சிவஸஹஸ்ரநாமம் - மூலச் சொற்களில் (எளிய வடிவில்)!


மஹாபாரதம் - அநுசாஸன பர்வம் 17ம் பகுதியின் 30ம் ஸ்லோகத்தில் தொடங்கி 152ம் வரை கிருஷ்ணனிடம் உபமன்யு சொன்ன சிவசஹஸ்ரநாமம் மொத்தம் 123 ஸ்லோகங்களைக் கொண்டதாகும். இவற்றில் சிவனின் 1008 பெயர்கள் அடங்கியிருக்கின்றன. கீழ்க்கண்ட ஸம்ஸ்க்ருத மூலச் சொற்கள் https://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivasahasMaha.html?lang=ta என்ற இணையப் பக்கத்துடனும், கும்பகோணம் பதிப்புடனும் ஒப்புநோக்கி புனையப்பட்டது. கங்குலிக்கும் மேற்கண்ட வலைத்தளத்திற்கும் இடையில் எண்ணிக்கை கணக்கில் 1 ஸ்லோகம் வேறுபட்டிருக்கிறது. அதாவது, கங்குலியில் 30ல் தொடங்கி 152ம் ஸ்லோகத்தில் முடியும் சிவஸகஸ்ரநாமம் மேற்கண்ட இணையத்தில் 31ல் தொடங்கி 153ல் முடிவடைகிறது.

கீழே ( ) அடைப்புக்குறிக்குள் வரும் எண்கள் (30-1) அநுசாஸன பர்வம் பகுதி 17ல் 30வது ஸ்லோகம் என்றும், சிவஸகஸ்ரநாமத் துதியில் 1வது ஸ்லோகம் என்றும், (152-123) என்று இருந்தால், அநுசாஸன பர்வம் பகுதி 17ல் 152வது ஸ்லோகம் என்றும், சிவஸகஸ்ரநாமத் துதியில் 123வது ஸ்லோகம் என்றும் கொள்க.


****


சிவஸஹஸ்ரநாமம்
மூலத்துதி
எளிய வடிவில் மூலத்துதி
தமிழ்த்துதி
அகராதி
****

ஓம்.

ஸ்திரனே. ஸ்தாணுவே. ப்ரபுவே. பீமனே. பாநுவே. ப்ரவரனே. வரதனே. வரனே.
ஸர்வாத்மாவே. ஸர்வவிச்யாதனே. ஸர்வனே. ஸர்வகனே. பவனே.(30-1)

ஜடியே. சர்மியே. சிகண்டியே, சீகியே, கட்கீயே. ஸர்வாங்கனே, ஸர்வபாவநனே.
ஹரனே. ஹரிணாக்ஷனே, ஸர்வபூதஹரனே, ப்ரபுவே.(31-2)

ப்ரவ்ருத்தியே, நிவ்ருத்தியே, நியதனே, சாஸ்வதனே, த்ருவனே,
ஸ்மசாநவாஸியே, பகவாநனே, கசரனே, கோசரனே, அர்த்தநனே.(32-3)

அபிவாத்யனே, மஹாகர்மனே, தபஸ்வியே, பூதபாவநனே,
உந்மத்தவேஷப்ரச்சந்நனே, ஸர்வலோகப்ரஜாபதியே.(33-4)

மஹாரூபனே, மஹாகாயனே, வ்ருஷரூபனே, மஹாயசஸே,
மஹாத்மாவே, ஸர்வபூதாத்மாவே, விஸ்வரூபனே, மஹாஹநுவே.(34-5)

லோகபாலனே, அந்தர்ஹிதாத்மாவே, ப்ரஸாதனே. ஹயகர்த்தபியே.
பவித்ரனே, மஹானே, நியமனே. நியமாச்ரிதனே.(35-6)

ஸர்வகர்மாவே. ஸ்வயம்பூதனே. ஆதியே, ஆதிகரனே, நிதியே,
ஸஹஸ்ராக்ஷனே, விசாலாக்ஷனே நீயே, ஸோமனே. நக்ஷத்ரஸாதகனே.(36-7)

சந்திரனே, ஸூர்யனே, சநியே, கேதுவே, க்ரஹனே, க்ரஹபதியே
{பிருஹஸ்பதியே, சுக்கிரனே, புதனே}
அத்ரியே, அத்ரியாநமஸ்கர்த்தனே, ம்ருகபாணார்ப்பணனே, அநகனே.(37-8)

மஹாதபஸே, கோரதபஸே அதீநனே, தீநஸாதகனே,
ஸம்வத்ஷரகரனே, மந்தரனே, ப்ரமாணனே, பரமதபனே.(38-9)

யோகியே, யோஜ்யனே, மஹாபீஜனே, மஹாரேதஸே, மஹாபலனே, 
ஸ்வர்ணரேதஸே, ஸர்வஜ்ஞனே, ஸுபீஜனே, பீஜவாஹனனே.(39-10)

தசபாஹுவே, அநிமிஷனே, நீலகண்டனே, உமாபதியே,
விஷ்வரூபனே, ஸ்வயம்ஸ்ரேஷ்டனே, பலவீரனே, பலனே, கணனே.(40-11)

கணகர்த்தனே, கணபதியே, திக்வாஸஸே, காமனே,
மந்தரவித்தே, பரமோமந்த்ரனே, ஸர்வபாவகரனே, ஹரனே.(41-12)

கமண்டலுதரனே. தந்வியே. பாணஹஸ்தனே. கபாலவாந்நே.
அசநியே. சதக்நியே. கட்கியே. பட்டிசியே. ஆயுதியே. மஹாந்நே.(42-13)

ஸ்ருவஹஸ்தனே. ஸுரூபனே. தேஜஸே. தேஜஷ்கரனே.
உஷ்ணீஷியே. ஸுவக்த்ரனே. உதக்ரனே. விந்தனே.(43-14)

தீர்க்கனே. ஹரிகேசனே. ஸுதீர்த்தனே. கிருஷ்ணனே.
ஸ்ருகாலரூபனே. ஸித்தார்த்தனே. முண்டனே. ஸர்வசுபங்கரனே.(44-15)

அஜனே. பஹுரூபனே. கந்தகாரியே. கபர்த்தியே.
ஊர்த்வரேதஸே. ஊர்த்வலிங்கனே. ஊர்த்வசாயியே. நபஸ்தலனே.(45-16)

த்ரிஜடியே. சீரவாஸஸே. ருத்திரனே. ஸேநாபதியே, விபுவே.
அஹஸ்சரனே. நக்தஞ்சரனே. திக்மமந்யுவே. ஸுவர்ச்சலனே.(46-17)

கஜஹனே. தைத்யஹனே. காலனே. லோகதாதாவே. குணாகரனே.
ஸிம்மசார்த்தூலரூபனே. ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்ருதனே.(47-18)

காலயோகியே. மஹாநாதனே. ஸர்வகர்மாவே. சதுஷ்பதனே.
நிசாசரனே. பிரேதசாரியே. பூதசாரியே. மஹேஸ்வரனே.(48-19)

பஹுபூதனே. பஹுதரனே. ஸ்வர்ப்பாநுவே. அமிதனே. கதியே.
ந்ருத்யப்ரியனே. நித்யநர்த்தனே. நர்த்தகனே ஸர்வலாலஸனே.(49-20)

கோரன். மஹாதபஸே. பாசனே. நித்யனே, கிரிருஹனே. நபனே
ஸஹஸ்ரஹஸ்தனே. விஜயனே. வ்யவஸாயனே. அதந்த்ரிதனே.(50-21)

அதர்ஷணனே. தர்ஷணாத்மாவே. யஜ்ஞஹனே. காமநாசகனே.
தக்ஷாயாகபஹாரியே. ஸுஸஹனே. மத்யமனே.(51-22)

தேஜோபஹாரியே. பலஹனே. முதிதனே. அர்த்தனே. அஜிதனே. அவரனே.
கம்பீரதோஷனே. கம்பீரனே. கம்பீரபலவாஹநனே.(52-23)

ந்யக்ரோதரூபனே. ந்யக்ரோதனே. வ்ருக்ஷகர்ணஸ்திதியே. விபுவே.
ஸுதீக்ஷ்ணதசநனே. மஹாகாயனே. மஹாநகனே.(53-24)

விஷ்வக்ஸேநனே. ஹரியே. யஜ்ஞனே. ஸமயுகாபீடவாஹநனே.
தீக்ஷ்ணதாபனே. ஹர்யச்வனே. ஸஹாயனே. கர்மகாலவித்தே.(54-25)

விஷ்ணுவே. ப்ரஸாதிதனே. யஜ்ஞனே. ஸமுத்ரனே. வடவாமுகனே.
ஹுதாசநஸஹாயனே. ப்ரசாந்தாத்மாவே. ஹுதாசநனே.(55-26)

உக்ரதேஜஸே. மஹாதேஜஸே. ஜந்யனே. விஜயகாலவித்தே.
ஜ்யோதிஷாம் அயநனே. ஸித்தியே. ஸர்வவிக்ரஹனே.(56-27)

சிகியே. முண்டியே. ஜடியே. ஜ்வாலியே. மூர்த்திஜனே. மூர்த்தகனே. பலியே.
வேணவியே. பணவியே. தாளியே. கலியே. காலகடங்கனே.(57-28)

நக்ஷத்ரவிக்ரஹமதியே. குணபுத்தியே. லயனே. அகமனே.
ப்ரஜாபதியே. விஸ்வபாஹுவே. விபாகனே. ஸர்வகனே. அமுகனே.(58-29)

விமோசநனே. ஸுஸரணனே. ஹிரண்யகவசோத்பவனே.
 மேட்ரஜனே. பலசாரியே. மஹீசாரியே. ஸ்ருதனே.(59-30)

ஸர்வதூர்யநிநாதியே. ஸர்வாதோத்யபரிக்ரஹனே.
வ்யாலரூபனே. குஹாவாஸியே. குஹனே. மாலியே. தரங்கவிதனே.(60-31)

