Thursday, March 01, 2012

நாராயணன்

விஷ்ணு; முப்பெரும் தேவரில் ஒருவர்

மஹாபாரதத்தில் நாராயணன் என்ற பெயர் வரும் பகுதிகள்

Mbh.1.1.3
Mbh.1.1.153
Mbh.1.1.182
Mbh.1.2.341
Mbh.1.2.389
Mbh.1.2.444
Mbh.1.18.1352
Mbh.1.18.1377
Mbh.1.18.1378
Mbh.1.18.1379
Mbh.1.18.1383
Mbh.1.18.1395
Mbh.1.19.1403
Mbh.1.19.1408
Mbh.1.19.1420
Mbh.1.19.1421
Mbh.1.19.1424
Mbh.1.19.1425
Mbh.1.19.1434
Mbh.1.33.1897
Mbh.1.33.1900
Mbh.1.33.1905
Mbh.1.55.2754
Mbh.1.63.3163
Mbh.1.64.3247
Mbh.1.65.3250
Mbh.1.65.3251
Mbh.1.67.3531
Mbh.1.67.3535
Mbh.1.67.3577
Mbh.1.67.3582
Mbh.1.70.3692
Mbh.1.74.3914
Mbh.1.74.3919
Mbh.1.74.3920
Mbh.1.198.9868
Mbh.1.198.9869
Mbh.1.198.9871
Mbh.1.200.9942
Mbh.1.219.10687
Mbh.1.225.11034
Mbh.1.229.11201
Mbh.2.1.3
Mbh.2.3.84
Mbh.2.11.450
Mbh.2.35.1474
Mbh.2.35.1475
Mbh.2.35.1478
Mbh.2.66.2745
Mbh.3.1.3
Mbh.3.12.638
Mbh.3.12.643
Mbh.3.12.644
Mbh.3.36.1890
Mbh.3.40.2139
Mbh.3.47.2447
Mbh.3.47.2448
Mbh.3.83.4331
Mbh.3.83.4336
Mbh.3.84.4545
Mbh.3.85.4654
Mbh.3.86.4750
Mbh.3.90.4887
Mbh.3.90.4889
Mbh.3.90.4890
Mbh.3.100.5261
Mbh.3.102.5326
Mbh.3.125.6376
Mbh.3.129.6574
Mbh.3.140.7161
Mbh.3.141.7213
Mbh.3.144.7328
Mbh.3.144.7334
Mbh.3.144.7342
Mbh.3.148.7570
Mbh.3.148.7582
Mbh.3.148.7591
Mbh.3.148.7603
Mbh.3.155.7822
Mbh.3.155.7829
Mbh.3.155.7837
Mbh.3.157.7921
Mbh.3.162.8227
Mbh.3.162.8230
Mbh.3.162.8234
Mbh.3.176.8764
Mbh.3.187.9288
Mbh.3.188.9445
Mbh.3.188.9446
Mbh.3.188.9486
Mbh.3.203.10441
Mbh.3.270.13162
Mbh.3.270.13170
Mbh.3.270.13174
Mbh.3.270.13176
Mbh.3.308.15101
Mbh.4.1.3
Mbh.4.6.212
Mbh.4.6.217
Mbh.5.1.3
Mbh.5.7.192
Mbh.5.49.2791
Mbh.5.49.2794
Mbh.5.49.2809
Mbh.5.49.2811
Mbh.5.49.2813
Mbh.5.70.3520
Mbh.5.96.4544
Mbh.5.96.4547
Mbh.5.96.4559
Mbh.5.96.4587
Mbh.5.96.4592
Mbh.5.96.4597
Mbh.5.97.4606
Mbh.5.111.5072
Mbh.5.111.5091
Mbh.5.117.5285
Mbh.5.170.7710
Mbh.6.1.3
Mbh.6.6.379
Mbh.6.8.485
Mbh.6.12.614
Mbh.6.12.618
Mbh.6.23.1039
Mbh.6.23.1050
Mbh.6.59.3189
Mbh.6.65.3592
Mbh.6.66.3632
Mbh.6.66.3633
Mbh.6.66.3654
Mbh.6.68.3723
Mbh.6.68.3728
Mbh.7.10.397
Mbh.7.11.441
Mbh.7.18.838
Mbh.7.29.1530
Mbh.7.50.2347
Mbh.7.74.3258
Mbh.7.75.3261
Mbh.7.78.3469
Mbh.7.79.3511
Mbh.7.81.3591
Mbh.7.86.3798
Mbh.7.88.3922
Mbh.7.107.5082
Mbh.7.192.10653
Mbh.7.193.10710
Mbh.7.193.10713
Mbh.7.193.10723
Mbh.7.193.10725
Mbh.7.193.10731
Mbh.7.193.10739
Mbh.7.194.10740
Mbh.7.197.11005
Mbh.7.197.11012
Mbh.7.197.11028
Mbh.7.197.11043
Mbh.7.197.11046
Mbh.7.198.11067
Mbh.7.198.11076
Mbh.7.198.11082
Mbh.7.198.11095
Mbh.7.198.11280
Mbh.7.198.11289
Mbh.7.198.11291
Mbh.7.198.11292
Mbh.7.198.11309
Mbh.7.198.11316
Mbh.8.1.2
Mbh.8.2.46
Mbh.8.5.138
Mbh.8.11.426
Mbh.8.16.656
Mbh.8.17.697
Mbh.8.34.1762
Mbh.8.53.2995
Mbh.8.62.3629
Mbh.8.79.4860
Mbh.8.79.4862
Mbh.8.87.5339
Mbh.8.95.6078
Mbh.8.96.6125
Mbh.9.1.3
Mbh.10.1.3
Mbh.11.1.3
Mbh.12.1.3
Mbh.12.47.2307
Mbh.12.47.2308
Mbh.12.47.2315
Mbh.12.47.2356
Mbh.12.47.2527
Mbh.12.47.2528
