சிவஸஹஸ்ரநாமம் - அகராதி!அக்நிஜ்வாலன்    -    தீச்சுடராக இருப்பவன் {அக்நியைப் போல் ஜ்வாலையுள்ளவன்}
அக்ரவரன்        -    வேள்வியில் முதல் பங்கைப் பெறுபவன்
அகமன்        -    சலிப்பற்றவன்
அகரன்        -    ஒன்றும் செய்யாதவன் முற்றான அமைதியே
அங்கலுப்தன்    -     உறுப்பில் {லிங்கத்தில்} புனிதமாக இருப்பவன்
அச்வதன்        -     அரச மரமாக இருப்பவன்
அச்வன்        -    குதிரையாக இருப்பவன் / எங்கும் நிறைந்திருப்பவன்
அசநி            -    வஜ்ராயுதந்தரிப்பவன்
அசலோபமன்    -    மலை போன்றவன் / ஞானத்தை வெளிப்படுத்தாதவன் / அணுகப்படக்கூடியவன்.
அசிந்த்யன்    (2)    -    சிந்திக்க ஏதும் இல்லாதவன் / குறைவில்லாதவன் / வழிபாட்டுக்கும் எட்டாதவன்
அத்யாத்மாநுகதன்    -    ஆத்மாவை வழிபடுபவன்
அத்ரி            -    சந்திரனுக்கு தந்தையான ஒரு முனிவர் / முக்குணமற்றவன்
அத்ரியாநமஸ்கர்த்தன் -    அத்ரிமுனிவரின் மனைவியான அநஸூயைக்குத் துர்வாஸஸ் எனும் மகனாகப் பிறந்து அவளை வணங்கியவன்
அதந்த்ரிதன்        -    சோம்பலற்றவன் / ஓய்வில்லாதவன்
அதநன்        -    செல்வமற்றவன்
அதம்பன்        -    தன்னை அடக்க எவனுமில்லாதவன்
அதர்வசீர்ஷன்    -    அதர்வ வேதத்தைத் தலையாகக் கொண்டவன்
அதர்ஷணன்        -    அசைக்கமுடியாதவன் / அச்சமற்றவன்
அதிதி            -     தெய்வீகத்தாய் / பூமி
அதிதீப்தன்        -    பேரொளிமிக்கவன்
அதிதூம்ரன்        -    பெரும்புகையுடையவன்
அதிரோஹன்        -    உயர்நிலையில் இருப்பவன்
அதிவ்ருத்தன்    -    பெரியவனுக்கும்பெரியவன்
அதீநன்        -    உயர்மனம் கொண்டவன்
அதுல்யன்        -    ஒப்பற்றவன்
அந்தர்ஹிதாத்மா    -    வெளிப்படாகுணங்கொண்டவன் / ஆன்மாவுக்குள் வசிப்பவன்
அந்தராத்மா        -    உள்ஆன்மா
அநகன்        -    {தக்ஷனின் வேள்வியை அழித்தும்} பாபமண்டாதவன்
அநந்தரூபன்        -    அளவற்றவடிவுகொண்டவன்
அநலன் (3)        -    நிறைவற்றவன் / தீயாயிருப்பவன் / தீ போல் பாவமெரிப்பவன் / உண்பதால் தணிவடையாதவன்
அநிந்திதன் (2)    -    இகழப்படாதவன் / குற்றமற்றவன் / களங்கமற்றவன்
அநிமிஷன்        -    இமைக்காதவன்
அநிலன்    (2)    -    காற்றாயிருப்பவன் / உயிரைத் தருபவன்
அநிலாபன்        -    காற்றைப் போன்றவன் / கண்ணுக்குப் புலப்படாதவன்
அநீதி            -    பிறரால் நடத்தப்படாதவன்
அநுகாரி        -    {பக்தர்களுக்குத்} துணைபுரிபவன்
அநௌஷதன்    -    தடுக்கப்படமுடியாதவன் / அனுபவிக்காதவன்
அப்ஸரோகணஸேவித்- அப்ஸரஸுகளின் கூட்டத்தால் மதித்துத் துதிக்கப்படுபவன்.
அபரன்        -    அண்மையானவன்
அபிகம்யன்        -    அடையத்தக்கவன் / அழகிய வடிவம் கொண்டவன்
அபிராமன்        -    மனத்துக்கினியவன் / மகிழ்ச்சியை அதிகப்படுத்துபவன்
அபிவாத்யன்        -    வணங்கித்துதிக்கத்தக்கவன்
அம்சு            -     கதிராயிருப்பவன் / அம்சுதேவன்
அம்புஜாலன்        -    ஆழிநீரே
அம்ருதகோவ்ருஷேச்வரன் - அறத்தில் அழிவில்லா ஈஸ்வரன் / இறவாமையை அருள்பவன்
அம்ருதன்    (2)    -    அமுதம் போன்றவன் / நித்யன் / சந்திரவடிவினன்
அமரன்    (2)    -    மரணமற்றவன் / அழிவைக் கடந்தவன்
அமரேசன்        -    தேவர்களின் தலைவன்
அமித்ரஜித்        -    பகைவரை வெல்பவன்
அமிதன்        -    அளவற்றவன்
அமுக்யன்        -    இறுதியாயிருப்பவன்
அமுகன்        -    முகமற்றவன் / பரந்த அறிவாயிருப்பவன்
அமோகன்        -    வீணாகாதவன் / எப்போதும் கனிநிறைந்தவன்
அமோகார்த்தன்    -    வேண்டுதலை வீண்போகச் செய்யாதவன்
அயஜ்ஞன்        -    வேள்வியற்றவன் {செயல்களற்றவன்}
அர்த்தநன்        -    தீயோரைப்பீடிப்பவன்
அர்த்தன்        -    வேண்டப்படுபவன் / செல்வத்தின் வடிவம்
அர்யமா        -    சூரியனின் பெயர் அர்யமான்
அலோகன்        -    உலகைக் கடந்தவன்
அலோலன்        -    ஆசையற்றவன்
அவ்யக்தம்        -    புலப்படாதவன்
அவ்யயன்    (2)    -    மாறாதவன் / அர்ப்பணிப்பால் மட்டுமே அடையப்படுபவன்
அவசன்        -    யாருக்கும் உட்படாதவன்
அவரன்        -    தனக்கு மேம்பட்டவனில்லாதவன்
அஜன்            -    பிறப்பற்றவன்
அஜிதன்    (3)    -    வெல்லப்பட முடியாதவன்
அஜைகபாத்        -    பதினோரு ருத்ரர்களில் ஒருவன்
அஸ்நேஹநன்    -    பற்றற்றவன் / அன்பற்றவன்
அஸத்            -    காரியம்
அஸமாம்நாயன்    -    சாத்திரங்களாயிருப்பவன்
அஸுரேந்த்ராணாம்பந்தநன் - அஸுரர்களின் தலைவனை {பலியைக்} கட்டிப் போட்டவன்
அஹஸ்        -    பகலாயிருப்பவனே
அஹஸ்சரன்        -    பகலில் உலவுபவன்
அஹிர்ப்த்நியன்    -    அடியில் வசிப்பவன் {சேஷன்}
அஹோராத்ரன்    -    பகலிரவாயிருப்பவன்
அக்ஷரன்        -    அழிவற்றவன்
ஆகாசநிர்விரூபன்    -    ஆகாயம் போல பல வடிவங்களை உண்டாக்குபவன்.
ஆச்ரமஸ்தன்    -    நான்கு வாழ்வுமுறைகளிலுமிருப்பவன்
ஆத்மநிராலோசகன் -    ஆன்மாவைக் காண உடலைக் கடப்பவன்
ஆத்மஸம்பவன்    -    தானே பிறந்தவன்
ஆத்யநிர்க்கமன்    -    உயிரின் முதல் முளையாயிருப்பவன்
ஆத்யன்        -    முதல்வன்
ஆதி            -    அனைத்தின் தொடக்கம்
ஆதிகரன்        -    தொடக்கத்தைப் படைப்பவன்
ஆதித்யன்        -    பகன் எனும் தேவன் / தொடக்கம் முதல் இருப்பவன்
ஆதித்யவஸு    -    அதிதியின் மகனான வஸுவாக இருப்பவன்
ஆதேசன்        -    கல்வியின் தலைவன்
ஆயுதி            -    ஆயுதங்கள் அனைத்தையும் தரிப்பவன்
ஆயுஸ்        -    வாழ்வுக்காலமாக இருப்பவன்
ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்ருதன் - குருதியால் நனைந்த யானைத்தோலை உடுத்துபவன்
ஆரோஹணன்    -    {பக்தர்களை} உயரச் செய்பவன்
ஆவர்த்தமாநேப்யோவபு - பிறப்பிறப்பில் சுழல்வோருக்கு உடல் வடிவங்களை அளிப்பவன்
ஆவேதநீயன்        -    ஆசானால் கற்பிக்கப்படத்தக்கவன்
ஆஷாடன்        -    அனைத்தையும் பொறுக்கும் சக்தியுள்ளவன்
இதிஹாஸன்        -    வரலாறுகளாய் இருப்பவன்
ஈ            -    லட்சுமியாய் இருப்பவன்
ஈச்வரன்        -    நீக்கமற நிறைந்திருப்பவன்
ஈசாநன்        -    அனைத்தையும் வழிநடத்துபவன்
ஈட்யன்        -    துதிக்கப்படத்தக்கவன்
உக்ரதேஜஸ்        -    கடுமொளியாக இருப்பவன்
உக்ரன்        -    அனைத்தையும் எரிப்பவன்
உத்பித்        -    அசைவற்ற பொருட்களின் வடிவம் / மாயைப் பிளந்து வெளிப்படுபவன்
உத்ஸங்கன்        -    பற்றற்றவன்
உதக்ரன்        -     காந்தியிலும், பலத்திலும் பெருகுபவன்
உந்மத்தவேஷப்ரச்சந்நன் - பித்தனாக மறைந்திருப்பவன்
உந்மாதன்        -    மயங்கச் செய்பவன் / பசியைத் தூண்டுபவன்
உபகாரன்        -    உதவி செய்பவன்
உபசாந்தன்        -    திறனை வெளிக்காட்டாதவன் / ஆன்ம அமைதி கொண்டவன்
உபதேசகரன்        -    கல்வி கற்பிப்பவன்
உமாகாந்தன்    -    உமையினால் விரும்பப்பட்டவன்
உமாதவன்        -    உமையின் தலைவன்
உமாபதி (2)        -    உமையின் கணவன் / பிரம்மத் திறனின் தலைவன்
உஷ்ணீஷி        -    மகுடம் கொண்டவன்
உஷங்கு        -    எரியும் கதிர்களைக் கொண்டவன்
ஊர்த்வகாத்மா    -    பிரகிருதி அல்லது குணங்களைக் கடந்த ஆன்மா கொண்டவன்
ஊர்த்வசாயி        -    மேல்நோக்கி {அண்ணாந்து} படுப்பவன்
ஊர்த்வரேதஸ் (2)    -    மேல்நோக்கிய உயிரணு கொண்டவன் / புலன்களை வென்றவன் / பிரம்மன் முதலிய மேம்பட்ட படைப்புகளைச் செய்பவன்
ஊர்த்வலிங்கன்    -    மேல்நோக்கிய குறியைக் கொண்டவன் / காமத்தை வென்றவன்
ஊர்த்வஸம்ஹநநன்-    பெரும் வலிமை கொண்டவன் / கடின உடல் கொண்டவன் / உயரமான உடல் படைத்தவன்
க்ரஹபதி        -    கோள்களின் தலைவன் / செவ்வாய்க்கோள்
க்ரஹன்        -    அனைத்தையும் ஈர்த்துக்கொள்பவன் / ராகு கோள்
க்ராமன்        -    அனைத்தையும் திரட்டிக் கொள்பவன்