த்ரிதசனே. த்ரிகாலத்ருக்கே. கர்மஸர்வபந்தவிமோசநனே.
அஸுரேநத்ராணாம்பந்தநனே. யுதிசத்ருவிநாசகனே.(61-32)

ஸாங்க்யப்ரஸாதனே. துர்வாஸனே. ஸர்வஸாதுநிஷேவிதனே.
ப்ரஸ்கந்தநனே. விபாகஜ்ஞனே. அதுல்யனே. யஜ்ஞபாகவித்தே.(62-33)

ஸர்வவாஸனே. ஸர்வசாரியே. த்ரோத்தமனே. {துர்வாஸனே, வாஸவனே, அமரனே},
ஹைமனே. ஹேமகரனே. அயஜ்ஞனே. ஸர்வதாரியே. தரோத்தமனே.(63-34)

லோஹிதாக்ஷனே. மஹாக்ஷனே. விஜயாக்ஷனே. விசாரதனே.
ஸங்க்ரஹனே. நிக்ரஹனே. கர்த்தனே. ஸர்ப்பசீரநிவாஸநனே.(64-35)

முக்யனே. அமுக்யனே. தேஹனே. காஹலியே. ஸர்வகாமதனே. 
ஸர்வகாஸப்ரஸாதனே. ஸுபலனே. பலரூபத்ருதனே.(65-36)

ஸர்வகாமவரனே. ஸர்வதனே. ஸர்வதோமுகனே.
ஆகாசநிர்விரூபனே. நிபாதியே. அவசனே. ககனே.(66-37)

ரௌத்ரரூபனே. அம்சுவே. ஆதித்யனே. பஹுரச்மியே. ஸுவர்ச்சஸியே.
வஸுவேகனே. மஹாவேகனே. மநோவேகனே. நிசாசரனே.(67-38)

ஸர்வவாஸியே. ஸ்ரீயாவாஸியே. உபதேசகரனே. அகரனே.
முநியே. ஆத்மநிராலோகனே. ஸம்பக்நனே. ஸஹஸ்ரதனே.(68-39)

பக்ஷியே. பக்ஷனே. ரூபனே. அதிதீப்தனே. விசாம்பதியே.
உந்மாதனே. மதநனே. காமனே. அச்வதனே. அர்த்தகரனே. யசஸே.(69-40)

வாமதேவனே. {வாமனே} ப்ராக்கே. தக்ஷிணனே. வாமநனே.
ஸித்தயோகியே. மஹரிஷியே. ஹித்தார்த்தனே. ஸித்தஸாதகனே.(70-41)

பிக்ஷுவே. பிக்ஷுரூபனே. விபணனே. ம்ருதுவே. அவ்யபனே.
மஹாஸேநனே. விசாகனே. ஷஷ்டிபாகனே. கவாம்பதியே.(71-42)

வஜ்ரஹஸ்தனே. விஷ்கம்பியே. சமூஸ்தம்பநனே.
வ்ருத்தாவ்ருத்தசரனே. தாலனே. மதுவே. மதுகலோசநனே.(72-43)

வாசஸ்பத்யனே. வாஜஸநனே. நித்யம் ஆஸ்ரமபூஜிதனே.
ப்ரம்மசாரியே. லோகசாரியே. ஸர்வசாரியே. விசாரவித்தே.(73-44)

ஈசாநனே. ஈஸ்வரனே. காலனே. நிசாசாரியே. பிநாகவாந்நே.
நிமித்தஸ்தனே. நிமித்தனே. நந்தி. நந்திகரன். ஹரி.(74-45)

நந்தீஸ்வரனே. நந்தியே. நந்தநனே. நந்திவர்த்தநனே.
பகஹாரியே. நிஹந்தனே. காலனே. ப்ரம்மனே. பிதாமஹனே. (75-46)

சதுர்முகனே, மஹாலிங்கமே. சாருலிங்கனே.
லிங்காத்யக்ஷனே. ஸுராத்யக்ஷனே. யோகாத்யக்ஷனே. யுகாவஹனே.(76-47)

பீஜாத்யக்ஷனே. பீஜகர்த்தனே. அத்யாத்மாநுகதனே. பலனே.
இதிஹாஸனே. கல்பனே. கௌதமனே. நிசாகரனே.(77-48)

தம்பனே. அதம்பனே. வைதம்பனே. வஸ்யனே. வஸகரனே. கலியே.
லோககர்த்தனே. பசுபதியே. மஹாகர்த்தனே. அநௌஷதனே.(78-49)

அக்ஷரனே. பரமமே. ப்ரம்மமே. பலவத்தே. சக்ரனே.
நீதியே. அநீதி. சுத்தாத்மாவே. சுத்தனே. மாந்யனே. கதாகதனே.(79-50)

பஹுப்ரஸாதனே. ஸுஸ்வப்நனே. தர்ப்பணனே. அமித்ரஜித்தே.
வேதகாரனே. மந்த்ரகாரனே. வித்வாந்நே. ஸமரமர்த்தநனே.(80-51)

மஹாமேகநிவாஸியே. மஹாகோரனே. வசீகரனே.
அக்நிஜ்வாலனே. மஹாஜ்வாலனே. அதிதூம்ரனே. ஹுதனே. ஹவி. (81-52)

வ்ருஷ்ணனே. சங்கரனே. நித்யம்வர்ச்சஸ்வியே. தூமகேதநனே.
நீலனே. அங்கலுப்தனே. சோபநனே. நிரவக்ரஹனே.(82-53)

ஸ்வஸ்திதனே. ஸ்வஸ்திபாவனே. பாகியே. பாககரனே. லகுவே.
உத்ஸங்கனே. மஹாங்கனே. மஹாகர்ப்பபராயணனே.(83-54)

க்ருஷ்ணவர்ணனே. ஸுவர்ணனே. ஸர்வதேஹிநாமே.
மஹாபாதனே. மஹாஹஸ்தனே. மஹாகாயனே. மஹாயசஸே.(84-55)

மஹாமூர்த்தனே. மஹாமாத்ரனே. மஹாநேத்ரனே. நிசாலயனே.
மஹாந்தகனே. மஹாகர்ணனே. மஹோஷ்டனே. மஹாஹநுவே.(85-56)

மஹாநாஸனே. மஹாகம்புவே. மஹாக்ரீவனே. ச்மசாநபாக்கே.
மஹாவக்ஷஸே. மஹோரஸ்கனே. அந்தராத்மாவே. ம்ருகாலயனே.(86-57)

லம்பநனே. லம்பிதோஷ்டனே. {மஹாமாயனே}. பயோநிதியே.
மஹாதந்தனே. மஹாதம்ஷ்ட்ரனே. மஹாஜிஹ்வனே. மஹாமுகனே.(87-58)

மஹாநகனே. மஹாரோமனே. மஹாகேசனே. மஹாஜடனே.
ப்ரஸந்நனே. ப்ரஸாதனே. ப்ரத்யயனே. கிரிஸாதநனே.(88-59)

ஸ்நேஹநனே. அஸ்நேஹநனே. அஜிதனே. மஹாமுநியே.
வ்ருக்ஷாகாரனே. வ்ருக்ஷகேதுவே. அநலனே. வாயுவாஹநனே.(89-60)

கண்டலியே. மேருதாமனே. தேவாதிபதியே.
அதர்வசீர்ஷனே. ஸாமாஸ்யனே. ரிக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷணனே.(90-61)

யஜுப்பாதபுஜனே. குஹ்யனே. ப்ரகாசனே. ஜங்கமனே.
அமோகார்த்தனே. ப்ரஸாதனே. அபிகம்யனே. {ஸுதர்சநனே}.(91-62)

உபகாரனே. ப்ரியனே. {ஸர்வனே}. கநகனே. காஞ்சநச்சவியே.
நாபியே. நந்திகரனே. பாவனே. புஷ்கரஸ்தபதியே. ஸ்திரனே.(92-63)

த்வாதசனே. த்ராஸநனே. ஆத்யனே. யஜ்ஞனே. யஜ்ஞஸமாஹிதனே.
நக்தனே. கலியே. காலனே. மகரனே. காலபூஜிதனே. (93-64)

ஸகணனே. கணகாரனே. பூதவாஹநஸாரதியே.
பஸ்மசயனே. பஸ்மகோப்தனே. பஸ்மபூதனே. தருவே. கணனே.(94-65)

லோகபாலனே. அலோகனே. மஹாத்மாவே. ஸர்வபூஜிதனே.
சுக்லனே. த்ரிசுக்லனே. ஸம்பநநனே. சுசியே. பூதநிஷேவிதனே.(95-66)

ஆச்ரமஸ்தனே. க்ரியாவஸ்தனே. விச்வகர்மமதியே. வரனே.
விசாலசாகனே. தாம்ரோஷ்டனே. அம்புஜாலனே. ஸுநிச்சலனே.(96-67)

கபிலனே. கபிசனே. சுக்லனே. ஆயுஸே. பரனே. அபரனே.
கந்தர்வனே. அதிதியே. தார்க்ஷயனே. ஸுவிஜ்ஞேயனே. ஸுசாரதனே.(97-68)

பரச்வதாயுதனே. தேவனே. அநுகாரியே. ஸுபாந்தவனே.
தும்பவீணனே. மஹாக்ரோதனே. ஊர்த்வரேதஸே. ஜலேசயனே.(98-69)

உக்ரனே. வம்சக்ரனே. வம்சனே. வம்சநாதனே. அநிந்திதனே.
ஸர்வாங்கரூபனே. மாயாவியே. ஸுஹ்ருதனே. அநிலனே. அநலனே.(99-70)

பந்தநனே. பந்தகர்த்தனே. ஸுபந்தநவிமோசநனே.
ஸயஜ்ஞாரியே. ஸகாமாரியே. மஹாதம்ஷ்ட்ரனே. மஹாயுதனே.(100-71)