Mbh.12.47.2529
Mbh.12.47.2530
Mbh.12.51.2752
Mbh.12.58.3193
Mbh.12.60.3416
Mbh.12.63.3495
Mbh.12.63.3499
Mbh.12.63.3504
Mbh.12.64.3592
Mbh.12.109.6207
Mbh.12.109.6208
Mbh.12.109.6213
Mbh.12.120.6793
Mbh.12.126.7180
Mbh.12.126.7184
Mbh.12.206.12465
Mbh.12.209.12701
Mbh.12.209.12702
Mbh.12.216.13037
Mbh.12.216.13040
Mbh.12.216.13111
Mbh.12.255.15485
Mbh.12.278.17055
Mbh.12.279.17193
Mbh.12.284.17759
Mbh.12.300.18852
Mbh.12.301.18875
Mbh.12.301.18931
Mbh.12.301.18932
Mbh.12.301.18957
Mbh.12.301.18991
Mbh.12.301.18993
Mbh.12.321.20369
Mbh.12.334.21340
Mbh.12.334.21342
Mbh.12.334.21343
Mbh.12.334.21344
Mbh.12.334.21356
Mbh.12.334.21358
Mbh.12.334.21364
Mbh.12.334.21368
Mbh.12.335.21408
Mbh.12.335.21420
Mbh.12.335.21422
Mbh.12.335.21461
Mbh.12.335.21464
Mbh.12.335.21465
Mbh.12.335.21471
Mbh.12.335.21472
Mbh.12.335.21475
Mbh.12.335.21487
Mbh.12.335.21488
Mbh.12.335.21491
Mbh.12.335.21511
Mbh.12.336.21551
Mbh.12.336.21554
Mbh.12.336.21556
Mbh.12.336.21569
Mbh.12.336.21602
Mbh.12.336.21612
Mbh.12.336.21623
Mbh.12.337.21625
Mbh.12.337.21656
Mbh.12.337.21661
Mbh.12.337.21672
Mbh.12.337.21676
Mbh.12.338.21693
Mbh.12.338.21695
Mbh.12.339.21782
Mbh.12.339.21798
Mbh.12.339.21952
Mbh.12.339.21964
Mbh.12.339.21965
Mbh.12.339.21966
Mbh.12.339.21967
Mbh.12.339.21968
Mbh.12.339.21970
Mbh.12.339.21971
Mbh.12.339.21972
Mbh.12.339.21987
Mbh.12.339.21994
Mbh.12.339.21995
Mbh.12.339.21996
Mbh.12.339.22006
Mbh.12.340.22008
Mbh.12.340.22015
Mbh.12.340.22017
Mbh.12.340.22045
Mbh.12.341.22229
Mbh.12.341.22256
Mbh.12.341.22257
Mbh.12.341.22265
Mbh.12.341.22267
Mbh.12.341.22274
Mbh.12.341.22287
Mbh.12.341.22294
Mbh.12.342.22341
Mbh.12.342.22347
Mbh.12.342.22394
Mbh.12.342.22407
Mbh.12.342.22571
Mbh.12.342.22587
Mbh.12.342.22629
Mbh.12.342.22664
Mbh.12.342.22665
Mbh.12.342.22668
Mbh.12.342.22673
Mbh.12.342.22674
Mbh.12.342.22675
Mbh.12.342.22677
Mbh.12.342.22678
Mbh.12.342.22679
Mbh.12.342.22680
Mbh.12.342.22687
Mbh.12.342.22701
Mbh.12.342.22706
Mbh.12.342.22707
Mbh.12.342.22708
Mbh.12.342.22715
Mbh.12.342.22717
Mbh.12.342.22718
Mbh.12.343.22729
Mbh.12.343.22730
Mbh.12.343.22732
Mbh.12.343.22733
Mbh.12.343.22737
Mbh.12.343.22738
Mbh.12.343.22739
Mbh.12.343.22740
Mbh.12.343.22742
Mbh.12.343.22743
Mbh.12.343.22744
Mbh.12.343.22745
Mbh.12.343.22750
Mbh.12.343.22751
Mbh.12.343.22755
Mbh.12.343.22756
Mbh.12.343.22758
Mbh.12.343.22762
Mbh.12.343.22771
Mbh.12.343.22792
Mbh.12.343.22793
Mbh.12.343.22829
Mbh.12.344.22830
Mbh.12.344.22849
Mbh.12.344.22854
Mbh.12.344.22866
Mbh.12.344.22869
Mbh.12.344.22870
Mbh.12.344.22871
Mbh.12.345.22872
Mbh.12.345.22883
Mbh.12.345.22884
Mbh.12.345.22893
Mbh.12.345.22921
Mbh.12.346.22922
Mbh.12.346.22923
Mbh.12.346.22924
Mbh.12.346.22927
Mbh.12.346.22929
Mbh.12.346.22932
Mbh.12.346.22934
Mbh.12.346.22937
Mbh.12.346.22944
Mbh.12.346.22946
Mbh.12.346.22970
Mbh.12.347.22978
