சிவஸஹஸ்ரநாமம் - மூலச் சொற்களில் (ஸம்ஸ்க்ருதம்)!


மஹாபாரதம் - அநுசாஸன பர்வம் 17ம் பகுதியின் 30ம் ஸ்லோகத்தில் தொடங்கி 152ம் வரை கிருஷ்ணனிடம் உபமன்யு சொன்ன சிவசஹஸ்ரநாமம் மொத்தம் 123 ஸ்லோகங்களைக் கொண்டதாகும். இவற்றில் சிவனின் 1008 பெயர்கள் அடங்கியிருக்கின்றன. இந்த ஸம்ஸ்க்ருத மூலச் சொற்கள் https://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivasahasMaha.html?lang=ta என்ற இணையப் பக்கத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. கங்குலிக்கும் இந்த வலைத்தளத்திற்கும் இடையில் எண்ணிக்கை கணக்கில் 1 ஸ்லோகம் வேறுபட்டிருக்கிறது. அதாவது, கங்குலியில் 30ல் தொடங்கி 152ம் ஸ்லோகத்தில் முடியும் சிவஸகஸ்ரநாமம் மேற்கண்ட இணையத்தில் 31ல் தொடங்கி 153ல் முடிவடைகிறது.

கீழே ( ) அடைப்புக்குறிக்குள் வரும் எண்கள் (30-1) அநுசாஸன பர்வம் பகுதி 17ல் 30வது ஸ்லோகம் என்றும், சிவஸகஸ்ரநாமத் துதியில் 1வது ஸ்லோகம் என்றும், (152-123) என்று இருந்தால், அநுசாஸன பர்வம் பகுதி 17ல் 152வது ஸ்லோகம் என்றும், சிவஸகஸ்ரநாமத் துதியில் 123வது ஸ்லோகம் என்றும் கொள்க.


****


சிவஸஹஸ்ரநாமம்
மூலத்துதி
எளிய வடிவில் மூலத்துதி
தமிழ்த்துதி
அகராதி
****ஸ்தி²ர: ஸ்தா²ணு: ப்ரபு⁴ர்பீ⁴ம: ப்ரபு⁴ர்பா⁴நு: ப்ரவரோ வரதோ³ வர:
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்²யாத: ஸர்வ: ஸர்வகரோ ப⁴வ:  (30-1)

ஜடீ சர்மீ ஶிக²ண்டீ³ ச ஶிகீ² க²ட்³கீ³ ஸர்வாங்க:³ ஸர்வபா⁴வந:
ஹரஶ்ச ஹரிணாக்ஷஶ்ச ஸர்வபூ⁴தஹர: ப்ரபு:⁴ (31-2)

ப்ரவ்ருʼத்திஶ்ச நிவ்ருʼத்திஶ்ச நியத: ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ:
ஶ்மஶாநவாஸீ ப⁴க³வாந் க²சரோ கோ³சரோ ঽர்த³ந: (32-3)

அபி⁴வாத்³யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வந:
உந்மத்தவேஷப்ரச்ச²ந்ந: ஸர்வலோகப்ரஜாபதி: (33-4)

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்ருʼஷரூபோ மஹாயஶா:
மஹாத்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா விஶ்வரூபோ மஹாஹநு: (34-5)

லோகபாலோ ঽந்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ³ ஹயக³ர்த³பி:⁴
பவித்ரம் ச மஹாம்ஶ்சைவ நியமோ நியமாஶ்ரித: (35-6)

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூ⁴த ஆதி³ராதி³கரோ நிதி:⁴
ஸஹஸ்ராக்ஷோ விஶாலாக்ஷ: ஸோமோ நக்ஷத்ரஸாத⁴க:  (36-7)

சந்த்³ர: ஸூர்ய: ஶநி: கேதுர்க்³ரஹோ க்³ரஹபதிர்வர:
அத்ரிரத்ர்யாநமஸ்கர்தா ம்ருʼக³பா³ணார்பணோঽநக:⁴  (37-8)