பஹுதாநிந்திதனே. சர்வனே. சங்கரனே. சங்கரனே. அதநனே.
அமரேசனே. மஹாதேவனே. விச்வதேவனே. ஸுராரிஹாவே.(101-72)

அஹிர்புத்நியனே. அநிலோபனே. சேகிதாநனே. ஹவிஸே.
அஜைகபாத்தே. காபாலியே. த்ரிசங்குவே. அஜிதனே. சிவனே.(102-73)

தந்வந்தரியே. தூமகேதுவே. ஸ்கந்தனே. வைச்ரவணனே.
தாதாவே. சக்ரனே. விஷ்ணுவே. மித்ரனே. த்வஷ்டாவே. த்ருவனே. தரனே.(103-74)

ப்ரபாவனே. ஸர்வகோவாயுவே. அர்யமாவே. ஸவிதாவே. ரவியே.
உஷங்குவே. விதாதாவே. மாந்தாதாவே. பூதபாவநனே.(104-75)

விபுவே. வர்ணவிபாவியே. ஸர்வகாமகுணாவஹனே.
பத்மநாபனே. மஹாகர்ப்பனே. சந்த்ரவக்த்ரனே. அநிலனே. அநலனே.(105-76)

பலவாந்நே. உபசாந்தனே. புராணனே. புண்யசஞ்சுவே. ஈயே.
குருகர்த்தனே. குருவாஸியே. குருபூதனே. குணௌஷதனே.(106-77)

ஸர்வாசயனே. தர்ப்பசாரியே. ஸர்வேஷாம்ப்ராணிநாம்பதியே.
தேவதேவனே. ஸுகாஸக்தனே. ஸத்தே. அஸத்தே. ஸர்வரத்நவித்தே.(107-78)

கைலாஸகிரிவாஸியே. ஹிமவத்கிரிஸம்ச்ரயனே.
கூலஹாரியே. கூலகர்த்தனே. பஹுவித்யனே. பஹுப்ரதனே.(108-79)

வணிஜனே. வர்த்தகியே. வ்ருக்ஷனே. வகுளமே. சந்தநமே. சதமே.
ஸாரக்ரீவனே. மஹாஜத்ருவே. அலோலனே. மஹௌஷதனே.(109-80)

ஸித்தார்த்தகாரியே. ஸித்தார்த்தனே. சந்தோவ்யாகரணோத்தரனே.
ஸிம்மநாதனே. ஸிம்மதம்ஷ்ட்ரனே. ஸிம்மகனே.ஸிம்மவாஹநனே.(110-81)

ப்ரபாவாத்மாவே. ஜகத்காலஸ்தாலனே. லோகஹிதனே. தருவே.
ஸாரங்கனே. நவசக்ராங்கனே. கேதுமாலியே. ஸபாவநனே.(111-82)

பூதாலயனே. பூதபதியே. அஹோராத்ரனே. அநிந்திதனே.(112-83)

ஸர்வபூதாநாம்வாஹிதனே. நிலயனே. விபுவே. பவனே.
அமோகனே. ஸம்யதனே. அச்வனே. போஜநனே. ப்ராணதாரணனே.(113-84)

த்ருதிமாந்நே. மதிமாந்நே. தக்ஷனே. ஸத்க்ருதனே. யுகாதிபனே.
கோபாலியே. கோபதியே. க்ராமனே. கோசர்மவஸநனே. ஹரியே.(114-85)

ஹிரண்யபாஹுவே. ப்ரவேசிநாம்குஹாபாலனே.
ப்ரக்ருஷ்டாரியே. மஹாஹர்ஷனே. ஜிதகாமனே. ஜிதேந்த்ரியனே.(115-86)

காந்தாரமே. ஸுவாஸனே. தபஸ்ஸக்தனே. ரதியே. நரனே.
மஹாகீதனே. மஹாந்ருத்யனே. அப்ஸரோகணஸேவிதனே.(116-87)

மஹாகேதுவே. மஹாதாதுவே. நைகஸாநுசரனே. சலனே.
ஆவேதநீயனே. ஆதேசனே. ஸர்வகந்தஸ்ஸுகாவஹனே.(117-88)

தோரணனே. தாரணனே. வாதனே. பரிதீபதியே. கேசரனே.
ஸம்யோகனே. வர்த்தநனே. வ்ருத்தனே. அதிவ்ருத்தனே. குணாதிகனே.(118-89)

நித்யாத்மஸஹாயனே. தேவாஸுரபதியே. பதியே.
யுக்தனே. யுக்தபாஹுவே. திவிஸுபர்வணோதேவனே.(119-90)

ஆஷாடனே. ஸுஷாடனே. த்ருவனே. ஹரிணனே. ஹரனே. 
ஆவர்த்தமாநேப்யோவபுவே. வஸுச்ரேஷ்டனே. மஹாபதனே.(120-91)

சிரோஹாரியே. {விமர்சனே}. ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதனே.
ரதயோகிஅக்ஷனே. ஸர்வயோகியே. மஹாபலனே.(121-92)

ஸமாம்நாயனே. அஸமாம்நாயனே. தீர்த்ததேவனே. மஹாரதனே.
நிர்ஜீவனே. ஜீவநனே. மந்த்ரனே. சுபாக்ஷனே. பஹுகர்க்கசனே.(122-93)

ரத்நப்ரபூதனே. ரத்நாங்கனே. மஹார்ணவநிபாநவித்தே.
மூலனே. விசாலனே. அம்ருதனே. வ்யக்தாவ்யக்தனே. தபோநிதியே.(123-94)

ஆரோஹணனே. அதிரோஹனே. சீலதாரியே. மஹாயசஸே.
ஸேநாகல்பனே. மஹாகல்பனே. யோகனே. யுகசரனே. ஹரியே.(124-95)

யுகரூபனே. மஹாரூபனே. மஹாநாகஹநனே. வதனே.
ந்யாயநிர்வபணனே. பாதனே. பண்டிதனே. அசலோபமனே.(125-96)

பஹுமாலனே. மஹாமாலனே. சுசீஹரஸுலோசநனே.
விஸ்தாரனே. லவணனே. கூபனே. த்ரியுகனே. ஸபலோதயனே.(126-97)

த்ரிலோசநனே. விஷண்ணாங்கனே. மணிவித்தனே. ஜடாதரனே.
பிந்துவே. விஸர்க்கனே. ஸுமுகனே. சரனே. ஸர்வாயுதனே. ஸஹனே.(127-98)

நிவேதநனே. ஸுகாஜாதனே. ஸுகந்தாரனே. மஹாதநுவே.
கந்தபாலீபகவாந்நே. ஸர்வகர்ணாம்உத்தாநனே.(128-99)

மந்தாநோபஹுலோவாயுவே. ஸகலனே. ஸர்வலோசநனே.
தலஸ்தாலனே. கரஸ்தாலியே. ஊர்த்வஸம்ஹநநனே. மஹாந்நே.(129-100)

சத்ரனே. ஸுச்சத்ரனே. விக்யாதோலோகனே. ஸர்வாச்ரயக்ரமனே.
முண்டனே. விரூபனே. விக்ருதனே. தண்டீயே. குண்டீயே. விகுர்வணனே.(130-101)

ஹர்யக்ஷனே. ககுபனே. வஜ்ரியே. சதஜிஹ்வனே. ஸஹஸ்ரபாத்தே,
ஸஹஸ்ரமூர்த்தனே. தேவேந்த்ரனே. ஸர்வதேவமயனே. குருவே.(131-102)

ஸஹஸ்ரபாஹுவே. ஸர்வாங்கனே. சரண்யனே. ஸர்வலோகக்ருத்தே.
பவித்ரனே. த்ரிக்குந்மந்த்ரனே. கநிஷ்டனே. க்ருஷ்ணபிங்களனே.(132-103)

ப்ரம்மதண்டவிநிர்மாதாவே. சதக்நீபாசசக்திமாந்நே.
பத்மகர்ப்பனே. மஹாகர்ப்பனே. ப்ரம்மகர்ப்பனே. ஜலோத்பவனே.(133-104)

கபஸ்தியே. ப்ரம்மக்ருத்தே. ப்ரம்மியே. பிரம்மவித்தே. ப்ராம்மணனே. கதியே.
அநந்தரூபனே. நைகாத்மாவே. திக்மதேஜாஸ்வயம்புவனே.(134-105)

ஊர்த்வகாத்மாவே. பசுபதியே. வாதரம்ஹஸ்ஸே. மநோஜவனே.
சந்தநியே. பத்மநாளாக்ரனே. ஸுரப்யுத்தரணனே. நரனே.(135-106)

கர்நிகாரமஹாஸ்ரக்வியே. நீலமௌலியே. பிநாகத்ருத்தே.
உமாபதியே, உமாகாந்தனே. ஜாஹ்நவீத்ருக்கே. உமாதவனே.(136-107)

வரோவராஹனே. வரதனே. வரேண்யனே. ஸுமஹரஸ்வநனே.
மஹாப்ரஸாதனே. தமநனே. சத்ருஹனே. ச்வேதபிங்களனே.(137-108)

பீதாத்மாவே. பரமாத்மாவே. ப்ரயதாதத்மாவே. ப்ரதாநத்ருத்தே.
ஸர்வபார்ச்வமுகனே. த்ரியக்ஷனே. தர்மஸாதாரணவரனே.(138-109)

சரசராத்மாவே. ஸூக்ஷ்மாத்மாவே. அம்ருதோகோவ்ருஷேச்வரனே.
ஸாத்யரிஷியே. ஆதித்யவஸுவே. விவஸ்வாந்நே, ஸவிதாவே. அம்ருதனே.(139-110)

வ்யாஸனே. ஸம்க்ஷேபோவிஸ்தரஸ்ஸர்க்கனே. பர்யயோநரனே.
ருதுவே. ஸம்வத்ஸரமே. மாஸமே. பக்ஷமே. ஸங்க்யாஸமாபநனே.(140-111)