க்ரியாவஸ்தன்    -    வேள்வி முதலிய செயல்களைச் செய்பவன் / வேள்விச் செயல்களின் வடிவிலான அறம்
க்ருஷ்ணபிங்களன்    -    கருஞ்சிவப்பு நிறம் / ஹரிஹர வடிவம்
க்ருஷ்ணன்        -    பரப்பிரம்மம் / கிருஷ்ணனாக அவதரித்தவன்
க்ருஷ்ணவர்ணன்    -    கரியநிறத்தவன் / விஷ்ணுவின் வடிவம்
ககன்            -    இதயமெனும் ஆகாயத்தில் இருப்பவன்
ககுபன்        -    திசைகளின் வடிவம்
கசரன்            -    உயிரினங்களின் இதயத்தில் இருப்பவன்
கட்கி            -     கத்தியைக் கொண்டவன்
கண்டலி        -    மேடுகளில் திரிபவன்
கணகர்த்தன்        -    கணங்களை, தத்துவங்களைப் படைப்பவன்
கணகாரன்        -    பக்தர்களைக் கணங்காக்குபவன்
கணபதி        -    கணங்களின் தலைவன்
கணன் (2)        -    தத்துவத் தொகையானவன் / முதல் கணமாக இருப்பவன்
கதாகதன்        -    இடையறாமல் தோன்றி மறைபவன்
கதி (2)            -    அனைவரும் அடையும் இறுதி நிலை / அனைவருக்கும் சாதகமாக இருப்பவன்
கந்தகாரி        -    நறுமணம் தரிப்பவன்
கந்தபாலீபகவாந்    -     செயல்மணத்தைக் காக்கும் தலைவன்
கந்தர்வன்        -    கந்தர்வனாக இருப்பவன்
கநகன்        -    பொன்னாக இருப்பவன்
கநிஷ்டன்        -    இளையவன்
கபர்த்தி        -    சடைமுடியுடையோன்
கபஸ்தி        -    கதிரவன்கதிர்
கபாலவாந்        -    {பிரம்மனின்} மண்டையோட்டை ஏந்துபவன்
கபிசன்        -    பொன்னிறமாயிருப்பவன்
கபிலன்        -    கபில முனி / பழுப்பு நிறம்
கம்பீரகோஷன்    -    மிடுக்காக முழங்குபவனே
கம்பீரபலவாஹனன் -     மிடுக்கையும், பலத்தையும் வாகனமாகக் கொண்டவனே
கம்பீரன்        -    அறிவுக்கெட்டா ஆழம் கொண்டவன்
கமண்டலுதரன்    -    கமண்டலம் தரிப்பவன்
கர்ணிகாரமஹாஸ்ரக்வீ - செங்கொன்றைமாலையணிந்தவன் / கொன்றைசூடி
கர்த்தன்        -    அனைத்தையும் படைத்தவன்
கர்மகலாவித்    -    செயற்காலம் அறிந்தவன்
கர்மஸர்வபந்தவிமோசநன் - செயல்களினால் உண்டான பந்தங்களில் இருந்து விடுவிப்பவன்
கரஸ்தாலி        -    கையைப் பாத்திரமாகக் கொண்டவன்
கல்பன்        -    சாத்திரங்களை ஆபரணமாகக் கொண்டவன்
கலி    (3)        -    நெற்களத் தலைவன் / போர்வடிவன் / கலியுகம்
கலை            -    கலையெனும் காலப்பிரிவு
கவாம்பதி        -    புலன்களை இயக்குபவன்
கஜஹன்        -    யானையாக வந்த அசுரனைக் கொன்றவன்
காஞ்சநச்சவி        -    பொன்னிறமுள்ளவன்
காந்தன்        -    ஆனந்த எல்லையாக இருப்பவன்
காந்தாரன்        -    பூமியைத் தரிப்பவன் / காந்தார சுரம்
காபாலி        -    மண்டையோட்டைக் கொண்டவன் / பிரம்மாண்டத்தின் தலைவன்
காமநாசகன்        -    மன்மதனை அழித்தவன்
காமன்    (2)    -    அனைவராலும் விரும்பப்படுபவன் / மன்மதனைப் போன்றவன்
காலகடங்கடன்    -    யமனை மறைக்கும் மாயையை மறைப்பவன்
காலபூஜிதன்        -    யமனால் வழிபடப்படுபவன்
காலயோகி        -    காலத்தை வஞ்சிக்கும் யோகி
காலன் (4)        -    காலமாக இருப்பவன் / யமன் / அனைத்தையும் இயக்குபவன் / பிறப்பிறப்புகளின் பெருக்காயிருப்பவன்
காஷ்டை        -    காலத்தின் சிறு பிரிவு
காஹலி        -    காஹள இசைக்கருவியைக் கொண்டவன்
கிரிருஹன்        -    மலையின் மேல் இருப்பவன்
கிரிஸாதநன்        -    மலையைக் கருவியாகக் கொண்டவன்
குண்டீ        -     குண்டத்தைக் கொண்டவன்
குணபுத்தி        -    குணங்களையறிந்தவன்
குணாகரன்        -    குணங்களைப் படைப்பவன்
குணாதிகன்        -    பெருங்குணங்களைக் கொண்டவன்
குணௌஷதன்    -     குணங்களைப் பெருக்குபவன்
குரு            -    ஆசான்
குருகர்த்தன்        -    குருவைப் படைத்தவன்
குருபூதன்        -    குருவாக அமைபவன்
குருவாசி        -    குருவாக இருப்பவன்
குஹ்யன்        -    மறைந்திருப்பவன் / உபநிஷதங்களாக இருப்பவன்
குஹன்    (2)    -    முருகன் / மறைந்திருப்பவன்
குஹாவாசி        -    யோகியாயிருப்பவன் / இதயக்குகையில் வசிப்பவன்
கூபன்            -    பூமியைக் காப்பவன்
கூலகர்த்தன்        -    நீர்நிலைகளைச் செய்தவன்
கூலஹாரி        -    நீர்ப்பெருக்காகக் கரையை இடிப்பவன்
கேசரன்        -    ஆகாயத்தில் இருப்பவன் / எந்த ஆதாரமும் வேண்டாதவன்
கேது            -    கொடிபோல் எங்கும் விளங்குபவன்
கேதுமாலி        -    கொடியினால் ஒளிர்பவன்
கைலாஸகிரிவாஸி    -    கைலாச மலையில் வசிப்பவன்
கோசர்மவஸநன்    -    மாட்டுத்தோலை ஆடையாக உடுத்துபவன்
கோசரன்        -    புலன்களில் இருப்பவன்
கோபதி        -    கதிர்களின் தலைவன்
கோபாலி        -    புலன்களைக் காப்பவன்
கோரதபஸ்        -    உக்கிர ஆலோசனையுள்ளவன்
கோரன்        -    உக்கிரமாயிருப்பவன்
கௌதமன்        -    நீதி சாத்திரம் செய்தவன்
ச்மசாநபாக்        -    உடற்பற்றுகளை அறுப்பவன்
ச்மசாநவாஸி    -    உடலில் வசிப்பவன் / காசியில் வசிப்பவன்
ச்ருங்கப்ரியன்    -    சிகரத்தை விரும்புபவன்
ச்ருங்கி        -    கொம்புள்ளவைகளாக இருப்பவன் / உயர்வுள்ளவன்
ச்வேதபிங்களன்    -    வெண்சிவப்பு நிறத்தோன்
சக்ரன் (2)        -    சக்தியுள்ளவன் / இந்திரன்
சங்கரன் (3)        -    சுகத்தைக் கொடுப்பவன் / ஐயங்களை அறுப்பவன்
சசீஹரஸுலோசநன் -  தீய வழியில் செல்வோரை அழிக்கும் அழகிய கண்களைக் கொண்டவன்
சத்ரன்            -    குடையாயிருப்பவன் / துயரத்தைத் தணிப்பவன்
சத்ருஹன்        -    பகைவரை அழிப்பவன்
சதக்நி            -    நூற்றுவப்பொறி
சதக்நீபாசசக்திமாந் -     நூற்றுவப்பொறி, கயிறு மற்றும் வேல் முதலிய ஆயுதங்கள் உடையவன்
சதம்            -    ஏழிலைம்பாலை மரமாக இருப்பவன்
சதஜிஹ்வன்        -    நூறு நா கொண்டவன்
சதுர்முகன்        -    நான்கு முகங்களைக் கொண்டவன்
சதுஷ்பதன்        -    நான்கு வழிகளைக் கொண்டவன்
சந்த்ரன்        -    மகிழ்ச்சியடையச் செய்பவன்
சந்த்ரவக்த்ரன்    -    மதிமுகமுடையவன்
சந்தநம்        -    சந்தனமரமாயிருப்பவன்
சந்தநி            -    சந்தனம் பூசியவன்
சந்தோவ்யாகரணோத்தரன் - வேதவேதாங்கங்களுக்கு மேம்பட்டவன்
சநி            -    மெதுவாக நகர்பவன்
சமூஸ்தம்பநன்    -    அசுரப்படைகளை நிறுத்தியவன்
சர்மி            -    தோலுடுத்தியவன்
சர்வன்        -    மயங்கச்செய்பவன்
சரண்யன்        -    காப்பவன்
சரன்            -    சிதறடிப்பவன் / கணையாயிருப்பவன்
சராசராத்மா        -    அசைபவையாகவும் அசையாதவையாகவும் இருப்பவன்
சலன்            -    எவ்விடத்திலும் நில்லாதவன் / புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாதவன்
சாச்வதன்        -    நித்தியமானவன்
சாருலிங்கன்        -    அழகான வடிவுடையவன்
சிகண்டி        -    சடாமுடி கொண்டவன்
சிகி            -    சிகையுள்ளவன், குடுமியுள்ளவன்
சிரோஹாரி        -    {பிரம்மனின்} தலையறுத்தவன்
சிவன்            -    தூய்மையிலும் தூய்மையானவன்
சீரவாஸஸ்        -    மரவுரி தரிப்பவன்
சீலதாரி        -    நல்லொழுக்கம் காப்பவன்
சுக்லன் (2)        -    தூய்மையானவன் / வெண்ணிறமாயிருப்பவன்
சுசி            -    தூய்மையானவன் / பிரகிருதியில் இருந்து விலகியிருப்பவன்
சுத்தன்        -    தூய்மையானவன் / குற்றமற்றவன்
சுத்தாத்மா        -    தூய ஆன்மா
சுபாக்ஷன்        -    கருணைக் கண் கொண்டவன்
சேகிதாநன்        -    செவ்வாயக அறிந்தவன்
சோபநன் (2)        -    மங்கலமானவன் / திருமணமானவன்
த்ராஸநன்        -    அச்சுறுத்துபவன்
த்ரிக்குந்மந்த்ரன்    -    பீஜம் {விதைப்பை}, சக்தி, கீலகம் {பொருத்த அறிவு} எனும் மூன்று முக்கிய தன்மைகளின் மந்திரமாயிருப்பவன்
த்ரிகாலத்ருக்        -    முற்காலம், தற்காலம், எதிர்காலம் என்ற முக்காலங்களையும் தரிப்பவன்
த்ரிசங்கு        -    ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களை ஆணிகள் போல ஆதாரமாகக் கொண்டவன்.