மஹாதபா கோ⁴ரதபா அதீ³நோ தீ³நஸாத⁴க:
ஸம்வத்ஸரகரோ மந்த்ர: ப்ரமாணம் பரமம் தப: (38-9)

யோகீ³ யோஜ்யோ மஹாபீ³ஜோ மஹாரேதா மஹாப³ல:
ஸுவர்ணரேதா: ஸர்வஜ்ஞ: ஸுபீ³ஜோ பீ³ஜவாஹந: (39-10)

த³ஶபா³ஹுஸ்த்வநிமிஷோ நீலகண்ட² உமாபதி:
விஶ்வரூப: ஸ்வயம்ஶ்ரேஷ்டோ² ப³லவீரோ ப³லோ க³ண: (40-11) 

க³ணகர்தா க³ணபதிர்தி³க்³வாஸா: காம ஏவ ச
மந்த்ரவித்பரமோ மந்த்ர: ஸர்வபா⁴வகரோ ஹர: (41-12)

கமண்ட³லுத⁴ரோ த⁴ந்வீ பா³ணஹஸ்த: கபாலவாந்
அஶநீ ஶதக்⁴நீ க²ட்³கீ³ பட்டிஶீ சாயுதீ⁴ மஹாந் (42-13)

ஸ்ருவஹஸ்த: ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ நிதி:⁴
உஷ்ணீஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்ச உத³க்³ரோ விநதஸ்ததா² (43-14)

தீ³ர்க⁴ஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்த:² க்ருʼஷ்ண ஏவ ச
ஶ்ருʼகா³லரூப: ஸித்³தா⁴ர்தோ² முண்ட:³ ஸர்வஶுப⁴ங்கர: (44-15)

அஜஶ்ச ப³ஹுரூபஶ்ச க³ந்த⁴தா⁴ரீ கபர்த்³யபி
ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வலிங்க³ ஊர்த்⁴வஶாயீ நப:⁴ஸ்த²ல: (45-16)

த்ரிஜடீ சீரவாஸாஶ்ச ருத்³ர: ஸேநாபதிர்விபு:⁴
அஹஶ்சரோ நக்தஞ்சரஸ்திக்³மமந்யு: ஸுவர்சஸ: (46-17)

க³ஜஹா தை³த்யஹா காலோ லோகதா⁴தா கு³ணாகர:
ஸிம்ஹஶார்தூ³லரூபஶ்ச ஆர்த்³ரசர்மாம்ப³ராவ்ருʼத: (47-18)

காலயோகீ³ மஹாநாத:³ ஸர்வகாமஶ்சதுஷ்பத:²
நிஶாசர: ப்ரேதசாரீ பூ⁴தசாரீ மஹேஶ்வர: (48-19)

ப³ஹுபூ⁴தோ ப³ஹுத⁴ர: ஸ்வர்பா⁴நுரமிதோ க³தி:
ந்ருʼத்யப்ரியோ நித்யநர்தோ நர்தக: ஸர்வலாலஸ: (49-20)

கோ⁴ரோ மஹாதபா: பாஶோ நித்யோ கி³ரிருஹோ நப:⁴
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யதந்த்³ரித: (50-21)

அத⁴ர்ஷணோ த⁴ர்ஷணாத்மா யஜ்ஞஹா காமநாஶக:
த³க்ஷயாகா³பஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்⁴யமஸ்ததா² (51-22)

தேஜோபஹாரீ ப³லஹா முதி³தோঽர்தோ²ঽஜிதோঽவர:  
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷா க³ம்பீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ரப³லவாஹந: (52-23)

ந்யக்³ரோத⁴ரூபோ ந்யக்³ரோதோ⁴ வ்ருʼக்ஷபர்ணஸ்தி²திர்விபு:⁴  
ஸுதீக்ஷ்ணத³ஶநஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹாநந:  (53-24)

விஷ்வக்ஸேநோ ஹரிர்யஜ்ஞ: ஸம்யுகா³பீட³வாஹந:
தீக்ஷ்ணதாபஶ்ச ஹர்யஶ்வ: ஸஹாய: கர்மகாலவித்  (54-25)