Mbh.12.347.22994
Mbh.12.347.23021
Mbh.12.347.23022
Mbh.12.347.23024
Mbh.12.347.23047
Mbh.12.347.23127
Mbh.12.347.23129
Mbh.12.347.23131
Mbh.12.347.23136
Mbh.12.347.23140
Mbh.12.347.23149
Mbh.12.347.23150
Mbh.12.347.23151
Mbh.12.347.23152
Mbh.12.347.23154
Mbh.12.347.23156
Mbh.12.347.23158
Mbh.12.347.23159
Mbh.12.347.23160
Mbh.12.347.23161
Mbh.12.347.23162
Mbh.12.347.23164
Mbh.12.347.23172
Mbh.12.348.23187
Mbh.12.348.23201
Mbh.12.348.23207
Mbh.12.348.23208
Mbh.12.348.23212
Mbh.12.348.23214
Mbh.12.348.23216
Mbh.12.348.23217
Mbh.12.348.23226
Mbh.12.348.23227
Mbh.12.348.23228
Mbh.12.348.23231
Mbh.12.348.23235
Mbh.12.348.23236
Mbh.12.348.23237
Mbh.12.348.23241
Mbh.12.348.23246
Mbh.12.348.23247
Mbh.12.348.23252
Mbh.12.348.23253
Mbh.12.348.23260
Mbh.12.348.23267
Mbh.12.348.23269
Mbh.12.348.23273
Mbh.12.348.23287
Mbh.12.348.23292
Mbh.12.348.23298
Mbh.12.348.23300
Mbh.12.348.23303
Mbh.12.348.23304
Mbh.12.348.23305
Mbh.12.348.23317
Mbh.12.348.23318
Mbh.12.349.23332
Mbh.12.349.23333
Mbh.12.349.23336
Mbh.12.349.23337
Mbh.12.349.23338
Mbh.12.349.23345
Mbh.12.349.23346
Mbh.12.349.23349
Mbh.12.349.23350
Mbh.12.349.23356
Mbh.12.349.23358
Mbh.12.349.23359
Mbh.12.349.23364
Mbh.12.349.23365
Mbh.12.349.23367
Mbh.12.349.23383
Mbh.12.349.23386
Mbh.12.349.23390
Mbh.12.349.23422
Mbh.12.349.23432
Mbh.12.349.23433
Mbh.12.349.23434
Mbh.12.349.23435
Mbh.12.349.23436
Mbh.12.349.23440
Mbh.12.349.23444
Mbh.12.351.23530
Mbh.12.352.23559
Mbh.13.1.3
Mbh.13.11.730
Mbh.13.11.732
Mbh.13.14.860
Mbh.13.14.1312
Mbh.13.14.1341
Mbh.13.14.1348
Mbh.13.14.1350
Mbh.13.17.2766
Mbh.13.17.2767
Mbh.13.109.9906
Mbh.13.125.10843
Mbh.13.132.11220
Mbh.13.139.11410
Mbh.13.139.11423
Mbh.13.139.11431
Mbh.13.140.11472
Mbh.13.147.12337
Mbh.13.148.12408
Mbh.13.148.12427
Mbh.13.148.12428
Mbh.13.149.12531
Mbh.13.149.12563
Mbh.13.158.13246
Mbh.13.165.13691
Mbh.13.167.13813
Mbh.14.1.3
Mbh.14.25.991
Mbh.14.25.992
Mbh.14.25.995
Mbh.15.1.3
Mbh.15.31.1271
Mbh.16.1.3
Mbh.16.4.182
Mbh.17.1.3
Mbh.17.1.60
Mbh.18.1.3
Mbh.18.5.257
Mbh.18.5.258
Mbh.18.6.351
Mbh.18.6.419

பட்டியல் : http://ancientvoice.wikidot.com/mbh:narayana

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அகம்பனன் அகலிகை அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அஞ்சனபர்வன் அதிரதன் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அர்வாவசு அர்ஜுனன் அலம்பலன் அலம்புசன் அலம்புசை அலர்க்கன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அனுகம்பகன் அனுவிந்தன் அன்சுமான் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்மர் அஸ்வசேனன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி அஹல்யை ஆங்கரிஷ்டன் ஆணிமாண்டவ்யர் ஆதிசேஷன் ஆத்ரேயர் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஜகரர் ஆஸ்தீகர் இக்ஷ்வாகு இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இந்திரோதர் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உக்ரசேனன் உசீநரன் உச்சைஸ்ரவஸ் உதங்கர் உதங்கா