clone demo

வெள்ளி, செப்டம்பர் 08, 2000

The Summary of Doctrines! | Bhishma-Parva-Section-026

(Bhagavat-Gita Parva - 14) [Bhagavad Gita Chapter 2]


Sanjaya said,--"Unto him thus possessed with pity, his eyes filled and oppressed with tears, and desponding, the slayer of Madhu said these words." 2:1

The Holy One said,--"Whence, O Arjuna, hath come upon thee, at such a crisis, this despondency that is unbecoming a person of noble birth, that shuts one out from heaven, and that is productive of infamy? 2
:2

Let no effeminacy be thine, O son of Kunti. This suits thee not. Shaking off this vile weakness of hearts, arise, O chastiser of foes.--" 2
:3

Arjuna said,--"How, O slayer of Madhu, can I with arrows contend in battle against Bhishma and Drona, deserving as they are. O slayer of foes, of worship?[133] 2
:4

Without slaying (one's) preceptors of great glory, it is well (for one), to live on even alms in this world. By slaying preceptors, even if they are avaricious of wealth, I should only enjoy pleasures that are bloodstained![134] 2
:5

We know not which of the two is of greater moment to us, viz., whether we should conquer them or they should conquer us. By slaying whom we would not like to live,--even they, the sons of Dhritarashtra, stand before (us). 2
:6

My nature affected by the taint of compassion, my mind unsettled about (my) duty, I ask thee. Tell me what is assuredly good (for me). I am thy disciple. O, instruct me, I seek thy aid.[135] 2
:7

I do not see (that) which would dispel that grief of mine blasting my very senses, even if I obtain a prosperous kingdom on earth without a foe or the very sovereignty of the gods.[136]'" 2
:8

Sanjaya said,--Having said this unto Hrishikesa, that chastiser of foes-Gudakesa--(once more) addressed Govinda, saying,--'I will not fight,'--and then remained silent.[137] 2
:9

Unto him overcome by despondency, Hrishikesa, in the midst of the two armies, said. 2
:10

"The Holy One said,--'Thou mournest those that deserve not to be mourned. Thou speakest also the words of the (so-called) wise. Those, however, that are (really) wise, grieve neither for the dead nor for the living. 2
:11

It is not that, I or you or those rulers of men never were, or that all of us shall not hereafter be. 2
:12

Of an Embodied being, as childhood, youth, and, decrepitude are in this body, so (also) is the acquisition of another body. The man, who is wise, is never deluded in this.[138] 2
:13

The contacts of the senses with their (respective) objects producing (sensations of) heat and cold, pleasure and pain, are not permanent, having (as they do) a beginning and an end. Do thou. O Bharata, endure them. 2
:14

For the man whom these afflict not, O bull among men, who is the same in pain and pleasure and who is firm in mind, is fit for emancipation.[139] 2
:15

There is no (objective) existence of anything that is distinct from the soul; nor non-existence of anything possessing the virtues of the soul. This conclusion in respect of both these hath been arrived at by those that know the truths (of things).[140] 2
:16

Know that [the soul] to be immortal by which all this [universe] is pervaded. No one can compass the destruction of that which is imperishable. 2
:17

It hath been said that those bodies of the Embodied (soul) which is eternal, indestructible and infinite, have an end. Do thou, therefore, fight, O Bharata. 2
:18

He who thinks it (the soul) to be the slayer and he who thinks it to be the slain, both of them know nothing; for it neither slays nor is slain. 2
:19

It is never born, nor doth it ever die; nor, having existed, will it exist no more. Unborn, unchangeable, eternal, and ancient, it is not slain upon the body being perished. 2
:20

That man who knoweth it to be indestructible, unchangeable, without decay, how and whom can he slay or cause to be slain? 2
:21

As a man, casting off robes that are worn out, putteth on others that are new, so the Embodied (soul), casting off bodies that are worn out, entereth other bodies that are new. 2
:22

Weapons cleave it not, fire consumeth it not; the waters do not drench it, nor doth the wind waste it. 2
:23

It is incapable of being cut, burnt, drenched, or dried up. It is unchangeable, all-pervading, stable, firm, and eternal. 2
:24