விஷ்ணுப்ரஸாதி³தோ யஜ்ஞ: ஸமுத்³ரோ வட³வாமுக:²
ஹுதாஶநஸஹாயஶ்ச ப்ரஶாந்தாத்மா ஹுதாஶந: (55-26)

உக்³ரதேஜா மஹாதேஜா ஜந்யோ விஜயகாலவித்
ஜ்யோதிஷாமயநம் ஸித்³தி:⁴ ஸர்வவிக்³ரஹ ஏவ ச  (56-27)

ஶிகீ² முண்டீ³ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்த⁴கோ³ ப³லீ
வேணவீ பணவீ தாலீ க²லீ காலகடங்கட:  (57-28)

நக்ஷத்ரவிக்³ரஹமதிர்கு³ணபு³த்³தி⁴ர்லயோ க³ம:   லயோঽக³ம:
ப்ரஜாபதிர்விஶ்வபா³ஹுர்விபா⁴க:³ ஸர்வகோ³ঽமுக:² (58-29)

விமோசந: ஸுஸரணோ ஹிரண்யகவசோத்³ப⁴வ:
மேட்⁴ரஜோ ப³லசாரீ ச மஹீசாரீ ஸ்ருதஸ்ததா² (59-30)

ஸர்வதூர்யநிநாதீ³ ச ஸர்வாதோத்³யபரிக்³ரஹ:
வ்யாலரூபோ கு³ஹாவாஸீ கு³ஹோ மாலீ தரங்க³வித் (60-31)

த்ரித³ஶஸ்த்ரிகாலத்⁴ருʼக்கர்மஸர்வப³ந்த⁴விமோசந:
ப³ந்த⁴நஸ்த்வஸுரேந்த்³ராணாம் யுதி⁴ ஶத்ருவிநாஶந: (61-32)

ஸாங்க்²யப்ரஸாதோ³ து³ர்வாஸா: ஸர்வஸாது⁴நிஷேவித:
ப்ரஸ்கந்த³நோ விபா⁴க³ஜ்ஞோ அதுல்யோ யஜ்ஞபா⁴க³வித் (62-33)

ஸர்வவாஸ: ஸர்வசாரீ த்ரோத்தமாது³ர்வாஸா வாஸவோঽமர:
ஹைமோ ஹேமகரோ யஜ்ஞ: ஸர்வதா⁴ரீ த⁴ரோத்தம: (63-34)

லோஹிதாக்ஷோ மஹாக்ஷஶ்ச விஜயாக்ஷோ விஶாரத:³
ஸங்க்³ரஹோ நிக்³ரஹ: கர்தா ஸர்பசீரநிவாஸந: (64-35)

முக்²யோঽமுக்²யஶ்ச தே³ஹஶ்ச காஹலி: ஸர்வகாமத:³   
ஸர்வகாஸப்ரஸாத³ஶ்ச ஸுப³லோ ப³லரூபத்⁴ருʼத் (65-36)

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வத:³ ஸர்வதோமுக:²
ஆகாஶநிர்விரூபஶ்ச நிபாதீ ஹ்யவஶ: க²க:³ (66-37)

ரௌத்³ரரூபோம்ঽஶுராதி³த்யோ ப³ஹுரஶ்மி: ஸுவர்சஸீ
வஸுவேகோ³ மஹாவேகோ³ மநோவேகோ³ நிஶாசர: (67-38)

ஸர்வவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதே³ஶகரோঽகர:
முநிராத்மநிராலோக: ஸம்ப⁴க்³நஶ்ச ஸஹஸ்ரத:³ (68-39)

பக்ஷீ ச பக்ஷரூபஶ்ச அதிதீ³ப்தோ விஶாம்பதி:
உந்மாதோ³ மத³ந: காமோ ஹ்யஶ்வத்தோ²ঽர்த²கரோ யஶ: (69-40)

வாமதே³வஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்³த³க்ஷிணஶ்ச வாமந:
ஸித்³த⁴யோகீ³ மஹர்ஷிஶ்ச ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴ஸாத⁴க: (70-41)