த்ரிசுக்லன்        -    மனம், வாக்கும், காயம் மூன்றும் தூய்மையானவன்.
த்ரிதசன்        -    பிறவி, மரணம், வாழ்க்கை ஆகிய மூன்று தசைகளையும் உயிரினங்களுக்குக் கொடுப்பவன்.
த்ரியக்ஷன்        -    முக்கண்ணன்
த்ரியுகன்        -    ஞானம், சக்தி, பலம், செழிப்பு, வீரம், ஒளி எனும் ஆறு குணங்களைக் கொண்டவன் / கலி தவிர்த்த மூன்று யுகங்களாயிருப்பவன்.
த்ரிலோசநன்        -    முக்கண்ணன்
த்ரிவிக்ரமன்        -    மூவுலகங்களிலும் நிறைந்திருப்பவன்
த்ரிவிஷ்டபம்        -    சொர்க்கமே வடிவானவன்
த்ரிஜடி        -    முச்சடையோன்
த்ருதிமாந்        -    துணிவுள்ளவன்
த்ருவன் (3)        -    அசைவற்றவன் / சலிப்பில்லாதவன் / நட்சத்திரம்
த்வஷ்டா        -    விஷ்வகர்ம, அனைத்தையும் அழிப்பவன்
த்வாதசன்        -    பனிரெண்டு சூரியன்களாயிருப்பவன்
தசபாஹு        -    பத்து கரங்களைக் கொண்டவன்
தண்டி            -    தண்டத்தைக் கொண்டவன்
தந்வந்தரி        -    பிறவிப் பிணிக்குச் சிறந்த மருத்துவன்
தந்வி            -     வில்லைக் கொண்டவன்
தபஸ்வி        -    தவசி
தபஸ்ஸக்தன்    -    தவத்திலிருப்பவன்
தபோநிதி        -    தவத்தை செல்வமாகக் கொண்டவன்
தபோமயன்        -    தவவடிவினன்
தம்பன்        -    பகைவரையடக்குபவன்
தமநன்        -    தீயோரையடக்குபவன்\
தர்ப்பசாரி        -    தர்ப்பங்களில் வைக்கப்பட்ட வேள்விக்காணிக்கைகளையுண்பவன் / தர்ப்பங்களில் திரிபவன்
தர்ப்பணன்        -    கண்ணாடிபோன்றவன்
தர்மஸாதாரணவரன்-     தகுதிக்கனி / புண்ணியத்திற்குத் தக்க பயனாக இருப்பவன்
தர்ஷணாத்மா    -    பிறரை அச்சுறுத்துபவன்
தரங்கவித்        -    அலைகளைக் கொண்டவன்
தரன்            -    வசுக்களில் ஒருவனான தரன்
தரு    (2)        -    ஆபத்தைக் கடக்கச் செய்பவன் / கற்பக மரம் முதலியவையாக இருப்பவன்
தரோத்தமன்        -    ஆதிசேஷன் முதலான அனைவருக்கும் மேலானவன்
தலஸ்தாலன்        -    கைத்தாளமிடுபவன்
தக்ஷயாகாபஹாரி    -    தக்ஷனின் வேள்வியை அழித்தவன்
தக்ஷன்        -    திறமையுள்ளவன்
தக்ஷிணன்        -    திறம்பெற்றவன்
தாதா            -    பிரம்மன்
தாம்ரோஷ்டன்    -    சிவந்த உதடுகளைக் கொண்டவன்
தார்க்ஷ்யன்        -    கருடன்
தாரணன்        -    பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடக்கச் செய்பவன்
தாலன்        -    பிறவிப் பெருங்கடலின் ஆழத்தை {பிரம்மத்தை} அறிந்தவன்
தாளி            -    தாளமுள்ளவன்
திக்மதேஜாஸ்வயம்புவன் -  தாங்கமுடியாத ஆற்றலைக் கொண்டவன்
திக்மமந்யு        -    கடுங்கோபம் கொண்டவன்
திக்வாஸஸ்        -    திசைகளை ஆடையாக உடுத்துபவன்
திவிஸுபர்ணோதேவன்- தேலோக இந்திரனுக்கும் மேன்மையானவன்
தீநஸாதகன்        -    வறியவர்க்குதவி செய்பவன்
தீர்க்கன்        -    நெடியவன்
தீர்த்ததேவன்        -    தூய்மையான தேவன்
தீக்ஷ்ணதாபன்    -    கடுமையாக எரிக்கும் தீயாயிருப்பவன்
தும்பவீணன்        -    சுரைக்காயுடன் கூடிய வீணையுடையவன் / ருத்ரவீணையோன்
துர்வாஸன் (2)    -    ஆடையற்றவன் / துர்வாச முனிவன்
தூமகேதநன்        -    புகையைக் கொடியாய் கொண்ட தீயானவன்
தூமகேது        -    வால்நட்சத்திரமாயிருப்பவன்
தேவதாத்மா        -    தேவர்களின் ஆத்மாவாக இருப்பவன்
தேவதேவன்        -    அமரர்க்கோனே
தேவன் (2)        -     வெற்றி அடைபவன் / வெற்றியடையும் எண்ணங்கொண்டவன்
தேவரிஷி        -    தேவனாகவும், முனிவனாகவும் இருப்பவன்
தேவஸிம்மன்    -    தேவர்களில் சிறந்தவன்
தேவாதிதேவன்    -    புலன்களுக்கு எட்டாமல் விளங்குபவன்
தேவாதிபதி        -    தேவர்களின் தலைவன்
தேவாஸுரகணாக்ரணி - தேவாசுரக்கூட்டத்திற்கு முன் செல்பவன்
தேவாஸுரகணாச்ரயன் - தேவாசுரர்களால் அடையப்படுபவன்
தேவாஸுரகணாத்யக்ஷன் - தேவாசுரர்களின் தலைவன்
தேவாஸுரகுரு    -    தேவாசுரர்களுக்கு குருவாக இருப்பவன்
தேவாஸுரநம்ஸ்க்ருதன் - தேவாசுரர்களால் வணங்கப்படுபவன்
தேவாஸுரபதி    -    தேவாசுரர்களின் தலைவன்
தேவாஸுரபராயணன் - தேவாசுரர்களின் முக்கிய ஆதரவாளன்
தேவாஸுரமஹாமாத்ரன் - தேவாசுரர்களுக்கு முக்கிய அமைச்சனாக இருப்பவன்
தேவாஸுரமஹேச்வரன் - தேவாசுரர்களின் பெருந்தலைவன்
தேவாஸுரவரப்ரதன் - தேவாசுரர்களுக்கு வரமளிப்பவன்
தேவாஸுரநமஸ்க்ருதன் - தேவாசுரரால் வழிபடப்படுபவனே
தேவாஸுரவிநிர்மாதா - தேவாசுரர்களைப் படைப்பவன்
தேவாஸுரேச்வரன் - தேவாசுரர்களை நியமிப்பவன்
தேவேந்த்ரன்        -    தேவர்களின் இந்திரன்
தேஜஸ்         -    ஒளியாயிருப்பவன்
தேஜஸ்கரன்        -    ஒளியைப் படைப்பவன்
தேஜோபஹாரி    -    பிறர் சக்தியை அபகரிப்பவன்
தேஹன்        -    பெருகுபவன்
தைத்யஹன்        -    அசுரர்களைக் கொன்றவன்
தோரணன்        -    முக்திக்கு வாயிலாக இருப்பவன்
ந்யக்ரோதன்        -    அலுறைவோனே
ந்யக்ரோதரூபன்    -    கீழ்நோக்கி வளரும் உலக மரத்தின் வடிவாயிருப்பவன்
ந்யாயநிர்வபணர்    -    நீதிசாத்திரங்களை வகுப்பவன்
ந்ருத்யப்ரியன்    -    ஆடலில் விருப்பமுள்ளவன் /ஆடற்கோ
நக்தஞ்சரன்        -    இரவில் திரிபவன்
நக்தன்        -    இரவாயிருப்பவன்
நந்தநன்        -    மகிழ்ச்சியடையச் செய்பவன்
நந்தி (2)        -    நந்தியாக இருப்பவன் / செல்வமாயிருப்பவன்
நந்திகரன் (2)        -    நிறைவடையச் செய்பவன் / செல்வத்தைப் படைப்பவன்
நந்திவர்த்தநன்    -    பகைவனின் இன்பத்தை அழிப்பவன்
நந்தீச்வரன்        -    நந்திக்குத் தலைவன்
நபன்            -    புலன்களுக்கு விளங்காத ஆகாயமாக இருப்பவன்
நபஸ்தலன்        -    ஆகாயத்தை இடமாகக் கொண்டவன்
நர்த்தகன்        -    அனைத்தையும் ஆட்டி வைப்பவன்
நரன் (2)            -    அனைத்தையும் நடத்துபவன் / உயிரின் வடிவமாக இருப்பவன் / பற்றறவன் / எதுமடையாதவன்
நரர்ஷபன்        -    மனிதர்களில் சிறந்தவன்
நவசக்ராங்கன்    -    சக்கர வடிவத்தில் இருக்கும் ஒன்பது கோள்களையும் அங்கமாகக் கொண்டவன்
நக்ஷத்ரவிக்ரஹ்மதி     -    விண்மீனைப் போன்ற ஒளியுடலும் புத்தியும் கொண்டவன்
நக்ஷத்ரஸாதகன்    -    விண்மீன்களைப் படைத்தவன்
நாபி            -    உலகத்தின் ஆதாரமாக இருப்பவன்
நிக்ரஹன்         -    தண்டிப்பவன்
நிசாகரன்        -    சந்திரனின் இலக்கண நூலைப் படைத்தவன்
நிசாசரன்        -    இரவில் திரிபவன் / இரவெனும் அறியாமையைப் பெருக்குபவன்
நிசாசாரி        -    ஊழியிரவில் திரிபவன்
நிசாலயன்        -    இரவெனும் அறியாமை இருள் சிறிதுமற்றவன்
நித்யநர்த்தன்    -    எப்போதும் ஆடிக் கொண்டிருப்பவன்
நித்யம்ஆச்ரம்பூஜிதன் - எப்போதும் அனைத்து வாழ்வுமுறையினராலும் வழிபடப்படுபவன்
நித்யம்வர்ச்சஸ்வீ    -    எப்போதும் ஒளியுள்ளவன்
நித்யன்        -    அழிவில்லாதவன்
நித்யாத்மஸஹாயன் -     எப்போதும் ஆன்மாவுக்குத் துணையாக இருப்பவன்
நிதி (2)            -    செல்வத்தைப் போன்றவன் / அனைத்தொளிக்கும் இருப்பிடம்
நிபாதி        -    உடலில் ஊடுருவுபவன்
நிமித்தன்        -    காரணமாயிருப்பவன்
நிமித்தஸ்தன்    -    காரணங்களில் இருப்பவன்
நியதன்        -    புலன்களை வென்றவன்
நியமன்        -    அனைத்தையும் நியமிப்பவன்
நியமாச்ரிதன்    -    அனைத்து தவங்களாலும் அடையப்படுபவன்
நியமேந்த்ரியவர்த்தநன் - தவத்தால் ஐம்புலன்களை அறுப்பவன்
நிர்வாணம்        -    முக்திவடிவினன்
நிர்ஜீவன்        -    உயிரற்ற பொருளாயிருப்பவன்
நிரவக்ரஹன்        -    தடையற்றவன்
நிராமயன்        -    குற்றமற்றவன்