உதத்யர் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உமை உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகதர் ஏகதன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் ஓகவதி ஔத்தாலகர் ஔத்தாலகி கங்கன் கங்கை கசன் கசியபர் கடோத்கசன் கணிகர் கண்வர் கதன் கத்ரு கந்தன் கபிலர் கபோதரோமன் கயன் கராளன் கருடன் கர்ணன் கலி கல்கி கல்மாஷபாதன் கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காக்ஷிவத் காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி காயவ்யன் கார்க்கோடகன் கார்க்யர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் கார்த்திகை காலகவிருக்ஷீயர் காலகேயர் காலவர் காலன் காளி கிந்தமா கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருபி கிருஷ்ணன் கிர்மீரன் கீசகர்கள் கீசகன் குசிகன் குணகேசி குணி-கர்க்கர் குண்டதாரன் குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரு குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசினி கேசின் கேதுவர்மன் கைகேயன் கைகேயி கைடபன் கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் கௌதமன் கௌதமி க்ஷத்ரபந்து க்ஷேமதர்சின் க்ஷேமதூர்த்தி சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சக்திரி சக்ரதேவன் சங்கன் சசபிந்து சச்சி சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சதயூபன் சதானீகன் சத்தியசேனன் சத்தியபாமா சத்தியர் சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யசேனன் சத்யபாமா சத்யவான் சத்ருஞ்சயன் சந்தனு சந்திரன் சமங்கர் சமீகர் சம்சப்தகர்கள் சம்பரன் சம்பா சம்பாகர் சம்பை சம்வர்ணன் சம்வர்த்தர் சரபன் சரஸ்வதி சர்மின் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சலன் சல்லியன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாண்டில்யர் சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரஸ்வதர் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சார்வாகன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திரன் சித்திராங்கதை சித்ரகுப்தன் சித்ரவாஹனன் சிநி சிந்துத்வீபன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிகாரின் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுகர் சுகன்யா சுகுமாரி சுகேது சுக்ரது சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுசர்மன் சுசோபனை சுதக்ஷிணன் சுதசோமன் சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுநந்தை சுந்தன் உபசுந்தன் சுபத்திரை சுப்ரதீகா சுமித்திரன் சுமுகன் சுரதன் சுரதை சுரபி சுருதகர்மன் சுருதசேனன் சுருதர்வன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுருவாவதி சுலபை சுவர்ணஷ்டீவின் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுனஸ்ஸகன் சுஷேணன் சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூரன் சூரியதத்தன் சூரியவர்மன் சூரியன் சூர்ப்பனகை சேகிதானன் சேதுகன் சேனஜித் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதி சௌதியும்னி சௌனகர் தக்ஷகன் தக்ஷன் தண்டதாரன் தண்டன் தண்டி ததீசர் தத்தாத்ரேயர் தபதி தபஸ் தமயந்தி தமனர் தம்போத்பவன் தர்மதர்சனர் தர்மதேவன் தர்மத்வஜன் தர்மவியாதர் தர்மாரண்யர் தளன் தனு தாத்ரேயிகை