பி⁴க்ஷுஶ்ச பி⁴க்ஷுரூபஶ்ச விபணோ ம்ருʼது³ரவ்யய:
மஹாஸேநோ விஶாக²ஶ்ச ஷஷ்டிபா⁴கோ³ க³வாம்பதி: (71-42)

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ⁴ சமூஸ்தம்ப⁴ந ஏவ ச
வ்ருʼத்தாவ்ருʼத்தகரஸ்தாலோ மது⁴ர்மது⁴கலோசந: (72-43)

வாசஸ்பத்யோ வாஜஸநோ நித்யமாஶ்ரமபூஜித:
ப்³ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ விசாரவித் (73-44)

ஈஶாந ஈஶ்வர: காலோ நிஶாசாரீ பிநாகவாந்
நிமித்தஸ்தோ² நிமித்தம் ச நந்தி³ர்நந்தி³கரோ ஹரி: (74-45)

நந்தீ³ஶ்வரஶ்ச நந்தீ³ ச நந்த³நோ நந்தி³வர்த⁴ந:
ப⁴க³ஹாரீ நிஹந்தா ச காலோ ப்³ரஹ்மா பிதாமஹ: (75-46)

சதுர்முகோ² மஹாலிங்க³ஶ்சாருலிங்க³ஸ்ததை²வ ச
லிங்கா³த்⁴யக்ஷ: ஸுராத்⁴யக்ஷோ யோகா³த்⁴யக்ஷோ யுகா³வஹ: (76-47)

பீ³ஜாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா அவ்யாத்மாঽநுக³தோ ப³ல:
இதிஹாஸ: ஸகல்பஶ்ச கௌ³தமோঽத² நிஶாகர: (77-48)

த³ம்போ⁴ ஹ்யத³ம்போ⁴ வைத³ம்போ⁴ வஶ்யோ வஶகர: கலி:
லோககர்தா பஶுபதிர்மஹாகர்தா ஹ்யநௌஷத:⁴ (78-49)

அக்ஷரம் பரமம் ப்³ரஹ்ம ப³லவச்ச²க்ர ஏவ ச
நீதிர்ஹ்யநீதி: ஶுத்³தா⁴த்மா ஶுத்³தோ⁴ மாந்யோ க³தாக³த: (79-50)

ப³ஹுப்ரஸாத:³ ஸுஸ்வப்நோ த³ர்பணோঽத² த்வமித்ரஜித்
வேத³காரோ மந்த்ரகாரோ வித்³வாந்ஸமரமர்த³ந: (80-51)

மஹாமேக⁴நிவாஸீ ச மஹாகோ⁴ரோ வஶீகர:
அக்³நிர்ஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூ⁴ம்ரோ ஹுதோ ஹவி: (81-52)

வ்ருʼஷண: ஶங்கரோ நித்யம் வர்சஸ்வீ தூ⁴மகேதந: 
நீலஸ்ததா²ங்க³லுப்³த⁴ஶ்ச ஶோப⁴நோ நிரவக்³ரஹ: (82-53)

ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திபா⁴வஶ்ச பா⁴கீ³ பா⁴க³கரோ லகு:⁴
உத்ஸங்க³ஶ்ச மஹாங்க³ஶ்ச மஹாக³ர்ப⁴பராயண: (83-54)

க்ருʼஷ்ணவர்ண: ஸுவர்ணஶ்ச இந்த்³ரியம் ஸர்வதே³ஹிநாம்
மஹாபாதோ³ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶா: (84-55)

மஹாமூர்தா⁴ மஹாமாத்ரோ மஹாநேத்ரோ நிஶாலய:
மஹாந்தகோ மஹாகர்ணோ மஹோஷ்ட²ஶ்ச மஹாஹநு: (85-56)

மஹாநாஸோ மஹாகம்பு³ர்மஹாக்³ரீவ: ஶ்மஶாநபா⁴க்
மஹாவக்ஷா மஹோரஸ்கோ ஹ்யந்தராத்மா ம்ருʼகா³லய: (86-57)

லம்ப³நோ லம்பி³தோஷ்ட²ஶ்ச மஹாமாய: பயோநிதி:⁴
மஹாத³ந்தோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக:² (87-58)