நிலயன்        -    அனைத்துயிரனங்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருப்பவன்
நிவ்ருத்தி        -    மறைந்திருப்பவன்
நிவேதநன்        -    அனைத்தையும் அறியச் செய்பவன்
நிஜஸர்க்கன்        -    மெய் படைப்புகளாய் இருப்பவன்
நிஹந்தன்        -    கொல்பவன்
நீதி            -    குற்றத்திற்கான தண்டனையாக இருப்பவன்
நீரஜன்        -    ரஜோ குணத்தை மறைப்பவன்
நீலகண்டன்        -    நீலமிடற்றோன் / நீலத் தொண்டை கொண்டவனே
நீலமௌலி        -    நீலக் கல் மகுடன்
நீலன்            -    வைடூரிய நிறத்தோன்
நைகஸாநுசரன்    -    பல மலைச்சிகரங்களில் திரிபவன்
நைகாத்மா        -    பல உடல்களையெடுப்பவன்
ப்ரக்ருஷ்டாரி    -    பகைவரை மிக ஒடுக்குபவன்
ப்ரகாசன்        -    வெளிப்படையாயிருப்பவன் / ஒளிர்மேனியன்
ப்ரசாந்தாத்மா    -    அலையோய்ந்த கடலாய் அடங்கியிருப்பவன்
ப்ரத்யயன்        -    ஞானமாயிருப்பவன் / நம்பிக்கை வடிவன் / அறிவன்
ப்ரதாநத்ருத்        -    அண்டம் உண்டாகக் காரணமான  அடித்தளம்
ப்ரபாவன்        -    வசுக்களின் ஒருவன் / சக்தியின் வடிவம்
ப்ரபாவாத்மா    -    சக்தியின் ஆன்மாவாக இருப்பவன்
ப்ரபு            -    அனைத்தையும் அனுபவிப்பவன்
ப்ரம்மக்ருத்        -    வேதங்களைப் படைத்தவன்
ப்ரம்மகர்ப்பன்    -    பிரம்மனைக் கருவில் கொண்டவன்
பிரம்மசாரி        -    பிரம்மத்தில் திரிபவன் / பிரம்மத்தில் இருப்பவன்
ப்ரம்மதண்டவிநிர்மாதா - பிரம்ம தண்ட ஆயுதத்தைச் செய்பவன்
ப்ரம்மலோகன்    -    ப்ரம்மமாகப் பார்க்கப்படுபவன்
ப்ரம்மவர்ச்சஸன்    -    பிரம்ம ஒளியாக இருப்பவன்
ப்ரம்மவித்        -    வேதமறிந்தவன்
ப்ரம்மா        -    மிகப் பெரியவன்
ப்ரம்மி        -    வேதமோதியவன்
ப்ரமாணன்        -    மெய்யறிவின் காரணமாக இருப்பவன்
ப்ரயதாத்மா        -    தூய ஆன்மா கொண்டவன்
ப்ரவ்ருத்தி        -    உலக நடையாயிருப்பவன்
ப்ரவரன்        -    தலைசிறந்தவன்
ப்ரவேசிநாம்குஹாபாலன் - தியானிப்பவனின் மனத்தைக் காப்பவன்
ப்ரஜாத்வாரம்    -    உயிரினங்களின் உற்பத்தி வாயில்
ப்ரஜாபதி        -    உயிரினங்களின் தலைவன்
ப்ரஜாபீஜம்        -    உயிரினங்களின் வித்தாயிருப்பவன்
ப்ரஸ்கந்தநன்    -    பிறரின் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமானவன்
ப்ரஸந்தன்        -    எப்போதும் உற்சாகமாயிருப்பவன்
ப்ரஸாதன் (3)        -    ஆனந்தமயமானவன் / அருள் வடிவினன் / எப்போதும் அருள் வழங்குபவன்
ப்ராக்            -    பலன்களில் முதல்வன்
ப்ராணதாரணன்    -    உயிரை நிறுத்துபவன்
ப்ராம்மணன்        -    பிரம்மத்தில் அர்ப்பணிப்பு கொண்டவன்
ப்ராஸாநம்ப்ரபவன்    -    பிராசங்கள் உண்டாகும் இடம்
ப்ரியன்        -    இனியவன்
ப்ரேதசாரி        -    சடலங்களுடன் திரிபவன்
பக்தாநாம்பரமாகதி-    பக்திமான்களின் உயர்ந்த புகலிடம்
பகவான்        -    அறிவு, ஆற்றல், பலம், செல்வம், வீரம், ஒளி ஆகிய ஆறு குணங்களைக் கொண்டவன்
பகஹாரி        -    செல்வத்தையழிப்பவன்
பசுபதி    (2)    -    ஜீவாத்மாக்களின் தலைவன்
பட்டிசி        -    பட்டிசமெனும் ஆயுதம் கொண்டவனே
படபாமுகன்        -    வடவாமுகாக்னி
பண்டிதன்        -    அனைத்துமறிந்தவன்
பணவி        -    பணவமெனும் இசைக்கருவியுடையவன்
பத்மகர்ப்பன்    -    தாமரையின் கருவறையில் இருந்தவனே
பத்மநாபன்        -    தொப்புளில் தாமரையைக் கொண்டவனே
பத்மநாளாக்ரன்    -    தாமரையின் காம்பைத் தனக்கு முன்னதாகக் கொண்டவனே
பதி            -    அனைத்திற்கும் தலைவன்
பந்தகர்த்தன்        -    உலகப்பற்றைப் படைப்பவன்
பந்தநன்        -    உலகப்பற்றாக இருப்பவன்
பப்ரு            -    சனிக்கோள்
பயோநிதி        -    பாற்கடல்
பர்யயோநரன்    -    ஜீவன்களின் மொத்த தொகை
பரகதி            -    உயர்ந்த கதி
பரச்வதாயுதன்    -    கோடரியை ஆயுதமாகக் கொண்டவன்
பரம்ப்ரம்மம்        -    மேலான பிரம்மம்
பரமம்தபன்        -    மேலான தவமாக இருப்பவன்
பரமம்ப்ரம்ம்        -    மேலான பிரம்மம்
பரமாத்மா        -    மேலான ஆன்மா
பரமோமந்த்ரன்    -    சிறந்த ஆலோசகன்
பரன்            -    மேலானவன்
பரிதீபதி        -    படைகளின் ஓரத்தைப் பார்ப்பவன் / ஊர்களின் வடிவம்
பலசாரி        -    படையுடன் திரிபவன்
பலன்    (2)        -    பலங்கொண்டவன்   
பலரூபத்ருத்        -    வலியவடிவம் கொண்டவன்
பலவத்        -    வலிமையுள்ளவன்
பலவாந்        -    பெரும் வலிமையுள்ளவன்
பலவீரன்        -    வலியவீரன்
பலஹன்        -    பலாசுரனைக் கொன்றவன்
பலி            -     வலிமையுள்ளவன்
பவன்    (2)        -    படைப்பின் காரணம்
பவித்ரன்    (3)    -    துயரில் இருந்து ஆன்மாவைத் தூய்மையடையச் செய்பவன்
பஸ்மகோப்தன்    -    சாம்பலால் {திருநீற்றினால்} உலகத்தைக் காப்பவன்
பஸ்மசயன்        -    சாம்பலில் கிடப்பவன்
பஸ்மபூதன்        -    சாம்பலாயிருப்பவன்
பஹுகர்க்கசன்    -    அழிப்பதில் மிகக் கடுமையானவன்
பஹுதரன்        -    பலவற்றைத் தரிப்பவன்
பஹுதாநிந்திதன்    -    பலவாறு நிந்திக்கப்பட்டவன்
பஹுப்ரதன்        -    மிகுதியாகக் கொடுப்பவன்
பஹுப்ரஸாதன்    -    பேரருளைக் கொண்டவன்
பஹுபூதன்        -    பலவடிவங்களாயிருப்பவன்
பஹுமாலன்        -    அனைத்தையும் அறிந்தவன்
பஹுரச்மி        -    பலகதிர்களைக் கொண்டவன்
பஹுரூபன்        -    பலவடிவங்களைக் கொண்டவன்
பஹுவித்யன்    -    பல கல்விகளையும் கொண்டவன்
பக்ஷம்            -    அரைத்திங்களாயிருப்பவன்
பக்ஷரூபன்        -    உதவியின் வடிவம்
பக்ஷி            -    பறவை
பாககரன்        -    வேள்விப் பங்கைப் பகிர்ந்து கொடுப்பவன்
பாகி            -    வேள்விப் பங்கு உடையவன்
பாசன்            -    மாயையினால் அனைத்தையும் கட்டுபவன்
பாணஹஸ்தன்    -    கையில் கணை கொண்டவன்
பாதன்        -    அனைத்தும் அடையும் கதியாக இருப்பவன்
பாநு            -    ஒளிர்பவன்
பாவன்        -    செயலாயிருப்பவன்
பிதா            -    தந்தை
பிதாமஹன்        -    பாட்டன்
பிந்து            -    அழிப்பவன்
பிநாகத்ருத்        -    பிநாகமெனும் வில்லைத் தரிப்பவன்
பிநாகவாந்        -    பிநாகமெனும் வில்லைக் கொண்டவன்
பிக்ஷு            -    சந்நியாசி வடிவிலுள்ள பிரம்மசாரி
பிக்ஷுரூபன்        -    பிச்சைக்காரனின் வடிவம் கொண்டவன்
பீதாத்மா        -    பொன்னிறம் கொண்டவன்
பீஜகர்த்தன்        -    நன்மைதீமைகளின் காரணமாக இருக்கும் வித்து
பீஜவாஹநன்        -    காரணங்களை வாகனமாகக் கொண்டவன்
பீஜாத்யக்ஷன்    -    அறமறங்களுக்குத் தலைவன்
புண்யசஞ்சு        -    தகுதியால் அறியப்படுபவன்
புராணன்        -    முதன்மையானவன்
புஷ்கரஸ்தபதி    -    பிரம்ம அண்டத்தைச் செய்த சிற்பி
பூதசாரி        -    பூதங்களுடன் திரிபவன்
பூதநிஷேவிதன்    -    பழங்காலப் பேராசன்களால் அடையப்பட்டவன்
பூதபதி        -    பூதங்களுக்குத் தலைவன்
பூதபாவநன் (2)    -    ஐம்பூதங்களையும் படைத்தவன் / அனைத்தையும் காப்பவன்
பூதவாஹநஸாரதி    -    பூதவாகனங்களின் சாரதி
பூதாலயன்        -    பூதங்களிலிருப்பவன்
போஜநன்        -    அனைத்திற்கும் உணவளிப்பவன்
ம்ருகபாணார்ப்பணன் - மான் வடிவ வேள்வியைக் கணையால் அடித்தவன்
ம்ருகாலயன்        -    மானைக் கொண்டவன்
ம்ருது            -    மென்மையானவன்
மகரன்        -    ஆமை முதலிய வடிவங்கொண்டவன்
மணிவித்தன்        -    காதில் ரத்தினமணிந்தவன்
மத்யமன்        -    சார்பற்றவன்
மதநன்        -    மகிழ்ச்சியடையச் செய்பவன்