It is said to be imperceivable, inconceivable and unchangeable. Therefore, knowing it to be such, it behoveth thee not to mourn (for it). 2
:25

Then again even if thou regardest it as constantly born and constantly dead, it behoveth thee not yet, O mighty-armed one, to mourn (for it) thus. 2
:26

For, of one that is born, death is certain; and of one that is dead, birth is certain. Therefore. it behoveth thee not to mourn in a matter that is unavoidable. 2
:27

All beings (before birth) were unmanifest. Only during an interval (between birth and death), O Bharata, are they manifest; and then again, when death comes, they become (once more) unmanifest. What grief then is there in this? 2
:28

One looks upon it as a marvel; another speaks of it as a marvel. Yet even after having heard of it, no one apprehends it truly. 2
:29

The Embodied (soul), O Bharata, is ever indestructible in everyone's body. Therefore, it behoveth thee not to grieve for all (those) creatures. 2
:30

Casting thy eyes on the (prescribed) duties of thy order, it behoveth thee not to waver, for there is nothing else that is better for a Kshatriya than a battle fought fairly. 2
:31

Arrived of itself and (like unto) an open gate of heaven, happy are those Kshatriyas, O Partha, that obtain such a fight. 2
:32

But if thou dost not fight such a just battle, thou shalt then incur sin by abandoning the duties of thy order and thy fame. 2
:33

People will then proclaim thy eternal infamy, and to one that is held in respect, infamy is greater (as an evil) than death itself. 2
:34

All great car-warriors will regard thee as abstaining from battle from fear, and thou wilt be thought lightly by those that had (hitherto) esteemed thee highly. 2
:35

Thy enemies, decrying thy prowess, will say many words which should not be said. What can be more painful than that? 2
:36

Slain, thou wilt attain to heaven; or victorious, thou wilt enjoy the Earth. Therefore, arise, O son of Kunti, resolved for battle. 2
:37

Regarding pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat, as equal, do battle for battle's sake and sin will not be thine.[141] 2
:38

This knowledge, that hath been communicated to thee is (taught) in the Sankhya (system). Listen now to that (inculcated) in Yoga (system). Possessed of that knowledge, thou, O Partha, wilt cast off the bonds of action. 2
:39

In this (the Yoga system) there is no waste of even the first attempt. There are no impediments. Even a little of this (form of) piety delivers from great fear.[142] 2
:40

Here in this path, O son of Kuru, there is only one state of mind, consisting in firm devotion (to one object, viz., securing emancipation). The minds of those, however, that are not firmly devoted (to this), are many-branched (un-settled) and attached to endless pursuits. 2
:41

That flowery talk which, they that are ignorant, they that delight in the words of the Vedas, they, O Partha, that say that there is nothing else, they whose minds are attached to worldly pleasures, they that regard (a) heaven (of pleasures and enjoyments) as the highest object of acquisition,--utter and promises birth as the fruit of action and concerns itself with multifarious rites of specific characters for the attainment of pleasures and power,--delude their hearts and the minds of these men who are attached to pleasures and power cannot be directed to contemplation (of the divine being) regarding it as the sole means of emancipation.[143] 2
:42-44

The Vedas are concerned with three qualities, (viz., religion, profit, and pleasure). Be thou, O Arjuna, free from them, unaffected by pairs of contraries (such as pleasure and pain, heat and cold, etc.), ever adhering to patience without anxiety for new acquisitions or protection of those already acquired, and self-possessed, whatever objects are served by a tank or well, may all be served by a vast sheet of water extending all around; so whatever objects may be served by all the Vedas, may all be had by a Brahmana having knowledge (of self or Brahma).[144] 2
:45-46

Thy concern is with work only, but not with the fruit (of work). Let not the fruit be thy motive for work; nor let thy inclination be for inaction. 2
:47

Staying in devotion, apply thyself to work, casting off attachment (to it), O Dhananjaya, and being the same in success or unsuccess. This equanimity is called Yoga (devotion). 2
:48

Work (with desire of fruit) is far inferior to devotion, O Dhananjaya. Seek thou the protection of devotion. They that work for the sake of fruit are miserable. 2
:49

He also that hath devotion throws off, even in this world, both good actions and bad actions. Therefore, apply thyself to devotion. 2
:50