மஹாநகோ² மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜட:
ப்ரஸந்நஶ்ச ப்ரஸாத³ஶ்ச ப்ரத்யயோ கி³ரிஸாத⁴ந: (88-59)

ஸ்நேஹநோঽஸ்நேஹநஶ்சைவ அஜிதஶ்ச மஹாமுநி:
வ்ருʼக்ஷாகாரோ வ்ருʼக்ஷகேதுரநலோ வாயுவாஹந: (89-60)

க³ண்ட³லீ மேருதா⁴மா ச தே³வாதி⁴பதிரேவ ச
அத²ர்வஶீர்ஷ: ஸாமாஸ்ய ருʼக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷண: (90-61)

யஜு:பாத³பு⁴ஜோ கு³ஹ்ய: ப்ரகாஶோ ஜங்க³மஸ்ததா²
அமோகா⁴ர்த:² ப்ரஸாத³ஶ்ச அபி⁴க³ம்ய: ஸுத³ர்ஶந: (91-62)

உபகார: ப்ரிய: ஸர்வ: கநக: காஞ்சநச்ச²வி:
நாபி⁴ர்நந்தி³கரோ பா⁴வ: புஷ்கரஸ்த²பதி: ஸ்தி²ர: (92-63)

த்³வாத³ஶஸ்த்ராஸநஶ்சாத்³யோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞஸமாஹித:
நக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகர: காலபூஜித: (93-64)

ஸக³ணோ க³ணகாரஶ்ச பூ⁴தவாஹநஸாரதி:²
ப⁴ஸ்மஶயோ ப⁴ஸ்மகோ³ப்தா ப⁴ஸ்மபூ⁴தஸ்தருர்க³ண: (94-65)

லோகபாலஸ்ததா² லோகோ மஹாத்மா ஸர்வபூஜித:  
ஶுக்லஸ்த்ரிஶுக்ல: ஸம்பந்ந: ஶுசிர்பூ⁴தநிஷேவித: (95-66)

ஆஶ்ரமஸ்த:² க்ரியாவஸ்தோ² விஶ்வகர்மமதிர்வர:
விஶாலஶாக²ஸ்தாம்ரோஷ்டோ² ஹ்யம்பு³ஜால: ஸுநிஶ்சல: (96-67)

கபில: கபிஶ: ஶுக்ல ஆயுஶ்சைவி பரோঽபர:
க³ந்த⁴ர்வோ ஹ்யதி³திஸ்தார்க்ஷ்ய: ஸுவிஜ்ஞேய: ஸுஶாரத:³ (97-68)

பரஶ்வதா⁴யுதோ⁴ தே³வ அநுகாரீ ஸுபா³ந்த⁴வ:
தும்ப³வீணோ மஹாக்ரோத⁴ ஊர்த்⁴வரேதா ஜலேஶய: (98-69)

உக்³ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶநாதோ³ ஹ்யநிந்தி³த:
ஸர்வாங்க³ரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்ருʼதோ³ ஹ்யநிலோঽநல: (99-70)

ப³ந்த⁴நோ ப³ந்த⁴கர்தா ச ஸுப³ந்த⁴நவிமோசந:
ஸ யஜ்ஞாரி: ஸ காமாரிர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாயுத:⁴ (100-71)

ப³ஹுதா⁴நிந்தி³த: ஶர்வ: ஶங்கர: ஶங்கரோঽத⁴ந:
அமரேஶோ மஹாதே³வோ விஶ்வதே³வ: ஸுராரிஹா (101-72)

அஹிர்பு³த்⁴ந்யோঽநிலாப⁴ஶ்ச சேகிதாநோ ஹவிஸ்ததா²
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶங்குரஜித: ஶிவ: (102-73)

த⁴ந்வந்தரிர்தூ⁴மகேது: ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா²
தா⁴தா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்⁴ருவோ த⁴ர: (103-74)

ப்ரபா⁴வ: ஸர்வகோ³ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவி:  
உஷங்கு³ஶ்ச விதா⁴தா ச மாந்தா⁴தா பூ⁴தபா⁴வந: (104-75)