மதிமாந்        -    மதியுள்ளவன்
மது            -    வசந்தகால வடிவம்
மதுகலோசநன்    -    தேன்நிறக் கண்களைக் கொண்டவன்
மந்த்ரகாரன்        -    மந்திரங்களைப் படைத்தவன்
மந்த்ரன் (2)        -    தியானிப்பவனைக் காப்பவன், மந்திர வடிவம்
மந்த்ரவித்        -    மந்திரங்களை அறிந்தவன்
மந்தாநோபஹுலோவாயு - ஊழிப்பெருங்காற்று
மநோவேகன்        -    மனோவேகன்
மநோஜவன்        -    மனோவேகம் கொண்டவன்
மஹரிஷி        -    பெரும் முனிவன்
மஹாக்ரீவன்        -    பெருங்கழுத்தைக் கொண்டவன்
மஹாக்ரோதன்    -    பெருங்கோபி
மஹாகம்பு        -    சங்கு போன்ற பெருங்கழுத்தைக் கொண்டவன்
மஹாகர்ணன்    -    பெரும் காதுகளைக் கொண்டவன்
மஹாகர்த்தன்    -    படைத்தவனையும் படைத்தவன்
மஹாகர்ப்பபராயணன் - சிறந்த கருவுக்குக் காரணம்
மஹாகர்ப்பன் (2)    -    பெருங்கரு
மஹாகர்மன்        -    பெருஞ்செயல் செய்பவன்
மஹாகல்பன்    -    சிறந்த ஆபரணங்களைக் கொண்டவன்
மஹாகாயன்    (3)    -    பேருடல் கொண்டவன்
மஹாகீதன்        -    சிறந்த பாடகன்
மஹாகேசன்        -    பெரும் தலைமயிர் கொண்டவன்
மஹாகேது        -    பெரிய காளைக் கொடி கொண்டவன்
மஹாகோரன்    -    பெருங்கொடூரன்
மஹாங்கன்        -    பெரிய லிங்கத்தைக் கொண்டவன்
மஹாத்மா (2)        -    பேரான்மா
மஹாதந்தன்        -    பெரும்பற்களைக் கொண்டவன்
மஹாதநு        -    பெரும் வில்லைக் கொண்டவன்
மஹாதபஸ் (2)    -    பெருந்தவம்
மஹாதம்ஷ்ட்ரன் (2)    -    பெரும் கோரப்பற்களைக் கொண்டவன்
மஹாதாது        -    மேருமலை
மஹதேவன்        -    பெருந்தேவன்
மஹாதேஜஸ்        -    பேரொளி
மஹாந்    (2)    -    சிறந்தவன்
மஹாந்தகன்        -    பேரந்தகன்
மஹாந்ருத்யன்    -    பெரும் நடனக்காரன்
மஹாநகன்        -    பெரிய நகங்களைக் கொண்டவன்
மஹாநநன்        -    பெரிய வாயுள்ளவன்
மஹாநாகஹநன்    -    பெரும் யானையைக் கொன்றவன்
மஹாநாதன்        -    பேரொலி
மஹாநாஸன்    -    பெரிய மூக்கைக் கொண்டவன்
மஹாநேத்ரன்    -    பெரிய கண்களைக் கொண்டவன்
மஹாப்ரஸாதன்    -    பேருதவி செய்பவன்
மஹாபதன்        -    பெரும் வழியாயிருப்பவன்
மஹாபலன் (2)    -    பெரும் வலிமைகொண்டவன்   
மஹாபாதன்        -    பெருங்கால்களைக் கொண்டவன்
மஹாபீஜன்        -    பெருங்காரணன்
மஹாமாத்ரன்    -    பெரிய அளவைக் கொண்டவன்
மஹாமாயன்    -    பெரும் மாயை கொண்டவன்
மஹாமாலன்        -    பெரும் மாலையைக் கொண்டவன்
மஹாமுகன்        -    பெரும் வாயைக் கொண்டவன்
மஹாமுநி        -    பெரும் முனிவன்
மஹாமூர்த்தன்    -    பெருந்தலை கொண்டவன்
மஹாமேகநிவாஸி    -    பெரும் மேகங்களில் வசிப்பவன்
மஹாயசஸ்    (2)    -    பெரும்புகழ் கொண்டவன்
மஹாயுதன்        -    பேராயுதன்
மஹார்ணவநிபாநவித் - ஊழிப் பெருங்கடலைப் பருகுபவன்
மஹாரதன்        -    பெருந்தேரைக் கொண்டவன்
மஹாரூபன் (2)    -    பெருவடிவுடையோன்
மஹாரேதஸ்        -    பேருயிரணு
மஹாரோமன்    -    நெடுமயிரோன்
மஹாலிங்கன்    -    பெருலிங்கன்
மஹாவக்ஷஸ்    -    பெருமார்பன்
மஹாவேகன்        -    பெருவேகன்
மஹாஜ்வாலன்    -    பெருஞ்சுடரோன்
மஹாஜடன்        -    பெருஞ்சடையன் /அடர்ச்சடையன்
மஹாஜத்ரு        -    பெருந்தோளன்
மஹாஜிஹ்வன்    -    பெருநாவன்
மஹாஸேநன்    -    பெரும்படையோன்
மஹஹநு    (2)    -    பெருங்கன்னத்தோன்
மஹாஹர்ஷன்    -    பேரின்பன்
மஹாஹஸ்தன்    -    பெருங்கரத்தோன்
மஹாக்ஷன்        -    பெருவிழியோன்
மஹீசாரி        -    பூமியெங்கும் திரிபவன்
மஹேச்வரன்        -    அனைத்துக்கும் மேலான தலைவன்
மஹோரஸ்கன்    -    பெருமார்போன்
மஹோஷ்டன்    -    பேருதடன் {பெரும் உதடுகளைக் கொண்டவன்}
மஹௌஷதன்    -    பெருமருந்தாயிருப்பன்
மாத்ரை        -    மாத்திரை எனும் காலப்பிரிவு
மாதா            -    தாய்
மாந்தாதா        -    நானெனும் ஆன்மாவை உண்பவன்
மாந்யன்        -    வழிபடத்தகுந்தவன்
மாயாவி        -    மாயம் செய்பவன்
மாலி            -    மாலைதரித்தவன்
மாஸம்        -    மாதம்
மித்ரன்        -    அனைத்தையும் அளிக்கும் நண்பன்
முக்ததேஜஸ்        -    முக்தியொளி / லிங்கவுடலை விட்டவன்
முக்யன்        -    முதன்மையானவன்
முண்டன்        -    மொட்டைத் தலை கொண்ட சன்னியாசி / முடியற்றவன்
முண்டி        -    மொட்டைத் தலையன்
முதிதன்        -    எப்போதும் இன்பமாயிருப்பவன்
முநி            -    உள்ளடங்கிப் பேசாதவன்
முஹூர்த்தம்        -    முஹூர்த்தமெனும் காலப்பிரிவு
மூர்த்தகன்        -    தலையில் இருப்பவன்
மூர்த்திஜன்        -    உடலில் உண்டாகுபவன்
மூலன்            -    வேரவன்
மேட்ரஜன்        -    லிங்கத்தில் தோன்றுபவன்
மேருதாமன்        -    மேருவில் இருப்பவன்
மோக்ஷத்வாரன்    -    முக்திவாசல்
யசஸ்            -    புகழாயிருப்பவன்
யஜ்ஞபாகவித்    -    வேள்விப்பங்கை அடைபவன்
யஜ்ஞன் (3)        -    வேள்வியாயிருப்பவன் / வழிபடப்படுபவன்
யஜ்ஞஸமாஹிதன்    -    வேள்வியிலிருப்பவன்
யஜ்ஞஹன்        -    வேள்வியை அழித்தவன்
யஜுப்பாதபுஜன்    -    கைகால்களை யஜுர்வேதமாகக் கொண்டவன்
யுக்தபாஹு        -    கலங்கடிக்கவல்ல கைகளைக் கொண்டவன்
யுக்தன்        -    அனைத்திலுமுள்ளவன் /கவசந்தரிப்பவன்
யுககரன்        -    யுகங்களைப் படைப்பவன்
யுகரூபன்        -    யுகவடிவன்
யுகாதிபன்        -    யுகங்களின் தலைவன்
யுஹாவஹன்    -    யுகங்களைப் படைப்பவன்
யுதிசத்ருவிநாசநன்    -    போரில் பகைவரை அழிப்பவன்
யோகன்        -    யோகன்
யோஜ்யன்        -    யோகத்தால் அடையத்தக்கவன்
ரத்நபரபூதன்        -    ரத்தினங்களைக் கொண்டவன்
ரத்நாங்கன்        -    ரத்தினம் போன்ற உறுப்புகளைக் கொண்டவன்
ரதயோகிஅக்ஷன்    -    உலகத்தேரின் அச்சாக இருப்பவன்
ரதி            -    இன்பவடிவம்
ரவி            -    சூரியன்
ராஜராஜன்        -    மன்னர்களுக்கு மன்னன் / குபேரன்
ரிக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷணன் - ஆயிரம் ரிக்குகளைக் கண்களாகக் கொண்டவன்
ருத்ரன்        -    கடுஞ்சீற்றம் கொண்டவன் / அழச்செய்பவன்
ருது            -    பருவகாலம்
ரௌத்ரரூபன்    -    மிகக்கொடும்வடிவினன்
லகு            -    பெருவேகன்
லம்பநன்        -    பிரம்மாண்டங்கள் தொங்கும் ஆதாரம்
லம்பிதோஷ்டன்    -    தொங்கும் உதட்டைக் கொண்டவன்
லயன்            -    அனைத்தையும் ஏதிலியாக்குபவன்
லலாடாக்ஷன்        -    நெற்றிக்கண்ணன்
லவணன்        -    அழிப்பவன் / சந்திரனைக் கண்ணாய் கொண்டவன்
லவம்            -    லவமெனும் காலப்பிரிவு
லிங்கம்        -    மஹத் எனும் தத்துவம் /
லிங்காத்யக்ஷன்    -    சாத்திரங்களால் அறியப்படுபவன்
லோககர்த்தன்    -    உலகம்படைத்தோன்
லோகசாரி        -    உலகங்களில் திரிபவன்
லோகதாதா        -    உலகத் தலைவன்
போகலபாலன் (2)    -    உலகங்காப்போன்
லோகஹிதன்    -    உலகங்களுக்கு நன்மை செய்பவன்
லோஹிதாக்ஷன்    -     செவ்விழியோன்
வ்யக்தம்        -    புலப்படுபவன்
வ்யக்தாவ்யக்தன்    -    புலப்பட்டும் புலப்படாமல் இருப்பவன்
வ்யவஸாயன்    -    உற்சாகன்
வ்யாக்ரன்        -    புலிகளின் தலைவன்
வ்யாலரூபன்        -    அரவவடிவோன்
வ்யாஸன்        -    {வேதங்களைத்} தொகுப்பவன்
வ்ரதாதிபன்        -    நோன்புத்தலைவன்
வ்ருத்தன்        -    பெருகுபவன்
வ்ருத்தாவ்ருத்தகரன்-    போரில் மண்டலவலம் வந்து வென்று திரும்புபவன்
வ்ருஷ்ணன்        -    வினைப்பயன்களைப் பொழிபவன்