கலையே. காஷ்டையே. லவமே. மாத்திரையே. முஹூர்த்தமே. அஹஸ்ஸே. க்ஷபமே. க்ஷணமே.
விச்வக்ஷேத்ரமே. ப்ரஜாபீஜமே. லிங்கமே. ஆத்யநிர்க்கமமே.(141-112)

ஸத்தே. அஸத்தே. வ்யக்தமே. அவ்யக்தமே. பிதாவே. மாதாவே. பிதாமஹனே.
ஸ்வர்க்கத்வாரமே. ப்ரஜாத்வாரமே. மோக்ஷத்வாரமே. த்ரிவிஷ்டபமே.(142-113)

நிர்வாணமே. ஹ்லாதநனே. ப்ரம்மலோகனே. பரகதியே.
தேவாஸுரவிநிர்மாதாவே. தேவாஸுரபராயணனே.(143-114)

தேவாஸுரகுருவே. தேவனே. தேவாஸுரநமஸ்க்ருதனே.
தேவாஸுரமஹாமாத்ரனே. தேவாஸுரகணாச்ரயனே.(144-115)

தேவாஸுரகணாத்யக்ஷனே. தேவாஸுரகணாக்ரணியே.
தேவாதிதேவனே. தேவரிஷியே. தேவாஸுரவரப்ரதனே.(145-116)

தேவாஸுரேச்வரனே. விச்வனே. தேவாஸுரமஹேச்வரனே.
ஸர்வதேவமயனே. அசிந்த்யனே. தேவதாத்மாவே. ஆத்மஸம்பவனே.(146-117)

உத்பித்தே. த்ரிவிக்ரமனே. வைத்யனே. விரஜனே. நீரஜனே. அமரனே.
ஈட்யனே. ஹஸ்தீச்வரனே. வ்யாக்ரனே. தேவஸிம்மனே. நரர்ஷபனே.(147-118)

விபுதனே. அக்ரவரனே. ஸூக்ஷ்மனே. ஸர்வதேவனே. தபோமயனே.
ஸுயுக்தனே. சோபநனே. வஜ்ரியே. ப்ராஸாநாம்ப்ரபவனே. அவ்யயனே.(148-119)

குஹனே. காந்தனே. நிஜஸர்க்கனே. பவித்ரனே. ஸர்வபாவநனே.
ஸ்ருங்கியே. ஸ்ருங்கப்ரியனே. பப்ருவே. ராஜராஜனே. நிராமயனே.(149-120)

அபிராமனே. ஸுரகணனே. விராமனே. ஸர்வஸாதநனே.
லலாடாக்ஷனே. விச்வதேவனே. ஹரிணனே. ப்ரம்மவர்ச்சஸனே.(150-121)

ஸ்தாவராணாம்பதியே. நியமேந்த்ரியவர்த்தநனே.
ஸித்தார்த்தனே. ஸித்தபூதார்த்தனே. அசிந்த்யனே. ஸத்யவ்ரதனே. சுசியே.(151-122)

வ்ரதாதிபனே. பரமே. ப்ரம்மமே. பக்தாநாம்பரமாகதியே.
விமுக்தனே. முக்ததேஜஸே. ஸ்ரீமாந்நே. ஸ்ரீவர்த்தநனே. ஜகத்தே.(152-123)

இனி இதே பெயர்ப் பட்டியல் - வரிசையெண்ணுடன்

சிவஸஹஸ்ரநாமம் 1008 பெயர்கள் என்றாலும் இப்பட்டியலில் 1025 பெயர்கள் இருக்கின்றன. Sanskrit Documents வலைத்தளம், கங்குலி, கும்பகோணம் என்ற மூன்று பதிப்புகளை ஒப்புநோக்கியதில் ஒன்றில் இருந்து வேறு இரண்டில் இல்லாத 11 பெயர்கள் கீழே அடைப்புக்குறிக்குள் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றைத் தவிர்த்தாலும் 1014 பெயர்கள் வருகின்றன. அதாவது சொல்லப்பட்டதில் 6 பெயர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன.

