art all. Thou art all, of energy that is infinite, and prowess that is immeasurable. Thou embracest the All. 11:40

Regarding (thee) a friend whatever hath been said by me carelessly, such as--O Krishna, O Yadava, O friend,--not knowing this thy greatness from want of judgement or from love either, whatever disrespect hath been shown thee for purpose of mirth, on occasions of play, lying, sitting, (or) at meals, while alone or in the presence of others, O undeteriorating one, I beg thy pardon for it, that art immeasurable. 11:41-42

Thou art the father of this universe of mobiles and immobiles. Thou art the great master deserving of worship. There is none equal to thee, how can there be one greater? O thou whose power is unparalleled in even three worlds?[256] 11:43

Therefore bowing (to thee) prostrating (my) body, I ask thy grace, O Lord, O adorable one. It behoveth thee. O God, to bear (my faults) as a father (his) son's, a friend (his) friend's, a lover (his) loved one's. 11:44

Beholding (thy) form (unseen) before, I have been joyful, (yet) my mind hath been troubled, with fear. Show me that (other ordinary) form, O God. Be gracious, O Lord of the gods, O thou that art the refuge of the universe. 11:45

(Decked) in diadem, and (armed) with mace, discus in hand, as before, I desire to behold thee. Be of that same four-armed form, O thou of a thousand arms, thou of universal form." 11:46

"The Holy One said, 'Pleased with thee, O Arjuna, I have, by my (own) mystic power, shown thee this supreme form, full of glory, Universal, Infinite, Primeval, which hath been seen before by none save thee. 11:47

Except by thee alone, hero of Kuru's race, I cannot be seen in this form in the world of men by any one else, (aided) even by the study of the Vedas and of sacrifices, by gifts, by actions, (or) by the severest austerities.[257] 11:48

Let no fear be thine, nor perplexity of mind at seeing this awful form of mine. Freed from fear with a joyful heart, thou again see Me assuming that other form.'" 11:49

Sanjaya continued,--"Vasudeva, having said all this to Arjuna, once more showed (him) his own (ordinary) form, and that High-Souled one, assuming once more (his) gentle form, comforted him who had been afflicted." 11:50

"Arjuna said, 'Beholding this gentle human form of thine, O Janardana, I have now become of right mind and have come to my normal state.' 11:51

"The Holy One said, 'This form of mine which thou hast seen is difficult of being seen. Even the gods are always desirous of becoming spectators of this (my) form. 11:52

Not by the Vedas, nor by austerities, nor by gifts, nor by sacrifices, can I be seen in this form of mine which thou hast seen. 11:53

By reverence, however, that is exclusive (in its objects), O Arjuna, I can in this form be known, seen truly, and attained to, O chastiser of foes. 11:54

He who doth everything for me, who hath me for his supreme object, who is freed from attachment, who is without enmity towards all beings, even he, O Arjuna, cometh to me.' 11:55

________________________________________

Footnotes

247. Adhyatman, i.e., the relation between the Supreme and the individual soul. This my delusion, i.e., about my being the slayer.

248. Avyayam is that which has no decay. Ordinarily, it may be rendered "eternal." Telang renders it "inexhaustible". Elsewhere I have rendered it as "understanding."

249. Ekastham, lit. "all in one". i.e., collected together.

250. Devam is explained by Sreedhara as Dyotanatmakam i.e., endued with splendour. Mr. Davies renders it resplendent; but Telang renders it "deity."

251. Pra-vibhaktam-anekadha (divided diversely) is an adjective of Jagat. See Sreedhara. Both Mr. Davies and Telang seem to take it as a predicate in contra-distinction to Ekastham. This is scarcely correct.

252. Verse 21 is read differently. For Twam Surasangha, some texts read twa-Asurasanghas. Then again for Stuvanti in the second line some read Vikshate.

253. Pravritti is explained by both Sankara and Sreedhara as Chesta, i.e., movements or acts. Mr. Davies is, I think, not correct in taking it to mean "evolved or developed form."