Devotion is only cleverness in action. The wise, possessed of devotion, cast off the fruit born of action, and freed from the obligation of (repeated) birth, attain to that region where there is no unhappiness. 2
:51

When thy mind shall have crossed the maze of delusion, then shalt thou attain to an indifference as regards the hearable and the heard.[145] 2
:52

When thy mind, distracted (now) by what thou hast heard (about the means of acquiring the diverse objects of life), will be firmly and immovably fixed on contemplation, then wilt thou attain to devotion.' 2
:53

"Arjuna said,--What, O Kesava, are the indications of one whose mind is fixed on contemplation? How should one of steady mind speak, how sit, how move?" 2
:54

"The Holy One said,--'When one casts off all the desires of his heart and is pleased within (his) self with self, then is one said to be of steady mind. 2
:55

He whose mind is not agitated amid calamities, whose craving for pleasure is gone, who is freed from attachment (to worldly objects), fear and wrath, is said to be a Muni of steady mind. 2
:56

His is steadiness of mind who is without affection everywhere, and who feeleth no exultation and no aversion on obtaining diverse objects that are agreeable and disagreeable. 2
:57

When one withdraws his senses from the objects of (those) senses as the tortoise its limbs from all sides, even his is steadiness of mind. 2
:58

Objects of senses fall back from an abstinent person, but not so the passion (for those objects). Even the passion recedes from one who has beheld the Supreme (being).[146] 2
:59

The agitating senses, O son of Kunti, forcibly draw away the mind of even a wise man striving hard to keep himself aloof from them. 2
:60

Restraining them all, one should stay in contemplation, making me his sole refuge. For his is steadiness of mind whose senses are under control. 2
:61

Thinking of the objects of sense, a person's attachment is begotten towards them. From attachment springeth wrath; from wrath ariseth want of discrimination; from want of discrimination, loss of memory; from loss of memory, loss of understanding; and from loss of understanding (he) is utterly ruined. 2
:62-63

But the self-restrained man, enjoying objects (of sense) with senses freed from attachment and aversion under his own control, attaineth to peace (of mind). 2
:64

On peace (of mind) being attained, the annihilation of all his miseries taketh place, since the mind of him whose heart is peaceful soon becometh steady.[147] 2
:65

He who is not self-restrained hath no contemplation (of self). He who hath no contemplation hath no peace (of mind). Whence can there be happiness for him who hath no peace (of mind)? [148] 2
:66

For the heart that follows in the wake of the sense moving (among their objects) destroys his understanding like the wind destroying a boat in the waters.[149] 2
:67

Therefore, O thou of mighty arms, his is steadiness of mind whose senses are restrained on all sides from the objects of sense. 2
:68

The restrained man is awake when it is night for all creatures; and when other creatures are awake that is night to a discerning Muni.[150] 2
:69

He into whom all objects of desire enter, even as the waters enter the ocean which (though) constantly replenished still maintains its water-mark unchanged--(he) obtains peace (of mind) and not one that longeth for objects of desire. 2
:70

That man who moveth about, giving up all objects of desire, who is free from craving (for enjoyments) and who hath no affection and no pride, attaineth to peace (of mind). 2
:71

This, O Partha, is the divine state. Attaining to it, one is never deluded. Abiding in it one obtains, on death, absorption into the Supreme Self.' 2
:72

________________________________________

Footnotes

133. The commentators betray their ingenuity by emphasizing the word ishubhis (with arrows), explaining, "how can I encounter them with arrows whom I cannot encounter with even harsh words?"

134. Arthakaman is an adjective qualifying Gurun. Some commentators particularly Sreedhara, suggest that it may, instead, qualify bhogan. The meaning, however, in that case would be far-fetched.

135. Sreedhara explains that Karpanya is compassion (for kinsmen), and dosha is the fear of sin (for destroying a race). The first compound, therefore, according to him, means,--"My nature affected by both compassion and fear of sin, etc. It is better, however, to take Karpanya itself as a dosha (taint or fault). K. T. Telang understands it in this way. Upahata, however, is affected and not contaminated.