விபு⁴ர்வர்ணவிபா⁴வீ ச ஸர்வகாமகு³ணாவஹ:
பத்³மநாபோ⁴ மஹாக³ர்ப⁴ஶ்சந்த்³ரவக்த்ரோঽநிலோঽநல: (105-76)

ப³லவாம்ஶ்சோபஶாந்தஶ்ச புராண: புண்யசஞ்சுரீ
குருகர்தா குருவாஸீ குருபூ⁴தோ கு³ணௌஷத:⁴ (106-77)

ஸர்வாஶயோ த³ர்ப⁴சாரீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் பதி:
தே³வதே³வ: ஸுகா²ஸக்த: ஸத³ஸத்ஸர்வரத்நவித் (107-78)

கைலாஸகி³ரிவாஸீ ச ஹிமவத்³கி³ரிஸம்ஶ்ரய:
கூலஹாரீ கூலகர்தா ப³ஹுவித்³யோ ப³ஹுப்ரத:³ (108-79)

வணிஜோ வர்த⁴கீ வ்ருʼக்ஷோ ப³குலஶ்சந்த³நஶ்ச²த:³
ஸாரக்³ரீவோ மஹாஜத்ருரலோலஶ்ச மஹௌஷத:⁴ (109-80)

ஸித்³தா⁴ர்த²காரீ ஸித்³தா⁴ர்த²ஶ்ச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தர:
ஸிம்ஹநாத:³ ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ர: ஸிம்ஹக:³ ஸிம்ஹவாஹந: (110-81)

ப்ரபா⁴வாத்மா ஜக³த்காலஸ்தா²லோ லோகஹிதஸ்தரு:
ஸாரங்கோ³ நவசக்ராங்க:³ கேதுமாலீ ஸபா⁴வந: (111-82)

பூ⁴தாலயோ பூ⁴தபதிரஹோராத்ரமநிந்தி³த: (112-83)

வாஹிதா ஸர்வபூ⁴தாநாம் நிலயஶ்ச விபு⁴ர்ப⁴வ:
அமோக:⁴ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போ⁴ஜந: ப்ராணதா⁴ரண: (113-84)

த்⁴ருʼதிமாந்மதிமாந்த³க்ஷ: ஸத்க்ருʼதஶ்ச யுகா³தி⁴ப:
கோ³பாலிர்கோ³பதிர்க்³ராமோ கோ³சர்மவஸநோ ஹரி:  (114-85)

ஹிரண்யபா³ஹுஶ்ச ததா² கு³ஹாபால:
ப்ரக்ருʼஷ்டாரிர்மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேந்த்³ரிய: (115-86)

கா³ந்தா⁴ரஶ்ச ஸுவாஸஶ்ச தப:ஸக்தோ ரதிர்நர:
மஹாகீ³தோ மஹாந்ருʼத்யோ ஹ்யப்ஸரோக³ணஸேவித: (116-87)

மஹாகேதுர்மஹாதா⁴துர்நைகஸாநுசரஶ்சல:
ஆவேத³நீய ஆதே³ஶ: ஸர்வக³ந்த⁴ஸுகா²வஹ: (117-88)

தோரணஸ்தாரணோ வாத: பரிதீ⁴ பதிகே²சர:
ஸம்யோகோ³ வர்த⁴நோ வ்ருʼத்³தோ⁴ அதிவ்ருʼத்³தோ⁴ கு³ணாதி⁴க: (118-89)

நித்ய ஆத்மஸஹாயஶ்ச தே³வாஸுரபதி: பதி:
யுக்தஶ்ச யுக்தபா³ஹுஶ்ச தே³வோ தி³வி ஸுபர்வண: (119-90)

ஆஷாட⁴ஶ்ச ஸுஷாண்ட⁴ஶ்ச த்⁴ருவோঽத² ஹரிணோ ஹர:
வபுராவர்தமாநேப்⁴யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ² மஹாபத:² (120-91)

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித:
அக்ஷஶ்ச ரத²யோகீ³ ச ஸர்வயோகீ³ மஹாப³ல: (121-92)