வ்ருஷரூபன்        -    அறவடிவோன்
வ்ருக்ஷகர்ணஸ்திதி    -    மரக்காதில் {இலையில்} இருப்பவன் / ஆலிலையில் கிடக்கும் விஷ்ணு வடிவினன்
வ்ருஷகேது        -    உலகமரக்கொடி
வ்ருக்ஷன்        -    மரமானவன்
வ்ருக்ஷாகாரன்    -    உலகமர வடிவினன்
வகுளம்        -    மகிழமரம்
வச்யன்        -    வயப்படுத்துபவன்
வசகரன்        -    அனைத்தையும் வயப்படுத்துபவன்
வசீகரன்        -    அனைத்தையும் கவர்பவன்
வணிஜன்        -    வணிகன்
வதன்             -    கொல்பவன்
வம்சகரன்        -    குலம்பெருக்குபவன்
வம்சநாதன்        -    புல்லாங்குழல் சுரமாயிருப்பவன்
வம்சன்        -    புல்லாங்குழலாயிருப்பவன்
வர்ணவிபாவி    -    வர்ணங்களைப் படைத்தவன்
வர்த்தகி        -    மரத்தச்சன்
வர்த்தநன்        -    ஆன்மாவையும் உடலையும் பெருக்குபவன்
வரதன்    (2)    -    வரமருள்பவன்
வரன்        (3)    -    விரும்பப்படுபவன்
வரேண்யன்        -    வரந்தரத்தகுந்தவன்
வரோவராஹன்    -    ஆதிவராக வடிவன்
வஜ்ரஹஸ்தன்    -    வஜ்ர கரத்தோன்
வஜ்ரி            -    இந்திரன்
வஜ்ரி            -    வஜ்ராயுதபாணி
வஸுவேகன்        -    காற்றுவேகன்
வஸுஸ்ரேஷ்டன்    -    செல்வத்தில் சிறந்தவன்
வாசஸ்பத்யன்    -    பிருஹஸ்பதிக்குத் துணைவன் / புரோகிதன்
வாதன்        -    யாவரும் அடைபவன்
வாதரம்ஹஸ்        -    காற்றுவேகன்
வாமதேவன்        -    வேண்டப்படும் தேவன்
வாமநன்        -    குள்ளன்
வாமன்        -    அழகன்
வாயுவாஹநன்    -    காற்றுவாகனன்
வாஜஸநன்        -    அதர்யுக்களின் செயலைச் செய்பவன்
வாஸவன்        -    இந்திரன்
விக்யாதோலோகன்    -    வெளிப்படையான ஒளியாக இருப்பவன்
விக்ருதன்        -    அனைத்துமாபவன்
விகுர்வணன்        -    செயல்களால் அடையப்படாதவன்
விச்வகர்மமதி    -    தேவசிற்பியின்புத்தி
விச்வதேவன்    (2)    -    அனைவருக்கும் தேவன்
விச்வபாஹு        -    அண்டம் தழுவும் கைகளைக் கொண்டவன்
விச்வன்        -    அனைத்தையும் தன்னுள் வைத்திருப்பவன்
விச்வரூபன்    (2)    -    எங்குமுள்ளவன்
விச்வக்ஷேத்ரம்    -    உலகங்களின் ஆதாரம்
விசாகன்        -    குமரனின் உடலில் இருந்து எழுந்தவன்
விசாம்பதி        -    மனிதர்களின்தலைவன்
விசாரதன்        -    அனைத்துமறிந்தவன்
விசாரவித்        -    உண்மையறிந்தவன்
விசாலசாகர்        -    பெரியகைகளைக் கொண்டவன்
விசாலன்        -    பரந்து விரிந்திருப்பவன்
விசாலாக்ஷன்    -    அகன்றவிழியோன்
வித்வாந்        -    அனைத்துமறிந்தவன்
விதாதா        -    ஆணையிடுபவன்
விநதன்        -    வணக்கமுள்ளவன்
விபணன்        -    துறவைக்கடந்தவன்
விபாகன்        -    உறுப்புகளற்றவன்
விபாகஜ்ஞன்        -    வினைக்கனிபகுப்பவன்
விபு        (4)    -    நீக்கமற நிறைந்தவன் / பல வடிவினன்
விபுதன்        -    பெரும்ஞானி
விமர்சன்        -    அறிவுவடிவன்
விமுக்தன்        -    முற்றும்விடுபட்டவன்
விமோசநன்        -    பற்றுகளிலிருந்து விடுவிப்பவன்
விரஜன்        -    ரஜோகுணமற்றவன்
விராமன்        -    பகைவரையொழிப்பவன்
விரூபன்        -    பல வடிவங்களில் தோன்றுபவன்
விவஸ்வாந்        -    கதிர்களைக் கொண்டவன்
விஜயகாலவித்    -    வெற்றித்தருணமறிந்தவன்
விஜயன்        -    வெற்றியோன்
விஜயாக்ஷன்        -    வெற்றியின் அச்சாரம்
விஷ்கம்பி        -    முடிவிலி
விஷ்ணு        -    நீக்கமற நிறைந்தவன்
விஷ்ணுப்ரஸாதிதன் -     விஷ்ணுவால் வழிபடப்படுபவன்
விஷ்வக்ஸேநன்    -    எங்கும் பரவும் படையைக் கொண்டவன்
விஷ்வரூபன்        -    அண்டப்பெருவடிவமே
விஷண்ணாங்கன்    -    நுட்பவடிவினன்
விஸ்தாரன்        -    அனைத்தையும் மறைப்பவன்
விஸர்க்கன்        -    படைப்பவன்
வேணவி        -    புல்லாங்குழலைக் கொண்டவன்
வேதகாரன்        -    வேதங்களைப்படைத்தவன்
வைச்ரவணன்    -    குபேரன்
வைத்யன்        -    பெருங்கல்வி கொண்டவன்
வைதம்பன்        -    கபடற்றவர்க்கு வேண்டியவன்
ஜ்யோதிஷாம்அயநன் -    விண்மீன்களின் வழி
ஜ்வாலி        -    சுடரவன்
ஜகத்            -    யாவுமானவன்
ஜகத்காலஸ்தாலன்    -    காலன்மூலம் அனைத்தையுமழிப்பவன்
ஜங்கமன்        -    அசைபவன்
ஜடாதரன்        -    சடைதரித்தவன்
ஜடி (2)            -    சடைமுடியோன் / சடையன் / வானப்ரஸ்தன் / காட்டுவாழ்ச்சடையன்
ஜந்யன்        -    போரில் வல்லவன்
ஜலோசயன்        -    நீரில்கிடப்பவன்
ஜலோத்பவன்    -    ஊழிநீரிலுண்டானவன்
ஜாஹ்நவீத்ருக்    -    கங்காசூடி
ஜிதகாமன்        -    காமனையடக்கியவன்
ஜிதேந்த்ரியன்    -    புலன்களையடக்கியவன்
ஜீவநன்        -    உயிர் படைத்தோன்
ஷஷ்டிபாகன்    -    அறுபதுபாகங்களைக்கொண்டவன்
ஸ்கந்தன்        -    கந்தன்
ஸ்தாணு        -    நிலையானவன்
ஸ்தாவராணாம்பதி    -    அடைதற்கரிய பொட்களின் தலைவன்
ஸ்திரன்    (2)    -    அழியாதவன் / அசையாதவன்
ஸ்நேஹநன்        -    அன்புநிறைந்தவன் / அன்பர்க்கன்பன்
ஸ்ருகாலரூபன்    -    நரிவடிவமேற்றவன்
ஸ்ருதன்        -    எங்கும்நிறைந்தவன்
ஸ்ருவஹஸ்தன்    -    வேள்விக்கரண்டியைக் கையில் கொண்டவன்
ஸ்வயம்ச்ரேஷ்டன்    -    தானே உய்ந்தவன்
ஸ்வயம்பூதன்    -    தானே உண்டானவன்
ஸ்வர்க்கத்வாரன்    -    சொர்க்கவாசல்
ஸ்வர்ணரேதஸ்    -    தங்க உயிரணு கொண்டவன்
ஸ்வர்ப்பாநு        -    ராகு / முடிவிலா ஆனந்த ஒளியோன்
ஸ்வஸ்திதன்        -    மங்கலங்கொடுப்போன்
ஸ்வஸ்திபாவன்    -    சிறந்திருப்பவன்
ஸகணன்        -    கணங்களின் மத்தியில் வாழ்பவன்
ஸகலன்        -    நிறைந்தவன்
ஸகாமாரி        -    செயல்களின் பகைவரில் வசிப்பவன்
ஸங்க்யாஸமாபநன்-    காலப்பிரிவுகளை நிறைவு செய்யும் புனிதன்
ஸங்க்ரஹன்        -    அனைத்தையும் ஏற்பவன்
ஸத்    (2)        -    காரணம்
ஸத்க்ருதன்        -    யாவராலும் மதிக்கப்படுபவன்
ஸத்யவ்ரதன்        -    வாய்மைநோன்பைக் கொண்டவன்
ஸபலோதயன்    -    நன்னிறைவடிவன்
ஸபாவநன்        -    மன்றங்காப்போன்
ஸம்பக்நன்        -    நன்கு துதிக்கப்படுபவன்
ஸம்பந்நன்        -    அனைத்தும்நிறைந்தவன்
ஸம்யதன்        -    சார்ந்தோருக்குக் கட்டுப்பட்டவன்
ஸம்யுகாபீடவாஹனன் -    போர்க்கொடிச்சின்னம் வாகனமாகக் காளையைக் கொண்டவன் / அடல்விடைக்கொடியோன்   
ஸம்யோகன்        -    ஆன்மாவை உடலில் சேர்ப்பவன்
ஸம்வத்ஸரகரன்    -    காலச்சக்கரத்தை இயக்குபவன்
ஸம்வத்ஸரம்        -    வருடம்
ஸம்க்ஷேபோவிஸ்தரஸ்ஸர்க்கன் - சூத்திரங்களின் சுருக்கமாகவும், விரிவாகவும் இருப்பவன்
ஸமரமர்த்தநன்    -    போரில்பகைவரைமாய்ப்பவன்
ஸமாம்நாயன்    -    வேதமாயிருப்பவன்
ஸமுத்ரன்        -    ஆழியானவனே
ஸயஜ்ஞாரி        -    வேள்வியின் பகைவரோடும் இருப்பவன்
ஸர்ப்பசீரநிவாஸநன் -     அரவஞ்சூடியே
ஸர்வகந்தஸ்ஸுகாவஹன் - மணங்களனைத்திலும் நறுமணத்தை உண்டாக்குபவன்
ஸர்வகன்        -    எங்குமிருப்பவன்
ஸர்வகர்மணாம்உத்தாநன் - வினைகளனைத்தையும் தோன்றச் செய்பவன்
ஸர்வகர்மா        -    செயல்களனைத்தையுமுடையவன்
ஸர்வகரன்        -    அனைத்தையும்படைத்தவன்
ஸர்வகாமகுணாவஹன் -    யாவரும்விரும்பும் குணங்களைப் படைப்போன்
ஸர்வகாமதன்    -    ஆசைகள் அனைத்தையும் கொடுப்பவன்
ஸர்வகாமன்        -    ஆசைகள் அனைத்துமானவன்
ஸர்வகாமவரன்    -    ஆசைகளனைத்திலும் சிறந்தவன்
ஸர்வகாலப்ரஸாதன் -     காலங்கள் அனைத்திலும் அருள்பவன்
ஸர்வகோவாயு    -    எங்குமுள்ள காற்றாயிருப்பவன்
ஸர்வசாரி (2)        -    எங்குமிருப்பவன்