136. What Arjuna says here is that "Even if I obtain such a kingdom on Earth, even if I obtain the very kingship of the gods, I do not yet see that will dispel that grief which will overtake me if I slay my preceptor and kinsmen." Telang's version is slightly ambiguous.

137. The Bengal texts have Parantapa with a Visarga, thus implying that it refers to Gudakesa. The Bombay edition prints it without the Visarga, implying that it is in the vocative case, referring to Dhritarashtra, the listener.

138. One of the most useful rules in translating from one language into another is to use identical words for identical expressions in the original. In translating, however, from a language like Sanskrit which abounds in synonyms, this is not always practicable without ambiguity. As an example, the word used in 13 is Dhira; that used in 11 is Pandita. There can be little doubt, however, that Pandita and Dhira have exactly the same meaning.

139. Amritatwa is really emancipation or non-liability to repeated death or repeated rebirth. To render it as "immortality" is, perhaps, a little slovenly, for every soul is immortal, and this particular section inculcates it.

140. Sat and asat are the two words which must be distinctly understood as they occur often in Hindu philosophy. Sat is explained as the real, i.e., the soul, or anything as real and permanent as the soul. Asat is the reverse of this, i.e., the unreal or the Non-soul. What is said here by Krishna is that the unreal has no existence; the real, again can have no non-existence. Is not this a sort of cosmothetic idealism?

141. Most texts read Yudhaya Yujyaswa. A manuscript belonging to a friend of mine has the correction in red-ink, Yudhaya Yudhaya Yudhaywa. It accords so well with the spirit of the lesson sought to be inculcated here that I make no scruple to adopt it.

142. A life in this world that is subject to decay and death. So say all the commentators.

143. What Krishna seeks to inculcate here is the simple truth that persons who believe in the Vedas and their ordinances laying down specific acts for the attainment of a heaven of pleasure and power, cannot have the devotion without which there cannot be final emancipation which only is the highest bliss. The performance of Vedic rites may lead to heaven of pleasure and power, but what is that heaven worth? True emancipation is something else which must be obtained by devotion, by pure contemplation. In rendering Janma-Karma-phalapradam I have followed Sankara. Sreedhara and other commentators explain it differently.

144. This sloka has been variously rendered by various translators. It is the same that occurs in the Sanat-Sujata Parva of the Udyoga. (Vide Udyoga Parva, Section XLV). Both Sreedhara and Sankara (and I may mention Anandagiri also) explain it in this way. Shortly stated, the meaning is that to an instructed Brahmana (Brahma-knowing person and not a Brahmana by birth), his knowledge (of self or Brahma) teaches him that which is obtainable from all the Vedas, just as a man wanting to bathe or drink may find a tank or well as useful to him as a large reservoir of water occupying an extensive area. Nilakantha explains it in a different way.

145. Srotavyasya Srutasyacha is literally 'of the hearable and the heard', i.e., "what you may or will hear, and what you have heard." European translators of the Gita view in these words a rejection of the Vedas by the author. It is amusing to see how confidently they dogmatise upon this point, rejecting the authority of Sankara, Sreedhara, Anandagiri, and the whole host of Indian commentators. As K. T. Telang, however, has answered the point elaborately, nothing more need be said here.

146. One may abstain, either from choice or inability to procure them, from the objects of enjoyment. Until, however, the very desire to enjoy is suppressed, one cannot be said to have attained to steadiness of mind. Of Aristotle's saying that he is a voluptuary who pines at his own abstinence, and the Christian doctrine of sin being in the wish, mere abstinence from the act constitutes no merit.

147. The particle 'he' in the second line is explained by both Sankara and Anandagiri as equivalent to Yasmat. The meaning becomes certainly clearer by taking the word in this sense. The 'he', however, may also be taken as implying the sense of "indeed."

148. Buddhi in the first line is explained by Sreedhara as Aintavishayak buddhi. Bhavanta Sreedhara explains, is Dhyanam; and Sankara as Atmajnanabhinivesas. K. T. Telang renders Bhavana as perseverance. I do not think this is correct.