254. Kala here is death. Mr. Davies renders it Time, following some other translators. Pravriddha is not (as Mr. Davies renders it) "old" or "very old," but swelling or fully developed. Then again, Mr. Davies commits a ludicrous blunder in rendering Rite twam as "Except thee." This is one of those idioms at which a foreigner is sure to stumble who has only the lexicons for his guide. What Krishna says is not that all would perish save Arjuna, but that without Arjuna (i.e., even if he did not fight) all would perish.

255. Nidhanam is either refuge or support or abode or receptacle. Mr. Davies incorrectly renders it "treasure-house."

256. Sankara accepts the reading Gururgariyan, Sreedhara takes it as Gururgariyan. In either case the difference in meaning is not material.

257. Sankara connects Adhyayana with Veda and Yajna. This seems to be right explanation.


தமிழில் | In Tamil
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அகம்பனன் அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அதிரதன் அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அர்வாவசு அர்ஜுனன் அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அலம்புசன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அன்சுமான் அனுவிந்தன் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி ஆணிமாண்டவ்யர் ஆத்ரேயர் ஆதிசேஷன் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஸ்தீகர் இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உச்சைஸ்ரவஸ் உசீநரன் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உதங்கர் உதங்கா உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் கங்கன் கங்கை கசன் கடோத்கசன் கண்வர் கணிகர் கத்ரு கந்தன் கபோதரோமன் கயன் கர்ணன் கருடன் கல்கி கல்மாஷபாதன் கலி கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி கார்க்கோடகன் கார்த்திகை காலகேயர் காலவர் காளி காக்ஷிவத் கிந்தமா கிர்மீரன் கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருஷ்ணன் கீசகர்கள் கீசகன் குணகேசி குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசின் கேசினி கைகேயி கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் சக்திரி சக்ரதேவன் சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சங்கன் சச்சி சசபிந்து சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சத்தியபாமா சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யபாமா சத்யவான் சதானீகன் சந்தனு சந்திரன் சம்சப்தகர்கள் சம்பா சம்பை சம்வர்ணன் சமீகர் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சரஸ்வதி சல்லியன் சலன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திராங்கதை சித்ரவாஹனன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுகன்யா சுசர்மன் சுசோபனை சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதக்ஷிணன் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுந்தன் உபசுந்தன் சுநந்தை சுப்ரதீகா சுபத்திரை சுமுகன் சுரதை சுருதசேனன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூர்ப்பனகை சூரன் சூரியதத்தன் சூரியன் சேகிதானன் சேதுகன் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதியும்னி சௌனகர் ததீசர் தபதி தபஸ் தம்போத்பவன் தமயந்தி தமனர் தர்மதேவன் தர்மவியாதர் தளன் தக்ஷகன் தாத்ரேயிகை தார்க்ஷ்யர் தாருகன் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துவஷ்டிரி துவாபரன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவசேனை தேவயானி தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பர்ணாதன் பர்வதர் பரசுராமர் பரத்வாஜர் பரதன் பராசரர் பராவசு பரீக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பலராமன் பலன் பலி பாகுகன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிரகலாதன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மா பிரம்மாதி பிரமாதின் பிராதிகாமின் பிருகத்யும்னன் பிருகதஸ்வர் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பௌரவன் பௌலோமர் மங்கணகர் மடன் மணிமான் மதிராக்ஷன் மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மஹாபிஷன் மஹிஷன் மாத்ரி மாதலி மாதவி மாந்தாதா மார்க்கண்டேயர் மாரீசன் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷ்யசிருங்கர் ரிஷபர் ருக்மரதன் ருக்மி ருத்திரன் ருரு ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லக்ஷ்மணன் லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வந்தின் வர்கா வருணன் வஜ்ரவேகன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசாகன் விசித்திரவீரியன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வேதா வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜாரிதரி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹர்யஸ்வன் ஹரிச்சந்திரன் ஹனுமான் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹோத்திரவாஹனர்
 

காப்புரிமை

© 2012-2018, செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்
இவ்வலைப்பூவின் பதிவுகளை உரிய சுட்டிகளுடன் இணையத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளத் தடையில்லை.
வேறு எவ்வகையிலோ, விதத்திலோ இணையத்திலும், பிற ஊடகங்களிலும் பகிரவும், வெளியிடவும் முன்னனுமதி பெற வேண்டும்.
Blogger இயக்குவது.
Back To Top