ஸர்வசுபங்கரன்    -    மங்கலங்களனைத்தும் செய்பவன்
ஸர்வதன்        -    அனைத்தையும் கொடுப்பவன்
ஸர்வதாரி        -    அனைத்தையும் தாங்குபவன்   
ஸர்வதுர்யநிநாதி    -    இசையொலிகள் அனைத்தையும் கொண்டவன்
ஸர்வதேவமயன் (2)    -    தேவர்களனைவராயிருப்பவன்
ஸர்வதேவன்        -    அனைவருக்கும் தேவன்
ஸர்வதேஹிநாம்இந்த்ரியன் - உயிரினங்கள் அனைத்தின் புலன்களாயிருப்பவன்
ஸர்வதோமுகன்    -    எங்கும் முகங்களைக் கொண்டவன்
ஸர்வபார்ச்வமுகன்    -    பக்கங்கள் அனைத்திலும் முகங்களைக் கொண்டவன்
ஸர்வபாவகரன்    -    அனைத்துப் பொருட்களையும் உண்டாக்குபவன்
ஸர்வபாவநன்    -    அனைத்தையும் உண்டாக்குபவன் / அனைத்தையும் தூய்மையாக்குபவன்
ஸர்வபூஹரன்    -    உயிரினங்கள் அனைத்தையும் அழிப்பவன்
ஸர்வபூதாத்மா    -    உயிரினங்கள் அனைத்தையும் உடலாகக் கொண்டவன்
ஸர்வபூதாநாம்வாஹிதன் - உயிரினங்கள் அனைத்தையும் இயக்குபவன்
ஸர்வபூஜிதன்    -    யாவராலும் வழிபடப்படுபவன்
ஸர்வயோகி        -    முற்றிலுமிருப்பவனே
ஸர்வன்    (2)    -    முற்றாயிருப்பவன்
ஸர்வரத்நவித்    -    சிறந்தவை அனைத்தையும் கொண்டவன்
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதன் -  நல்ல இலக்கணங்கள் பொருந்தியவன்
ஸர்வலாலஸன்    -    அனைவரிடமும் அன்புள்ளவன்
ஸர்வலோகக்ருத்    -    உலகங்களனைத்தும் படைப்பவன்
ஸர்வலோகப்ரஜாபதி -    உலகங்களின் அனைத்திலும் உள்ள உயிரினங்களின் தலைவன்
ஸர்வலோசநன்    -    அனைத்தையுமறிபவன்
ஸர்வவாஸன்    -    எங்குமிருப்பவன்
ஸர்வவாஸீ        -    எங்குமிருப்பவன்
ஸர்வவிக்யாதன்    -    இடங்கள், காலங்கள், உயிரினங்கள் அனைத்திலும் வெளிப்படையாகத்தெரிபவன்
ஸர்வவிக்ரஹன்    -    அனைத்தையும் உடலாகக் கொண்டவன்
ஸர்வஜ்ஞன்        -    அனைத்தையும் அறிந்தவன்
ஸர்வஸாதநன்    -    பயன்களனைத்தையும் கொடுப்பவன்
ஸர்வஸாதுநிஷேவிதன் -     நல்லோரனைவராலும் அடையப்பட்டவன்
ஸர்வாங்கன்    (2)    -    உலகங்களை அங்கங்களாகக் கொண்டவன்
ஸர்வாங்கரூபன்    -    அங்கங்கள் அனைத்துமாய் இருப்பவன்
ஸர்வாச்ரயக்ரமன்    -    அனைத்திலுமுள்ள ஒழுங்காயிருப்பவன்
ஸர்வாசயன்        -    அனைத்திற்குமிடமாக இருப்பவன்
ஸர்வாத்மா        -    அனைத்திற்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவன்
ஸர்வாதோத்யபரிக்ரஹன் - அனைத்தையும் ஈர்ப்பவன்
ஸர்வாயுதன்        -    அனைத்து ஆயுதங்களையும் கொண்டவன்
ஸர்வேஷாம்ப்ராணிநாம்பதி - உயிரினங்கள் அனைத்தின் தலைவன்
ஸவிதா (2)        -    படைப்பவன்
ஸஹன்        -    சக்தி கொண்டவன்
ஸஹஸ்ரதன்        -    ஏராளமாகக் கொடுப்பவன்
ஸஹஸ்ரபாத்    -    ஆயிரங்கால்களைக் கொண்டவன்
ஸஹஸ்ரபாஹு    -    ஆயிரங்கைகளைக் கொண்டவன்
ஸஹஸ்ரமூர்த்தன்    -    ஆயிரந்தலைகளைக் கொண்டவன்
ஸஹஸ்ரஹஸ்தன்    -    ஆயிரங்கைகளைக் கொண்டவன்
ஸஹஸ்ராக்ஷன்    -    ஆயிரங்கண்களைக் கொண்டவன்
ஸஹாயன்        -    துணையாயிருப்பவன்
ஸாங்க்யப்ரஸாதன்    -    ஆத்மவடிவத்தை அறியச் செய்பவன்
ஸாத்யரிஷி        -    ஸாத்யதேவர்களில் முனிவன்
ஸாமாஸ்யன்    -    சாம வேதத்தை வாயாகக் கொண்டவன்
ஸாரக்ரீவன்        -    உறுதியான கழுத்தைக் கொண்டவன்
ஸாரங்கன்        -    சிறந்த அங்கமுள்ளவன்
ஸித்தபூதார்த்தன்    -    சித்தியடைந்தவர்களின் பயனாக இருப்பவன்
ஸித்தயோகி        -    சித்தயோகி
ஸித்தஸாதகன்    -    சித்தம் பயில்பவன்
ஸித்தார்த்தகாரி    -    சித்தர்களுக்கு பலனளிப்பவன்
ஸித்தார்த்தன் (4)    -    விரும்பிய அனைத்தையும் பெற்றவன்
ஸித்தி            -    காரியநிறைவாயிருப்பவன்
ஸிம்மகன்        -    சிங்கநடை கொண்டவன்
ஸிம்மசார்த்தூலரூபன் -     சிங்கம்புலிவடிவினன்
ஸிம்மதம்ஷ்ட்ரன்    -    சிங்கப்பற்கள் கொண்டவன்
ஸிம்மநாதன்        -    சிங்க முழக்கம் செய்பவன்
ஸிம்மவாஹநன்    -    சிங்க வாகனம் கொண்டவன்
ஸுகந்தாரன்        -    நறுமணத்தோன்
ஸுகாஜாதன்        -    நல்வடிவாய் பிறந்தோன் / நலத்திற்காகப் பிறந்தவன்
ஸுகாஸக்தன்    -    இன்பப்பற்றில்லாதோன்
ஸுச்சத்ரன்        -    அழகிய குடை கொண்டவன்
ஸுசாரதன்        -    இனியவாக்குடையோன்
ஸுதர்சநன்        -    நற்பார்வைகொண்டவன்
ஸுதீர்த்தன்        -    நல்லாசிரியன்
ஸுதீக்ஷ்ணதசநன்    -    கூரிய பற்களைக் கொண்டவன்
ஸுநிச்சலன்        -    அசையாதிருப்பவன்
ஸுபந்தநவிமோசநன் - உலகபந்தமறுப்பவன்
ஸுபலன்        -    நற்பலன் கொண்டவன்
ஸுபாந்தவன்    -    நல்லுறவினன்
ஸுபீஜன்        -    நல்வித்தாக இருப்பவன்
ஸுமஹாஸ்வநன்    -    நற்தொனி கொண்டவன்
ஸுமுகன்        -    நன்முகம் கொண்டவன்
ஸுயுக்தன்        -    பெருவிழிப்புள்ளவன்
ஸுரகர்ணன்        -    தேவர்களால் கருதப்படுபவன்
ஸுரபயுத்தரணன்    -    குணவோரைக் கரைசேர்ப்பவன்
ஸுராத்யக்ஷன்    -    தேவர்களின் தலைவன்
ஸுராரிஹன்    -    அசுரரைக் கொன்றவன்
ஸுரூபன்        -    அழகிய நிறம் கொண்டவன்
ஸுவக்த்ரன்        -    நன்முகம் கொண்டவன்
ஸுவர்ச்சஸன்    -    நன்மகிமைகொண்டவன்
ஸுவர்ச்சஸி        -    அழகிய ஒளி கொண்டவன்
ஸுவர்ணன்        -    அழகிய நிறம் கொண்டவன்   
ஸுவாஸன்        -    நல்லிடத்தில் இருப்பவன்
ஸுவிஜ்ஞேயன்    -    எளிதாக அறியப்படக்கூடியவன்
ஸுஷாடன்        -    அனைத்தையும்எளிதில் தாங்குபவன்
ஸுஸ்வப்நன்    -    நற்கனவு கொண்டவன்
ஸுஸரணன்        -    எளிதாக அடையப்படக்கூடியவன்
ஸுஸஹன்        -    .நற்துணைவன்
ஸுஹ்ருதன்        -    நல்லிதயம் கொண்டவன்
ஸூர்யன்        -    அனைத்தையும் இயக்குபவன்
ஸூக்ஷ்மன்        -    அறிவுநுட்பம் கொண்டவன்
ஸூக்ஷ்மாத்மா    -    அறிவுக்கெட்ட வடிவம் கொண்டவன்
ஸேநாகல்பன்    -    படைகளைப் படைப்பவன்
ஸேதநாதிபதி    -    படைத்தலைவன்
ஸோமன்        -    சோமலதைவடிவினன்
ஹ்லாதநன்        -    ஆனந்தம்படைப்பவன்
ஹயகர்த்தபி        -    குதிரையேறுபவன் / பரியேறி
ஹர்யச்வன்        -    பச்சை குதிரை கொண்டவன் / பசும்பரியோன்
ஹர்யக்ஷன்        -    சிங்கவடிவோன்
ஹரன் (3)        -    அனைத்தையும் அழிப்பவன் / மனத்தையிழுப்பவன் / துயரமழிப்பவன்
ஹரி (4)        -    துயரமழிப்பவன் / விஷ்ணுவாயிருப்பவன்
ஹரிகேசன்        -    செம்மட்டை மயிரோன்
ஹரிணன் (2)        -    பொன்னார்மேனியன் / மான் வடிவம் கொண்டவன்
ஹரிணாக்ஷன்    -    செவ்விழியோன்
ஹவி            -    வேள்விப்பொருள்
ஹவிஸ்        -    தன்னில் இன்பம் கொள்பவன்
ஹஸ்தீச்வரன்    -    வாயுலிங்க வடிவன்
ஹிமவத்கிரிஸமச்ரயன் - இமயமலையிலிருப்பவன்
ஹிரண்யகவசோத்பவன் - பொற்கவச ஒளியாக இருப்பவன்
ஹிரண்யபாகு    -    பொற்கரத்தோன்
ஹுதன்        -    வேள்வியில் நிறைவடைபவன்
ஹுதாசநன்        -    வேள்வி நெருப்பானவன்
ஹுதாசநஸஹாயன் -     நெருப்புக்குத் துணைபுரிபவன் / காற்று தேவன்
ஹேமகரன்        -    பொன்படைப்போன்
ஹைமன்        -    பொன்னிறத்தோன் / இமயமலையோன்
க்ஷணம்        -    கணக்காலம்
க்ஷபன்        -    இரவாயிருப்பவன்
ஸ்ரீயாவாஸி        -    செல்வத்துடன் இருப்பவன்
ஸ்ரீமாந்        -    செல்வமுள்ளவன்
ஸ்ரீவர்த்தநன்        -    செல்வத்தைப் பெருக்குபவன்
 


****


சிவஸஹஸ்ரநாமம்
மூலத்துதி
எளிய வடிவில் மூலத்துதி
தமிழ்த்துதி
அகராதி