149. Sankara, Anandagiri, and Nilakantha explain this sloka thus. Sreedhara explains it otherwise. The latter supposes the pronouns yat and tat to mean a particular sense among the Charatam indriyanam. If Sreedhara's interpretation be correct, the meaning would be--"That (one sense) amongst the senses moving (among their objects) which the mind follows, (that one sense) tosseth the mind's (or the man's) understanding about like the wind tossing a (drunken boatman's) boat on the waters." The parenthetical words are introduced by Sreedhara himself. It may not be out of place to mention here that so far as Bengal, Mithila and Benares are concerned, the authority of Sreedhara is regarded as supreme.

150. The vulgar, being spiritually dark, are engaged in worldly pursuits. The sage in spiritual light is dead to the latter.
 

தமிழில் | In Tamil
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அகம்பனன் அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அதிரதன் அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அர்வாவசு அர்ஜுனன் அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அலம்புசன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அன்சுமான் அனுவிந்தன் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி ஆணிமாண்டவ்யர் ஆத்ரேயர் ஆதிசேஷன் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஸ்தீகர் இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உச்சைஸ்ரவஸ் உசீநரன் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உதங்கர் உதங்கா உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் கங்கன் கங்கை கசன் கடோத்கசன் கண்வர் கணிகர் கத்ரு கந்தன் கபோதரோமன் கயன் கர்ணன் கருடன் கல்கி கல்மாஷபாதன் கலி கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி கார்க்கோடகன் கார்த்திகை காலகேயர் காலவர் காளி காக்ஷிவத் கிந்தமா கிர்மீரன் கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருஷ்ணன் கீசகர்கள் கீசகன் குணகேசி குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசின் கேசினி கைகேயி கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் சக்திரி சக்ரதேவன் சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சங்கன் சச்சி சசபிந்து சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சத்தியபாமா சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யபாமா சத்யவான் சதானீகன் சந்தனு சந்திரன் சம்சப்தகர்கள் சம்பா சம்பை சம்வர்ணன் சமீகர் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சரஸ்வதி சல்லியன் சலன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திராங்கதை சித்ரவாஹனன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுகன்யா சுசர்மன் சுசோபனை சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதக்ஷிணன் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுந்தன் உபசுந்தன் சுநந்தை சுப்ரதீகா சுபத்திரை சுமுகன் சுரதை சுருதசேனன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூர்ப்பனகை சூரன் சூரியதத்தன் சூரியன் சேகிதானன் சேதுகன் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதியும்னி சௌனகர் ததீசர் தபதி தபஸ் தம்போத்பவன் தமயந்தி தமனர் தர்மதேவன் தர்மவியாதர் தளன் தக்ஷகன் தாத்ரேயிகை தார்க்ஷ்யர் தாருகன் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துவஷ்டிரி துவாபரன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவசேனை தேவயானி தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பர்ணாதன் பர்வதர் பரசுராமர் பரத்வாஜர் பரதன் பராசரர் பராவசு பரீக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பலராமன் பலன் பலி பாகுகன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிரகலாதன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மா பிரம்மாதி பிரமாதின் பிராதிகாமின் பிருகத்யும்னன் பிருகதஸ்வர் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பௌரவன் பௌலோமர் மங்கணகர் மடன் மணிமான் மதிராக்ஷன் மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மஹாபிஷன் மஹிஷன் மாத்ரி மாதலி மாதவி மாந்தாதா மார்க்கண்டேயர் மாரீசன் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷ்யசிருங்கர் ரிஷபர் ருக்மரதன் ருக்மி ருத்திரன் ருரு ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லக்ஷ்மணன் லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வந்தின் வர்கா வருணன் வஜ்ரவேகன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசாகன் விசித்திரவீரியன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வேதா வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜாரிதரி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹர்யஸ்வன் ஹரிச்சந்திரன் ஹனுமான் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹோத்திரவாஹனர்
 

காப்புரிமை

© 2012-2017, செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்
இவ்வலைப்பூவின் பதிவுகளை உரிய சுட்டிகளுடன் இணையத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளத் தடையில்லை.
வேறு எவ்வகையிலோ, விதத்திலோ இணையத்திலும், பிற ஊடகங்களிலும் பகிரவும், வெளியிடவும் முன்னனுமதி பெற வேண்டும்.
Blogger இயக்குவது.
Back To Top