1.    ஸ்திரன்
2.    ஸ்தாணு
3.    ப்ரபு
4.    பீமன்
5.    பாநு
6.    ப்ரவரன்
7.    வரதன்
8.    வரன்
9.    ஸர்வாத்மா
10.    ஸர்வவிச்யாதன்
11.    ஸர்வன்
12.    ஸர்வகன்
13.    பவன்(30-1)
14.    ஜடி
15.    சர்மி
16.    சிகண்டி
17.    சீகி
18.    கட்கீ
19.    ஸர்வாங்கன்
20.    ஸர்வபாவநன்
21.    ஹரன்
22.    ஹரிணாக்ஷன்
23.    ஸர்வபூதஹரன்
24.    ப்ரபு(31-2)
25.    ப்ரவ்ருத்தி
26.    நிவ்ருத்தி
27.    நியதன்
28.    சாஸ்வதன்
29.    த்ருவன்
30.    ஸ்மசாநவாஸி
31.    பகவாநன்
32.    கசரன்
33.    கோசரன்
34.    அர்த்தநன்(32-3)
35.    அபிவாத்யன்
36.    மஹாகர்மன்
37.    தபஸ்வி
38.    பூதபாவநன்
39.    உந்மத்தவேஷப்ரச்சந்நன்
40.    ஸர்வலோகப்ரஜாபதி(33-4)
41.    மஹாரூபன்
42.    மஹாகாயன்
43.    வ்ருஷரூபன்
44.    மஹாயச
45.    மஹாத்மா
46.    ஸர்வபூதாத்மா
47.    விஸ்வரூபன்
48.    மஹாஹநு(34-5)
49.    லோகபாலன்
50.    அந்தர்ஹிதாத்மா
51.    ப்ரஸாதன்
52.    ஹயகர்த்தபி
53.    பவித்ரன்
54.    மஹான்
55.    நியமன்
56.    நியமாச்ரிதன்(35-6)
57.    ஸர்வகர்மா
58.    ஸ்வயம்பூதன்
59.    ஆதி
60.    ஆதிகரன்
61.    நிதி
62.    ஸஹஸ்ராக்ஷன்
63.    விசாலாக்ஷனேநீ
64.    ஸோமன்
65.    நக்ஷத்ரஸாதகன்(36-7)
66.    சந்திரன்
67.    ஸூர்யன்
68.    சநி
69.    கேது
70.    க்ரஹன்
71.    க்ரஹபதி
72.    {பிருஹஸ்பதி
73.    சுக்கிரன்
74.    புதனே}
75.    அத்ரி
76.    அத்ரியாநமஸ்கர்த்தன்
77.    ம்ருகபாணார்ப்பணன்
78.    அநகன்(37-8)
79.    மஹாதபஸ்
80.    கோரதபஸேஅதீநன்
81.    தீநஸாதகன்
82.    ஸம்வத்ஷரகரன்
83.    மந்தரன்
84.    ப்ரமாணன்
85.    பரமதபன்(38-9)
86.    யோகி
87.    யோஜ்யன்
88.    மஹாபீஜன்
89.    மஹாரேத
90.    மஹாபலன்
91.    ஸ்வர்ணரேத
92.    ஸர்வஜ்ஞன்
93.    ஸுபீஜன்
94.    பீஜவாஹனன்(39-10)
95.    தசபாஹு
96.    அநிமிஷன்
97.    நீலகண்டன்
98.    உமாபதி
99.    விஷ்வரூபன்
100.    ஸ்வயம்ஸ்ரேஷ்டன்
101.    பலவீரன்
102.    பலன்
103.    கணன்(40-11)
104.    கணகர்த்தன்
105.    கணபதி
106.    திக்வாஸ
107.    காமன்
108.    மந்தரவித்
109.    பரமோமந்த்ரன்
110.    ஸர்வபாவகரன்
111.    ஹரன்(41-12)
112.    கமண்டலுதரன்
113.    தந்வி
114.    பாணஹஸ்தன்
115.    கபாலவாந்
116.    அசநி
117.    சதக்நி
118.    கட்கி
119.    பட்டிசி
120.    ஆயுதி
121.    மஹாந்(42-13)
122.    ஸ்ருவஹஸ்தன்
123.    ஸுரூபன்
124.    தேஜ
125.    தேஜஷ்கரன்
126.    உஷ்ணீஷி
127.    ஸுவக்த்ரன்
128.    உதக்ரன்
129.    விந்தன்(43-14)
130.    தீர்க்கன்
131.    ஹரிகேசன்
132.    ஸுதீர்த்தன்
133.    கிருஷ்ணன்
134.    ஸ்ருகாலரூபன்
135.    ஸித்தார்த்தன்
136.    முண்டன்
137.    ஸர்வசுபங்கரன்(44-15)
138.    அஜன்
139.    பஹுரூபன்
140.    கந்தகாரி
141.    கபர்த்தி
142.    ஊர்த்வரேத
143.    ஊர்த்வலிங்கன்
144.    ஊர்த்வசாயி
145.    நபஸ்தலன்(45-16)
146.    த்ரிஜடி
147.    சீரவாஸ
148.    ருத்திரன்
149.    ஸேநாபதி
150.    விபு
151.    அஹஸ்சரன்
152.    நக்தஞ்சரன்
153.    திக்மமந்யு
154.    ஸுவர்ச்சலன்(46-17)
155.    கஜஹன்
156.    தைத்யஹன்
157.    காலன்
158.    லோகதாதா
159.    குணாகரன்
160.    ஸிம்மசார்த்தூலரூபன்
161.    ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்ருதன்(47-18)
162.    காலயோகி
163.    மஹாநாதன்
164.    ஸர்வகர்மா
165.    சதுஷ்பதன்
166.    நிசாசரன்
167.    பிரேதசாரி
168.    பூதசாரி
169.    மஹேஸ்வரன்(48-19)
170.    பஹுபூதன்
171.    பஹுதரன்
172.    ஸ்வர்ப்பாநு
173.    அமிதன்
174.    கதி
175.    ந்ருத்யப்ரியன்
176.    நித்யநர்த்தன்
177.    நர்த்தகனேஸர்வலாலஸன்(49-20)
178.    கோரன்
179.    மஹாதபஸ்
180.    பாசன்
181.    நித்யன்
182.    கிரிருஹன்
183.    நபன்
184.    ஸஹஸ்ரஹஸ்தன்
185.    விஜயன்
186.    வ்யவஸாயன்
187.    அதந்த்ரிதன்(50-21)
188.    அதர்ஷணன்
189.    தர்ஷணாத்மா
190.    யஜ்ஞஹன்
191.    காமநாசகன்
192.    தக்ஷாயாகபஹாரி
193.    ஸுஸஹன்
194.    மத்யமன்(51-22)
195.    தேஜோபஹாரி
196.    பலஹன்
197.    முதிதன்
198.    அர்த்தன்
199.    அஜிதன்
200.    அவரன்
201.    கம்பீரதோஷன்
202.    கம்பீரன்
203.    கம்பீரபலவாஹநன்(52-23)
204.    ந்யக்ரோதரூபன்
205.    ந்யக்ரோதன்
206.    வ்ருக்ஷகர்ணஸ்திதி
207.    விபு
208.    ஸுதீக்ஷ்ணதசநன்
209.    மஹாகாயன்
210.    மஹாநகன்(53-24)
211.    விஷ்வக்ஸேநன்
212.    ஹரி
213.    யஜ்ஞன்
214.    ஸமயுகாபீடவாஹநன்
215.    தீக்ஷ்ணதாபன்
216.    ஹர்யச்வன்
217.    ஸஹாயன்
218.    கர்மகாலவித்(54-25)
219.    விஷ்ணு
220.    ப்ரஸாதிதன்
221.    யஜ்ஞன்
222.    ஸமுத்ரன்
223.    வடவாமுகன்
224.    ஹுதாசநஸஹாயன்
225.    ப்ரசாந்தாத்மா
226.    ஹுதாசநன்(55-26)
227.    உக்ரதேஜ
228.    மஹாதேஜ
229.    ஜந்யன்
230.    விஜயகாலவித்
231.    ஜ்யோதிஷாம்அயநன்
232.    ஸித்தி
233.    ஸர்வவிக்ரஹன்(56-27)
234.    சிகி
235.    முண்டி
236.    ஜடி
237.    ஜ்வாலி
238.    மூர்த்திஜன்
239.    மூர்த்தகன்
240.    பலி
241.    வேணவி
242.    பணவி
243.    தாளி
244.    கலி
245.    காலகடங்கன்(57-28)
246.    நக்ஷத்ரவிக்ரஹமதி
247.    குணபுத்தி
248.    லயன்
249.    அகமன்
250.    ப்ரஜாபதி
251.    விஸ்வபாஹு
252.    விபாகன்
253.    ஸர்வகன்
254.    அமுகன்(58-29)
255.    விமோசநன்
256.    ஸுஸரணன்
257.    ஹிரண்யகவசோத்பவன்
258.    மேட்ரஜன்
259.    பலசாரி
260.    மஹீசாரி
261.    ஸ்ருதன்(59-30)
262.    ஸர்வதூர்யநிநாதி
263.    ஸர்வாதோத்யபரிக்ரஹன்
264.    வ்யாலரூபன்
265.    குஹாவாஸி
266.    குஹன்
267.    மாலி
268.    தரங்கவிதன்(60-31)
269.    த்ரிதசன்
270.    த்ரிகாலத்ருக்கே
271.    கர்மஸர்வபந்தவிமோசநன்
272.    அஸுரேநத்ராணாம்பந்தநன்
273.    யுதிசத்ருவிநாசகன்(61-32)
274.    ஸாங்க்யப்ரஸாதன்
275.    துர்வாஸன்
276.    ஸர்வஸாதுநிஷேவிதன்
277.    ப்ரஸ்கந்தநன்
278.    விபாகஜ்ஞன்
279.    அதுல்யன்
280.    யஜ்ஞபாகவித்(62-33)
281.    ஸர்வவாஸன்
282.    ஸர்வசாரி
283.    த்ரோத்தமன்
284.    {துர்வாஸன்
285.    வாஸவன்
286.    அமரனே}
287.    ஹைமன்
288.    ஹேமகரன்
289.    அயஜ்ஞன்
290.    ஸர்வதாரி
291.    தரோத்தமன்(63-34)
292.    லோஹிதாக்ஷன்
293.    மஹாக்ஷன்
294.    விஜயாக்ஷன்
295.    விசாரதன்
296.    ஸங்க்ரஹன்
297.    நிக்ரஹன்
298.    கர்த்தன்
299.    ஸர்ப்பசீரநிவாஸநன்(64-35)
300.    முக்யன்
301.    அமுக்யன்
302.    தேஹன்
303.    காஹலி
304.    ஸர்வகாமதன்
305.    ஸர்வகாலப்ரஸாதன்
306.    ஸுபலன்
307.    பலரூபத்ருதன்(65-36)
308.    ஸர்வகாமவரன்
309.    ஸர்வதன்
310.    ஸர்வதோமுகன்
311.    ஆகாசநிர்விரூபன்
312.    நிபாதி
313.    அவசன்
314.    ககன்(66-37)
315.    ரௌத்ரரூபன்
316.    அம்சு
317.    ஆதித்யன்
318.    பஹுரச்மி
319.    ஸுவர்ச்சஸி
320.    வஸுவேகன்
321.    மஹாவேகன்
322.    மநோவேகன்
323.    நிசாசரன்(67-38)
324.    ஸர்வவாஸி
325.    ஸ்ரீயாவாஸி
326.    உபதேசகரன்
327.    அகரன்
328.    முநி
329.    ஆத்மநிராலோகன்
330.    ஸம்பக்நன்
331.    ஸஹஸ்ரதன்(68-39)
332.    பக்ஷி
333.    பக்ஷன்
334.    ரூபன்
335.    அதிதீப்தன்
336.    விசாம்பதி
337.    உந்மாதன்
338.    மதநன்
339.    காமன்
340.    அச்வதன்
341.    அர்த்தகரன்
342.    யசஸே(69-40)
343.    வாமதேவன்
344.    {வாமன்}
345.    ப்ராக்கே
346.    தக்ஷிணன்
347.    வாமநன்
348.    ஸித்தயோகி
349.    மஹரிஷி
350.    ஹித்தார்த்தன்
351.    ஸித்தஸாதகன்(70-41)
352.    பிக்ஷு
353.    பிக்ஷுரூபன்
354.    விபணன்
355.    ம்ருது