தாரகன் தாருகன் தார்க்ஷ்யர் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிதர் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருதவர்மன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் தீர்க்கதமஸ் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துலாதாரன் துவஷ்டிரி துவாபரன் துவிதன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவகி தேவசர்மன் தேவசேனா தேவசேனை தேவமதர் தேவயானி தேவராதன் தேவலர் தேவஸ்தானர் தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நமுசி நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாகன் நாசிகேதன் நாடீஜங்கன் நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிருகன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பங்காஸ்வனன் பசுஸகன் பஞ்சசிகர் பஞ்சசூடை பத்மநாபன் பத்மன் பத்ரகாளி பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பராசரர் பராவசு பரிக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பர்ணாதன் பர்வதர் பலராமன் பலன் பலி பலிதன் பாகுகன் பாணன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமதி பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிங்களை பிரகலாதன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரமாதின் பிரம்மதத்தன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மன் பிரம்மாதி பிராதிகாமின் பிருகதஸ்வர் பிருகத்யும்னன் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பூஜனி போத்யர் பௌரவன் பௌரிகன் பௌலோமர் மங்கணகர் மங்கி மடன் மணிமான் மதங்கன் மதயந்தி மதிராக்ஷன் மது மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மலயத்வஜன் மனு மஹாபிஷன் மஹிஷன் மஹோதரர் மாணிபத்ரன் மாதலி மாதவி மாத்ரி மாந்தாதா மாரீசன் மார்க்கண்டேயர் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யாதுதானி யாஜ்ஞவல்கியர் யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ராஜதர்மன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷபர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருக்மரதன் ருக்மி ருக்மிணி ருசங்கு ருசி ருத்திரன் ருரு ரேணுகன் ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் ரோஹிணி லக்ஷ்மணன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வசுமான் வசுஹோமன் வதான்யர் வந்தின் வருணன் வர்கா வஜ்ரவேகன் வஜ்ரன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசரக்கு விசாகன் விசித்திரவீரியன் விசோகன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் விபுலர் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருபாகஷன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வீதஹவ்யன் வீரத்யும்னன் வீரபத்ரன் வேதா வேனன் வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனதேவன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜனமேஜயன் 1 ஜாம்பவதி ஜாரிதரி ஜாஜலி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜைகிஷவ்யர் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸனத்குமாரர் ஸுமனை ஸுவர்ச்சஸ் ஸ்கந்தன் ஸ்தாணு ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்யூமரஸ்மி ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமான் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹரிச்சந்திரன் ஹர்யஸ்வன் ஹனுமான் ஹாரீதர் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹிரண்யவர்மன் ஹோத்திரவாஹனர்