****


மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அகம்பனன் அகலிகை அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அஞ்சனபர்வன் அதிரதன் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அர்வாவசு அர்ஜுனன் அலம்பலன் அலம்புசன் அலம்புசை அலர்க்கன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அனுகம்பகன் அனுவிந்தன் அன்சுமான் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்மர் அஸ்வசேனன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி அஹல்யை ஆங்கரிஷ்டன் ஆணிமாண்டவ்யர் ஆதிசேஷன் ஆத்ரேயர் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஜகரர் ஆஸ்தீகர் இக்ஷ்வாகு இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இந்திரோதர் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உக்ரசேனன் உசீநரன் உச்சைஸ்ரவஸ் உதங்கர் உதங்கா உதத்யர் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உமை உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகதர் ஏகதன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் ஓகவதி ஔத்தாலகர் ஔத்தாலகி கங்கன் கங்கை கசன் கசியபர் கடோத்கசன் கணிகர் கண்வர் கதன் கத்ரு கந்தன் கபிலர் கபோதரோமன் கயன் கராளன் கருடன் கர்ணன் கலி கல்கி கல்மாஷபாதன் கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காக்ஷிவத் காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி காயவ்யன் கார்க்கோடகன் கார்க்யர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் கார்த்திகை காலகவிருக்ஷீயர் காலகேயர் காலவர் காலன் காளி கிந்தமா கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருபி கிருஷ்ணன் கிர்மீரன் கீசகர்கள் கீசகன் குசிகன் குணகேசி குணி-கர்க்கர் குண்டதாரன் குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரு குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசினி கேசின் கேதுவர்மன் கைகேயன் கைகேயி கைடபன் கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் கௌதமன் கௌதமி க்ஷத்ரபந்து க்ஷேமதர்சின் க்ஷேமதூர்த்தி சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சக்திரி சக்ரதேவன் சங்கன் சசபிந்து சச்சி சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சதயூபன் சதானீகன் சத்தியசேனன் சத்தியபாமா சத்தியர் சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யசேனன் சத்யபாமா சத்யவான் சத்ருஞ்சயன் சந்தனு சந்திரன் சமங்கர் சமீகர் சம்சப்தகர்கள் சம்பரன் சம்பா சம்பாகர் சம்பை சம்வர்ணன் சம்வர்த்தர் சரபன் சரஸ்வதி சர்மின் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சலன் சல்லியன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாண்டில்யர் சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரஸ்வதர் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சார்வாகன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திரன் சித்திராங்கதை சித்ரகுப்தன் சித்ரவாஹனன் சிநி சிந்துத்வீபன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிகாரின் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுகர் சுகன்யா சுகுமாரி சுகேது சுக்ரது சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுசர்மன் சுசோபனை சுதக்ஷிணன் சுதசோமன் சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுநந்தை சுந்தன் உபசுந்தன் சுபத்திரை சுப்ரதீகா சுமித்திரன் சுமுகன் சுரதன் சுரதை சுரபி சுருதகர்மன் சுருதசேனன் சுருதர்வன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுருவாவதி சுலபை சுவர்ணஷ்டீவின் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுனஸ்ஸகன் சுஷேணன் சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூரன் சூரியதத்தன் சூரியவர்மன் சூரியன் சூர்ப்பனகை சேகிதானன் சேதுகன் சேனஜித் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதி சௌதியும்னி சௌனகர் தக்ஷகன் தக்ஷன் தண்டதாரன் தண்டன் தண்டி ததீசர் தத்தாத்ரேயர் தபதி தபஸ் தமயந்தி தமனர் தம்போத்பவன் தர்மதர்சனர் தர்மதேவன் தர்மத்வஜன் தர்மவியாதர் தர்மாரண்யர் தளன் தனு தாத்ரேயிகை தாரகன் தாருகன் தார்க்ஷ்யர் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிதர் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருதவர்மன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் தீர்க்கதமஸ் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துலாதாரன் துவஷ்டிரி துவாபரன் துவிதன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவகி தேவசர்மன் தேவசேனா தேவசேனை தேவமதர் தேவயானி தேவராதன் தேவலர் தேவஸ்தானர் தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நமுசி நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாகன் நாசிகேதன் நாடீஜங்கன் நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிருகன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பங்காஸ்வனன் பசுஸகன் பஞ்சசிகர் பஞ்சசூடை பத்மநாபன் பத்மன் பத்ரகாளி பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பராசரர் பராவசு பரிக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பர்ணாதன் பர்வதர் பலராமன் பலன் பலி பலிதன் பாகுகன் பாணன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமதி பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிங்களை பிரகலாதன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரமாதின் பிரம்மதத்தன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மன் பிரம்மாதி பிராதிகாமின் பிருகதஸ்வர் பிருகத்யும்னன் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பூஜனி போத்யர் பௌரவன் பௌரிகன் பௌலோமர் மங்கணகர் மங்கி மடன் மணிமான் மதங்கன் மதயந்தி மதிராக்ஷன் மது மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மலயத்வஜன் மனு மஹாபிஷன் மஹிஷன் மஹோதரர் மாணிபத்ரன் மாதலி மாதவி மாத்ரி மாந்தாதா மாரீசன் மார்க்கண்டேயர் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யாதுதானி யாஜ்ஞவல்கியர் யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ராஜதர்மன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷபர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருக்மரதன் ருக்மி ருக்மிணி ருசங்கு ருசி ருத்திரன் ருரு ரேணுகன் ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் ரோஹிணி லக்ஷ்மணன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வசுமான் வசுஹோமன் வதான்யர் வந்தின் வருணன் வர்கா வஜ்ரவேகன் வஜ்ரன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசரக்கு விசாகன் விசித்திரவீரியன் விசோகன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் விபுலர் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருபாகஷன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வீதஹவ்யன் வீரத்யும்னன் வீரபத்ரன் வேதா வேனன் வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனதேவன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜனமேஜயன் 1 ஜாம்பவதி ஜாரிதரி ஜாஜலி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜைகிஷவ்யர் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸனத்குமாரர் ஸுமனை ஸுவர்ச்சஸ் ஸ்கந்தன் ஸ்தாணு ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்யூமரஸ்மி ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமான் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹரிச்சந்திரன் ஹர்யஸ்வன் ஹனுமான் ஹாரீதர் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹிரண்யவர்மன் ஹோத்திரவாஹனர்