356.    அவ்யபன்
357.    மஹாஸேநன்
358.    விசாகன்
359.    ஷஷ்டிபாகன்
360.    கவாம்பதி(71-42)
361.    வஜ்ரஹஸ்தன்
362.    விஷ்கம்பி
363.    சமூஸ்தம்பநன்
364.    வ்ருத்தாவ்ருத்தசரன்
365.    தாலன்
366.    மது
367.    மதுகலோசநன்(72-43)
368.    வாசஸ்பத்யன்
369.    வாஜஸநன்
370.    நித்யம்ஆஸ்ரமபூஜிதன்
371.    ப்ரம்மசாரி
372.    லோகசாரி
373.    ஸர்வசாரி
374.    விசாரவித்(73-44)
375.    ஈசாநன்
376.    ஈஸ்வரன்
377.    காலன்
378.    நிசாசாரி
379.    பிநாகவாந்
380.    நிமித்தஸ்தன்
381.    நிமித்தன்
382.    நந்தி
383.    நந்திகரன்
384.    ஹரி(74-45)
385.    நந்தீஸ்வரன்
386.    நந்தி
387.    நந்தநன்
388.    நந்திவர்த்தநன்
389.    பகஹாரி
390.    நிஹந்தன்
391.    காலன்
392.    ப்ரம்மன்
393.    பிதாமஹன்(75-46)
394.    சதுர்முகன்
395.    மஹாலிங்கம்
396.    சாருலிங்கன்
397.    லிங்காத்யக்ஷன்
398.    ஸுராத்யக்ஷன்
399.    யோகாத்யக்ஷன்
400.    யுகாவஹன்(76-47)
401.    பீஜாத்யக்ஷன்
402.    பீஜகர்த்தன்
403.    அத்யாத்மாநுகதன்
404.    பலன்
405.    இதிஹாஸன்
406.    கல்பன்
407.    கௌதமன்
408.    நிசாகரன்(77-48)
409.    தம்பன்
410.    அதம்பன்
411.    வைதம்பன்
412.    வஸ்யன்
413.    வஸகரன்
414.    கலி
415.    லோககர்த்தன்
416.    பசுபதி
417.    மஹாகர்த்தன்
418.    அநௌஷதன்(78-49)
419.    அக்ஷரன்
420.    பரமம்
421.    ப்ரம்மம்
422.    பலவத்
423.    சக்ரன்
424.    நீதி
425.    அநீதி
426.    சுத்தாத்மா
427.    சுத்தன்
428.    மாந்யன்
429.    கதாகதன்(79-50)
430.    பஹுப்ரஸாதன்
431.    ஸுஸ்வப்நன்
432.    தர்ப்பணன்
433.    அமித்ரஜித்
434.    வேதகாரன்
435.    மந்த்ரகாரன்
436.    வித்வாந்
437.    ஸமரமர்த்தநன்(80-51)
438.    மஹாமேகநிவாஸி
439.    மஹாகோரன்
440.    வசீகரன்
441.    அக்நிஜ்வாலன்
442.    மஹாஜ்வாலன்
443.    அதிதூம்ரன்
444.    ஹுதன்
445.    ஹவி(81-52)
446.    வ்ருஷ்ணன்
447.    சங்கரன்
448.    நித்யம்வர்ச்சஸ்வி
449.    தூமகேதநன்
450.    நீலன்
451.    அங்கலுப்தன்
452.    சோபநன்
453.    நிரவக்ரஹன்(82-53)
454.    ஸ்வஸ்திதன்
455.    ஸ்வஸ்திபாவன்
456.    பாகி
457.    பாககரன்
458.    லகு
459.    உத்ஸங்கன்
460.    மஹாங்கன்
461.    மஹாகர்ப்பபராயணன்(83-54)
462.    க்ருஷ்ணவர்ணன்
463.    ஸுவர்ணன்
464.    ஸர்வதேஹிநாம்
465.    மஹாபாதன்
466.    மஹாஹஸ்தன்
467.    மஹாகாயன்
468.    மஹாயசஸ்(84-55)
469.    மஹாமூர்த்தன்
470.    மஹாமாத்ரன்
471.    மஹாநேத்ரன்
472.    நிசாலயன்
473.    மஹாந்தகன்
474.    மஹாகர்ணன்
475.    மஹோஷ்டன்
476.    மஹாஹநு(85-56)
477.    மஹாநாஸன்
478.    மஹாகம்பு
479.    மஹாக்ரீவன்
480.    ச்மசாநபாக்கே
481.    மஹாவக்ஷஸ்
482.    மஹோரஸ்கன்
483.    அந்தராத்மா
484.    ம்ருகாலயன்(86-57)
485.    லம்பநன்
486.    லம்பிதோஷ்டன்
487.    {மஹாமாயனே}
488.    பயோநிதி
489.    மஹாதந்தன்
490.    மஹாதம்ஷ்ட்ரன்
491.    மஹாஜிஹ்வன்
492.    மஹாமுகன்(87-58)
493.    மஹாநகன்
494.    மஹாரோமன்
495.    மஹாகேசன்
496.    மஹாஜடன்
497.    ப்ரஸந்நன்
498.    ப்ரஸாதன்
499.    ப்ரத்யயன்
500.    கிரிஸாதநன்(88-59)
501.    ஸ்நேஹநன்
502.    அஸ்நேஹநன்
503.    அஜிதன்
504.    மஹாமுநி
505.    வ்ருக்ஷாகாரன்
506.    வ்ருக்ஷகேது
507.    அநலன்
508.    வாயுவாஹநன்(89-60)
509.    கண்டலி
510.    மேருதாமன்
511.    தேவாதிபதி
512.    அதர்வசீர்ஷன்
513.    ஸாமாஸ்யன்
514.    ரிக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷணன்(90-61)
515.    யஜுப்பாதபுஜன்
516.    குஹ்யன்
517.    ப்ரகாசன்
518.    ஜங்கமன்
519.    அமோகார்த்தன்
520.    ப்ரஸாதன்
521.    அபிகம்யன்
522.    {ஸுதர்சநனே}(91-62)
523.    உபகாரன்
524.    ப்ரியன்
525.    {ஸர்வனே}
526.    கநகன்
527.    காஞ்சநச்சவி
528.    நாபி
529.    நந்திகரன்
530.    பாவன்
531.    புஷ்கரஸ்தபதி
532.    ஸ்திரன்(92-63)
533.    த்வாதசன்
534.    த்ராஸநன்
535.    ஆத்யன்
536.    யஜ்ஞன்
537.    யஜ்ஞஸமாஹிதன்
538.    நக்தன்
539.    கலி
540.    காலன்
541.    மகரன்
542.    காலபூஜிதன்(93-64)
543.    ஸகணன்
544.    கணகாரன்
545.    பூதவாஹநஸாரதி
546.    பஸ்மசயன்
547.    பஸ்மகோப்தன்
548.    பஸ்மபூதன்
549.    தரு
550.    கணன்(94-65)
551.    லோகபாலன்
552.    அலோகன்
553.    மஹாத்மா
554.    ஸர்வபூஜிதன்
555.    சுக்லன்
556.    த்ரிசுக்லன்
557.    ஸம்பநநன்
558.    சுசி
559.    பூதநிஷேவிதன்(95-66)
560.    ஆச்ரமஸ்தன்
561.    க்ரியாவஸ்தன்
562.    விச்வகர்மமதி
563.    வரன்
564.    விசாலசாகன்
565.    தாம்ரோஷ்டன்
566.    அம்புஜாலன்
567.    ஸுநிச்சலன்(96-67)
568.    கபிலன்
569.    கபிசன்
570.    சுக்லன்
571.    ஆயு
572.    பரன்
573.    அபரன்
574.    கந்தர்வன்
575.    அதிதி
576.    தார்க்ஷயன்
577.    ஸுவிஜ்ஞேயன்
578.    ஸுசாரதன்(97-68)
579.    பரச்வதாயுதன்
580.    தேவன்
581.    அநுகாரி
582.    ஸுபாந்தவன்
583.    தும்பவீணன்
584.    மஹாக்ரோதன்
585.    ஊர்த்வரேத
586.    ஜலேசயன்(98-69)
587.    உக்ரன்
588.    வம்சக்ரன்
589.    வம்சன்
590.    வம்சநாதன்
591.    அநிந்திதன்
592.    ஸர்வாங்கரூபன்
593.    மாயாவி
594.    ஸுஹ்ருதன்
595.    அநிலன்
596.    அநலன்(99-70)
597.    பந்தநன்
598.    பந்தகர்த்தன்
599.    ஸுபந்தநவிமோசநன்
600.    ஸயஜ்ஞாரி
601.    ஸகாமாரி
602.    மஹாதம்ஷ்ட்ரன்
603.    மஹாயுதன்(100-71)
604.    பஹுதாநிந்திதன்
605.    சர்வன்
606.    சங்கரன்
607.    சங்கரன்
608.    அதநன்
609.    அமரேசன்
610.    மஹாதேவன்
611.    விச்வதேவன்
612.    ஸுராரிஹா(101-72)
613.    அஹிர்புத்நியன்
614.    அநிலோபன்
615.    சேகிதாநன்
616.    ஹவி
617.    அஜைகபாத்
618.    காபாலி
619.    த்ரிசங்கு
620.    அஜிதன்
621.    சிவன்(102-73)
622.    தந்வந்தரி
623.    தூமகேது
624.    ஸ்கந்தன்
625.    வைச்ரவணன்
626.    தாதா
627.    சக்ரன்
628.    விஷ்ணு
629.    மித்ரன்
630.    த்வஷ்டா
631.    த்ருவன்
632.    தரன்(103-74)
633.    ப்ரபாவன்
634.    ஸர்வகோவாயு
635.    அர்யமா
636.    ஸவிதா
637.    ரவி
638.    உஷங்கு
639.    விதாதா
640.    மாந்தாதா
641.    பூதபாவநன்(104-75)
642.    விபு
643.    வர்ணவிபாவி
644.    ஸர்வகாமகுணாவஹன்
645.    பத்மநாபன்
646.    மஹாகர்ப்பன்
647.    சந்த்ரவக்த்ரன்
648.    அநிலன்
649.    அநலன்(105-76)
650.    பலவாந்
651.    உபசாந்தன்
652.    புராணன்
653.    புண்யசஞ்சு
654.    ஈ
655.    குருகர்த்தன்
656.    குருவாஸி
657.    குருபூதன்
658.    குணௌஷதன்(106-77)
659.    ஸர்வாசயன்
660.    தர்ப்பசாரி
661.    ஸர்வேஷாம்ப்ராணிநாம்பதி
662.    தேவதேவன்
663.    ஸுகாஸக்தன்
664.    ஸத்
665.    அஸத்
666.    ஸர்வரத்நவித்(107-78)
667.    கைலாஸகிரிவாஸி
668.    ஹிமவத்கிரிஸம்ச்ரயன்
669.    கூலஹாரி
670.    கூலகர்த்தன்
671.    பஹுவித்யன்
672.    பஹுப்ரதன்(108-79)
673.    வணிஜன்
674.    வர்த்தகி
675.    வ்ருக்ஷன்
676.    வகுளம்
677.    சந்தநம்
678.    சதம்
679.    ஸாரக்ரீவன்
680.    மஹாஜத்ரு
681.    அலோலன்
682.    மஹௌஷதன்(109-80)
683.    ஸித்தார்த்தகாரி
684.    ஸித்தார்த்தன்
685.    சந்தோவ்யாகரணோத்தரன்
686.    ஸிம்மநாதன்
687.    ஸிம்மதம்ஷ்ட்ரன்
688.    ஸிம்மகன்
689.    ஸிம்மவாஹநன்(110-81)
690.    ப்ரபாவாத்மா
691.    ஜகத்காலஸ்தாலன்
692.    லோகஹிதன்
693.    தரு
694.    ஸாரங்கன்
695.    நவசக்ராங்கன்
696.    கேதுமாலி
697.    ஸபாவநன்(111-82)
698.    பூதாலயன்
699.    பூதபதி
700.    அஹோராத்ரன்
701.    அநிந்திதன்(112-83)
702.    ஸர்வபூதாநாம்வாஹிதன்
703.    நிலயன்
704.    விபு
705.    பவன்
706.    அமோகன்
707.    ஸம்யதன்
708.    அச்வன்
709.    போஜநன்
710.    ப்ராணதாரணன்(113-84)
711.    த்ருதிமாந்
712.    மதிமாந்
713.    தக்ஷன்
714.    ஸத்க்ருதன்
715.    யுகாதிபன்
716.    கோபாலி
717.    கோபதி
718.    க்ராமன்
719.    கோசர்மவஸநன்
720.    ஹரி(114-85)
721.    ஹிரண்யபாஹு
722.    ப்ரவேசிநாம்குஹாபாலன்
723.    ப்ரக்ருஷ்டாரி
724.    மஹாஹர்ஷன்
725.    ஜிதகாமன்
726.    ஜிதேந்த்ரியன்(115-86)
727.    காந்தாரம்
728.    ஸுவாஸன்
729.    தபஸ்ஸக்தன்
730.    ரதி
731.    நரன்
732.    மஹாகீதன்
733.    மஹாந்ருத்யன்
734.    அப்ஸரோகணஸேவிதன்(116-87)
735.    மஹாகேது
736.    மஹாதாது
737.    நைகஸாநுசரன்
738.    சலன்
739.    ஆவேதநீயன்
740.    ஆதேசன்
741.    ஸர்வகந்தஸ்ஸுகாவஹன்(117-88)
742.    தோரணன்
743.    தாரணன்
744.    வாதன்
745.    பரிதீபதி
746.    கேசரன்
747.    ஸம்யோகன்
748.    வர்த்தநன்
749.    வ்ருத்தன்
750.    அதிவ்ருத்தன்
751.    குணாதிகன்(118-89)
752.    நித்யாத்மஸஹாயன்
753.    தேவாஸுரபதி
754.    பதி
755.    யுக்தன்
756.    யுக்தபாஹு
757.    திவிஸுபர்வணோதேவன்(119-90)
758.    ஆஷாடன்
759.    ஸுஷாடன்
760.    த்ருவன்
761.    ஹரிணன்
762.    ஹரன்
763.    ஆவர்த்தமாநேப்யோவபு
764.    வஸுச்ரேஷ்டன்
765.    மஹாபதன்(120-91)
766.    சிரோஹாரி
767.    {விமர்சனே}
768.    ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதன்
769.    ரதயோகிஅக்ஷன்
770.    ஸர்வயோகி
771.    மஹாபலன்(121-92)
772.    ஸமாம்நாயன்
773.    அஸமாம்நாயன்
774.    தீர்த்ததேவன்
775.    மஹாரதன்
776.    நிர்ஜீவன்
777.    ஜீவநன்
778.    மந்த்ரன்
779.    சுபாக்ஷன்
780.    பஹுகர்க்கசன்(122-93)
781.    ரத்நப்ரபூதன்
782.    ரத்நாங்கன்
783.    மஹார்ணவநிபாநவித்
784.    மூலன்
785.    விசாலன்
786.    அம்ருதன்
787.    வ்யக்தாவ்யக்தன்
788.    தபோநிதி(123-94)
789.    ஆரோஹணன்
790.    அதிரோஹன்
791.    சீலதாரி
792.    மஹாயச
793.    ஸேநாகல்பன்
794.    மஹாகல்பன்
795.    யோகன்
796.    யுகசரன்
797.    ஹரி(124-95)
798.    யுகரூபன்
799.    மஹாரூபன்
800.    மஹாநாகஹநன்
801.    வதன்
802.    ந்யாயநிர்வபணன்
803.    பாதன்
804.    பண்டிதன்
805.    அசலோபமன்(125-96)
806.    பஹுமாலன்
807.    மஹாமாலன்
808.    சுசீஹரஸுலோசநன்
809.    விஸ்தாரன்
810.    லவணன்
811.    கூபன்
812.    த்ரியுகன்
813.    ஸபலோதயன்(126-97)
814.    த்ரிலோசநன்
815.    விஷண்ணாங்கன்
816.    மணிவித்தன்
817.    ஜடாதரன்
818.    பிந்து
819.    விஸர்க்கன்
820.    ஸுமுகன்
821.    சரன்
822.    ஸர்வாயுதன்
823.    ஸஹன்(127-98)
824.    நிவேதநன்
825.    ஸுகாஜாதன்
826.    ஸுகந்தாரன்
827.    மஹாதநு
828.    கந்தபாலீபகவாந்
829.    ஸர்வகர்ணாம்உத்தாநன்(128-99)
830.    மந்தாநோபஹுலோவாயு
831.    ஸகலன்
832.    ஸர்வலோசநன்
833.    தலஸ்தாலன்
834.    கரஸ்தாலி
835.    ஊர்த்வஸம்ஹநநன்
836.    மஹாந்(129-100)
837.    சத்ரன்
838.    ஸுச்சத்ரன்
839.    விக்யாதோலோகன்
840.    ஸர்வாச்ரயக்ரமன்
841.    முண்டன்
842.    விரூபன்
843.    விக்ருதன்
844.    தண்டீ
845.    குண்டீ
846.    விகுர்வணன்(130-101)
847.    ஹர்யக்ஷன்
848.    ககுபன்
849.    வஜ்ரி
850.    சதஜிஹ்வன்
851.    ஸஹஸ்ரபாத்
852.    ஸஹஸ்ரமூர்த்தன்
853.    தேவேந்த்ரன்
854.    ஸர்வதேவமயன்
855.    குரு(131-102)
856.    ஸஹஸ்ரபாஹு
857.    ஸர்வாங்கன்
858.    சரண்யன்
859.    ஸர்வலோகக்ருத்
860.    பவித்ரன்
861.    த்ரிக்குந்மந்த்ரன்
862.    கநிஷ்டன்
863.    க்ருஷ்ணபிங்களன்(132-103)
864.    ப்ரம்மதண்டவிநிர்மாதா
865.    சதக்நீபாசசக்திமாந்
866.    பத்மகர்ப்பன்
867.    மஹாகர்ப்பன்
868.    ப்ரம்மகர்ப்பன்
869.    ஜலோத்பவன்(133-104)
870.    கபஸ்தி
871.    ப்ரம்மக்ருத்
872.    ப்ரம்மி
873.    பிரம்மவித்
874.    ப்ராம்மணன்
875.    கதி
876.    அநந்தரூபன்
877.    நைகாத்மா
878.    திக்மதேஜாஸ்வயம்புவன்(134-105)
879.    ஊர்த்வகாத்மா
880.    பசுபதி
881.    வாதரம்ஹஸ்
882.    மநோஜவன்
883.    சந்தநி
884.    பத்மநாளாக்ரன்
885.    ஸுரப்யுத்தரணன்
886.    நரன்(135-106)
887.    கர்நிகாரமஹாஸ்ரக்வி
888.    நீலமௌலி
889.    பிநாகத்ருத்
890.    உமாபதி
891.    உமாகாந்தன்
892.    ஜாஹ்நவீத்ருக்
893.    உமாதவன்(136-107)
894.    வரோவராஹன்
895.    வரதன்
896.    வரேண்யன்
897.    ஸுமஹரஸ்வநன்
898.    மஹாப்ரஸாதன்
899.    தமநன்
900.    சத்ருஹன்
901.    ச்வேதபிங்களன்(137-108)
902.    பீதாத்மா
903.    பரமாத்மா
904.    ப்ரயதாதத்மா
905.    ப்ரதாநத்ருத்
906.    ஸர்வபார்ச்வமுகன்
907.    த்ரியக்ஷன்
908.    தர்மஸாதாரணவரன்(138-109)
909.    சரசராத்மா
910.    ஸூக்ஷ்மாத்மா
911.    அம்ருதோகோவ்ருஷேச்வரன்
912.    ஸாத்யரிஷி
913.    ஆதித்யவஸு
914.    விவஸ்வாந்
915.    ஸவிதா
916.    அம்ருதன்(139-110)
917.    வ்யாஸன்
918.    ஸம்க்ஷேபோவிஸ்தரஸ்ஸர்க்கன்
919.    பர்யயோநரன்
920.    ருது
921.    ஸம்வத்ஸரம்
922.    மாஸம்
923.    பக்ஷம்
924.    ஸங்க்யாஸமாபநன்(140-111)
925.    கலை
926.    காஷ்டை
927.    லவம்
928.    மாத்திரை
929.    முஹூர்த்தம்
930.    அஹஸ்
931.    க்ஷபம்
932.    க்ஷணம்
933.    விச்வக்ஷேத்ரம்
934.    ப்ரஜாபீஜம்
935.    லிங்கம்
936.    ஆத்யநிர்க்கமா(141-112)
937.    ஸத்
938.    அஸத்
939.    வ்யக்தம்
940.    அவ்யக்தம்
941.    பிதா
942.    மாதா
943.    பிதாமஹன்
944.    ஸ்வர்க்கத்வாரம்
945.    ப்ரஜாத்வாரம்
946.    மோக்ஷத்வாரம்
947.    த்ரிவிஷ்டபமே(142-113)
948.    நிர்வாணம்
949.    ஹ்லாதநன்
950.    ப்ரம்மலோகன்
951.    பரகதி
952.    தேவாஸுரவிநிர்மாதா
953.    தேவாஸுரபராயணன்(143-114)
954.    தேவாஸுரகுரு
955.    தேவன்
956.    தேவாஸுரநமஸ்க்ருதன்
957.    தேவாஸுரமஹாமாத்ரன்
958.    தேவாஸுரகணாச்ரயன்(144-115)
959.    தேவாஸுரகணாத்யக்ஷன்
960.    தேவாஸுரகணாக்ரணி
961.    தேவாதிதேவன்
962.    தேவரிஷி
963.    தேவாஸுரவரப்ரதன்(145-116)
964.    தேவாஸுரேச்வரன்
965.    விச்வன்
966.    தேவாஸுரமஹேச்வரன்
967.    ஸர்வதேவமயன்
968.    அசிந்த்யன்
969.    தேவதாத்மா
970.    ஆத்மஸம்பவன்(146-117)
971.    உத்பித்
972.    த்ரிவிக்ரமன்
973.    வைத்யன்
974.    விரஜன்
975.    நீரஜன்
976.    அமரன்
977.    ஈட்யன்
978.    ஹஸ்தீச்வரன்
979.    வ்யாக்ரன்
980.    தேவஸிம்மன்
981.    நரர்ஷபன்(147-118)
982.    விபுதன்
983.    அக்ரவரன்
984.    ஸூக்ஷ்மன்
985.    ஸர்வதேவன்
986.    தபோமயன்
987.    ஸுயுக்தன்
988.    சோபநன்
989.    வஜ்ரி
990.    ப்ராஸாநாம்ப்ரபவன்
991.    அவ்யயன்(148-119)
992.    குஹன்
993.    காந்தன்
994.    நிஜஸர்க்கன்
995.    பவித்ரன்
996.    ஸர்வபாவநன்
997.    ஸ்ருங்கி
998.    ஸ்ருங்கப்ரியன்
999.    பப்ரு
1000.    ராஜராஜன்
1001.    நிராமயன்(149-120)
1002.    அபிராமன்
1003.    ஸுரகணன்
1004.    விராமன்
1005.    ஸர்வஸாதநன்
1006.    லலாடாக்ஷன்
1007.    விச்வதேவன்
1008.    ஹரிணன்
1009.    ப்ரம்மவர்ச்சஸன்(150-121)
1010.    ஸ்தாவராணாம்பதி
1011.    நியமேந்த்ரியவர்த்தநன்
1012.    ஸித்தார்த்தன்
1013.    ஸித்தபூதார்த்தன்
1014.    அசிந்த்யன்
1015.    ஸத்யவ்ரதன்
1016.    சுசி(151-122)
1017.    வ்ரதாதிபன்
1018.    பரம்
1019.    ப்ரம்மம்
1020.    பக்தாநாம்பரமாகதி
1021.    விமுக்தன்
1022.    முக்ததேஜஸ்
1023.    ஸ்ரீமாந்
1024.    ஸ்ரீவர்த்தநன்
1025.    ஜகத்(152-123) 

****


சிவஸஹஸ்ரநாமம்
மூலத்துதி
எளிய வடிவில் மூலத்துதி
தமிழ்த்துதி
அகராதி
****


 4 முறை சொல்லப்படும் பெயர்கள் 3 : காலன், விபு, ஹரி. 
இதனால் 9 பெயர்கள் அதிகரிக்கிறது.

3 முறை சொல்லப்படும் பெயர்கள் 11 : அஜிதன், அநலன், கலி, சங்கரன், த்ருவன், பவித்ரன், ப்ரஸாதன், மஹாகாயன், யஜ்ஞன், ஸித்தார்த்தன், ஹரன்.
இதனால் 22 பெயர்கள் அதிகரிக்கிறது.

2 முறை சொல்லப்படும் பெயர்கள் 58 :  குஹன், முண்டன், அசிந்த்யன், அநிந்திதன், அநிலன், அம்ருதன், அஸத், உமாபதி, ஊர்த்வரேத, கணன், கதி, காமன், சக்ரன், சுக்லன், சுசி, சோபநன், தரு, துர்வாஸன்,  தேவன்,  நந்தி, நந்திகரன், நரன், நிசாசரன், பசுபதி, பலன், பவன், பிதாமஹன், பூதபாவநன், ப்ரபு, ப்ரம்மம், மஹாகர்ப்பன், மஹாதபஸ், மஹாதம்ஷ்ட்ரன், மஹாத்மா, மஹாநகன், மஹாந்,  மஹாபலன், மஹாயச, மஹாரூபன், மஹாஹநு, லோகபாலன், வரதன், வரன், வஜ்ரி, விச்வதேவன், விஷ்ணு, ஜடி, ஸத், ஸர்வகர்மா, ஸர்வகன், ஸர்வசாரி, ஸர்வதேவமயன், ஸர்வபாவநன், ஸர்வாங்கன், ஸவிதா, ஸ்திரன், ஹரிணன், ஹவி.
இதனால் 58 பெயர்கள் அதிகரிக்கிறது.


மொத்தமாக 9+22+58=89 பெயர்கள் இருமுறைக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அகம்பனன் அகலிகை அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அஞ்சனபர்வன் அதிரதன் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அர்வாவசு அர்ஜுனன் அலம்பலன் அலம்புசன் அலம்புசை அலர்க்கன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அனுகம்பகன் அனுவிந்தன் அன்சுமான் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்மர் அஸ்வசேனன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி அஹல்யை ஆங்கரிஷ்டன் ஆணிமாண்டவ்யர் ஆதிசேஷன் ஆத்ரேயர் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஜகரர் ஆஸ்தீகர் இக்ஷ்வாகு இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இந்திரோதர் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உக்ரசேனன் உசீநரன் உச்சைஸ்ரவஸ் உதங்கர் உதங்கா உதத்யர் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உமை உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகதர் ஏகதன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் ஓகவதி ஔத்தாலகர் ஔத்தாலகி கங்கன் கங்கை கசன் கசியபர் கடோத்கசன் கணிகர் கண்வர் கதன் கத்ரு கந்தன் கபிலர் கபோதரோமன் கயன் கராளன் கருடன் கர்ணன் கலி கல்கி கல்மாஷபாதன் கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காக்ஷிவத் காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி காயவ்யன் கார்க்கோடகன் கார்க்யர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் கார்த்திகை காலகவிருக்ஷீயர் காலகேயர் காலவர் காலன் காளி கிந்தமா கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருபி கிருஷ்ணன் கிர்மீரன் கீசகர்கள் கீசகன் குசிகன் குணகேசி குணி-கர்க்கர் குண்டதாரன் குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரு குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசினி கேசின் கேதுவர்மன் கைகேயன் கைகேயி கைடபன் கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் கௌதமன் கௌதமி க்ஷத்ரபந்து க்ஷேமதர்சின் க்ஷேமதூர்த்தி சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சக்திரி சக்ரதேவன் சங்கன் சசபிந்து சச்சி சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சதயூபன் சதானீகன் சத்தியசேனன் சத்தியபாமா சத்தியர் சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யசேனன் சத்யபாமா சத்யவான் சத்ருஞ்சயன் சந்தனு சந்திரன் சமங்கர் சமீகர் சம்சப்தகர்கள் சம்பரன் சம்பா சம்பாகர் சம்பை சம்வர்ணன் சம்வர்த்தர் சரபன் சரஸ்வதி சர்மின் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சலன் சல்லியன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாண்டில்யர் சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரஸ்வதர் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சார்வாகன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திரன் சித்திராங்கதை சித்ரகுப்தன் சித்ரவாஹனன் சிநி சிந்துத்வீபன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிகாரின் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுகர் சுகன்யா சுகுமாரி சுகேது சுக்ரது சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுசர்மன் சுசோபனை சுதக்ஷிணன் சுதசோமன் சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுநந்தை சுந்தன் உபசுந்தன் சுபத்திரை சுப்ரதீகா சுமித்திரன் சுமுகன் சுரதன் சுரதை சுரபி சுருதகர்மன் சுருதசேனன் சுருதர்வன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுருவாவதி சுலபை சுவர்ணஷ்டீவின் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுனஸ்ஸகன் சுஷேணன் சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூரன் சூரியதத்தன் சூரியவர்மன் சூரியன் சூர்ப்பனகை சேகிதானன் சேதுகன் சேனஜித் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதி சௌதியும்னி சௌனகர் தக்ஷகன் தக்ஷன் தண்டதாரன் தண்டன் தண்டி ததீசர் தத்தாத்ரேயர் தபதி தபஸ் தமயந்தி தமனர் தம்போத்பவன் தர்மதர்சனர் தர்மதேவன் தர்மத்வஜன் தர்மவியாதர் தர்மாரண்யர் தளன் தனு தாத்ரேயிகை தாரகன் தாருகன் தார்க்ஷ்யர் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிதர் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருதவர்மன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் தீர்க்கதமஸ் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துலாதாரன் துவஷ்டிரி துவாபரன் துவிதன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவகி தேவசர்மன் தேவசேனா தேவசேனை தேவமதர் தேவயானி தேவராதன் தேவலர் தேவஸ்தானர் தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நமுசி நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாகன் நாசிகேதன் நாடீஜங்கன் நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிருகன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பங்காஸ்வனன் பசுஸகன் பஞ்சசிகர் பஞ்சசூடை பத்மநாபன் பத்மன் பத்ரகாளி பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பராசரர் பராவசு பரிக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பர்ணாதன் பர்வதர் பலராமன் பலன் பலி பலிதன் பாகுகன் பாணன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமதி பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிங்களை பிரகலாதன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரமாதின் பிரம்மதத்தன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மன் பிரம்மாதி பிராதிகாமின் பிருகதஸ்வர் பிருகத்யும்னன் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பூஜனி போத்யர் பௌரவன் பௌரிகன் பௌலோமர் மங்கணகர் மங்கி மடன் மணிமான் மதங்கன் மதயந்தி மதிராக்ஷன் மது மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மலயத்வஜன் மனு மஹாபிஷன் மஹிஷன் மஹோதரர் மாணிபத்ரன் மாதலி மாதவி மாத்ரி மாந்தாதா மாரீசன் மார்க்கண்டேயர் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யாதுதானி யாஜ்ஞவல்கியர் யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ராஜதர்மன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷபர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருக்மரதன் ருக்மி ருக்மிணி ருசங்கு ருசி ருத்திரன் ருரு ரேணுகன் ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் ரோஹிணி லக்ஷ்மணன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வசுமான் வசுஹோமன் வதான்யர் வந்தின் வருணன் வர்கா வஜ்ரவேகன் வஜ்ரன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசரக்கு விசாகன் விசித்திரவீரியன் விசோகன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் விபுலர் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருபாகஷன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வீதஹவ்யன் வீரத்யும்னன் வீரபத்ரன் வேதா வேனன் வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனதேவன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜனமேஜயன் 1 ஜாம்பவதி ஜாரிதரி ஜாஜலி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜைகிஷவ்யர் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸனத்குமாரர் ஸுமனை ஸுவர்ச்சஸ் ஸ்கந்தன் ஸ்தாணு ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்யூமரஸ்மி ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமான் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹரிச்சந்திரன் ஹர்யஸ்வன் ஹனுமான் ஹாரீதர் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹிரண்யவர்மன் ஹோத்திரவாஹனர்