ஸமாம்நாயோঽஸமாம்நாயஸ்தீர்த²தே³வோ மஹாரத:²
நிர்ஜீவோ ஜீவநோ மந்த்ர: ஶுபா⁴க்ஷோ ப³ஹுகர்கஶ: (122-93)

ரத்நப்ரபூ⁴தோ ரத்நாங்கோ³ மஹார்ணவநிபாநவித்
மூலம் விஶாலோ ஹ்யம்ருʼதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோநிதி:⁴ (123-94)

ஆரோஹணோঽதி⁴ரோஹஶ்ச ஶீலதா⁴ரீ மஹாயஶா:
ஸேநாகல்போ மஹாகல்போ யோகோ³ யுக³கரோ ஹரி: (124-95)

யுக³ரூபோ மஹாரூபோ மஹாநாக³ஹநோ வத:⁴
ந்யாயநிர்வபண: பாத:³ பண்டி³தோ ஹ்யசலோபம: (125-96)

ப³ஹுமாலோ மஹாமால: ஶஶீ ஹரஸுலோசந:
விஸ்தாரோ லவண: கூபஸ்த்ரியுக:³ ஸப²லோத³ய: (126-97)

த்ரிலோசநோ விஷண்ணாங்கோ³ மணிவித்³தோ⁴ ஜடாத⁴ர:
பி³ந்து³ர்விஸர்க:³ ஸுமுக:² ஶர: ஸர்வாயுத:⁴ ஸஹ: (127-98)

நிவேத³ந: ஸுகா²ஜாத: ஸுக³ந்தா⁴ரோ மஹாத⁴நு:
க³ந்த⁴பாலீ ச ப⁴க³வாநுத்தா²ந: ஸர்வகர்மணாம் (128-99)

மந்தா²நோ ப³ஹுலோ வாயு: ஸகல: ஸர்வலோசந:
தலஸ்தால: கரஸ்தா²லீ ஊர்த்⁴வஸம்ஹநநோ மஹாந் (129-100)

ச²த்ரம் ஸுச்ச²த்ரோ விக்²யாதோ லோக: ஸர்வாஶ்ரய: க்ரம:
முண்டோ³ விரூபோ விக்ருʼதோ த³ண்டீ³ குண்டீ³ விகுர்வண:  (130-101)

ஹர்யக்ஷ: ககுபோ⁴ வஜ்ரோ ஶதஜிஹ்வ: ஸஹஸ்ரபாத்
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர: ஸர்வதே³வமயோ கு³ரு: (131-102)

ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வாங்க:³ ஶரண்ய: ஸர்வலோகக்ருʼத்
பவித்ரம் த்ரிககுந்மந்த்ர: கநிஷ்ட:² க்ருʼஷ்ணபிங்க³ல:  (132-103)

ப்³ரஹ்மத³ண்ட³விநிர்மாதா ஶதக்⁴நீபாஶஶக்திமாந்
பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ஜலோத்³ப⁴வ: (133-104)

க³ப⁴ஸ்திர்ப்³ரஹ்மக்ருʼத்³ப்³ரஹ்மீ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ராஹ்மணோ க³தி:
அநந்தரூபோ நைகாத்மா திக்³மதேஜா: ஸ்வயம்பு⁴வ: (134-105)

ஊர்த்⁴வகா³த்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மநோஜவ:
சந்த³நீ பத்³மநாலாக்³ர: ஸுரப்⁴யுத்தரணோ நர: (135-106)

கர்ணிகாரமஹாஸ்ரக்³வீ நீலமௌலி: பிநாகத்⁴ருʼத்
உமாபதிருமாகாந்தோ ஜாஹ்நவீத்⁴ருʼகு³மாத⁴வ: (136-107)

வரோ வராஹோ வரதோ³ வரேண்ய: ஸுமஹாஸ்வந:
மஹாப்ரஸாதோ³ த³மந: ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்க³ல: (137-108)

பீதாத்மா பரமாத்மா ச ப்ரயதாத்மா ப்ரதா⁴நத்⁴ருʼத்
ஸர்வபார்ஶ்வமுக²ஸ்த்ர்யக்ஷோ த⁴ர்மஸாதா⁴ரணோ வர: (138-109)

சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா அம்ருʼதோ கோ³வ்ருʼஷேஶ்வர:
ஸாத்⁴யர்ஷிர்வஸுராதி³த்யோ விவஸ்வாந்ஸவிதாঽம்ருʼத:  (139-110)

வ்யாஸ: ஸர்க:³ ஸுஸங்க்ஷேபோ விஸ்தர: பர்யயோ நர:
ருʼது ஸம்வத்ஸரோ மாஸ: பக்ஷ: ஸங்க்²யாஸமாபந: (140-111)

கலா காஷ்டா² லவா மாத்ரா முஹூர்தாஹ:க்ஷபா: க்ஷணா:
விஶ்வக்ஷேத்ரம் ப்ரஜாபீ³ஜம் லிங்க³மாத்³யஸ்து நிர்க³ம: (141-112)

ஸத³ஸத்³வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹ:
ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் த்ரிவிஷ்டபம் (142-113)

நிர்வாணம் ஹ்லாத³நஶ்சைவ ப்³ரஹ்மலோக: பரா க³தி:
தே³வாஸுரவிநிர்மாதா தே³வாஸுரபராயண: (143-114)

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத:
தே³வாஸுரமஹாமாத்ரோ தே³வாஸுக³ணாஶ்ரய: (144-115)

தே³வாஸுரக³ணாத்⁴யக்ஷோ தே³வாஸுரக³ணாக்³ரணீ:
தே³வாதிதே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரவரப்ரத:³ (145-116)

தே³வாஸுரேஶ்வரோ விஶ்வோ தே³வாஸுரமஹேஶ்வர:
ஸர்வதே³வமயோঽசிந்த்யோ தே³வதாத்மாঽঽத்மஸம்ப⁴வ: (146-117)

உத்³பி⁴த்த்ரிவிக்ரமோ வைத்³யோ விரஜோ நீரஜோঽமர: )
ஈட்³யோ ஹஸ்தீஶ்வரோ வ்யாக்⁴ரோ தே³வஸிம்ஹோ நரர்ஷப:⁴ (147-118)

விபு³தோ⁴ঽக்³ரவர: ஸூக்ஷ்ம: ஸர்வதே³வஸ்தபோமய:
ஸுயுக்த: ஶோப⁴நோ வஜ்ரீ ப்ராஸாநாம் ப்ரப⁴வோঽவ்யய: (148-119)

கு³ஹ: காந்தோ நிஜ: ஸர்க:³ பவித்ரம் ஸர்வபாவந:
ஶ்ருʼங்கீ³ ஶ்ருʼங்க³ப்ரியோ ப³ப்⁴ரூ ராஜராஜோ நிராமய: (149-120)

அபி⁴ராம: ஸுரக³ணோ விராம: ஸர்வஸாத⁴ந:
லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³வோ ஹரிணோ ப்³ரஹ்மவர்சஸ: (150-121)

ஸ்தா²வராணாம் பதிஶ்சைவ நியமேந்த்³ரியவர்த⁴ந:
ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴பூ⁴தார்தோ²ঽசிந்த்ய: ஸத்யவ்ரத: ஶுசி: (151-122)

வ்ரதாதி⁴ப: பரம் ப்³ரஹ்ம ப⁴க்தாநாம் பரமா க³தி:
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமாந்ஶ்ரீவர்த⁴நோ ஜக³த் (152-123)

****


சிவஸஹஸ்ரநாமம்
மூலத்துதி
எளிய வடிவில் மூலத்துதி
தமிழ்த்துதி
அகராதி
****
 

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அகம்பனன் அகலிகை அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அஞ்சனபர்வன் அதிரதன் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அர்வாவசு அர்ஜுனன் அலம்பலன் அலம்புசன் அலம்புசை அலர்க்கன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அனுகம்பகன் அனுவிந்தன் அன்சுமான் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்மர் அஸ்வசேனன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி அஹல்யை ஆங்கரிஷ்டன் ஆணிமாண்டவ்யர் ஆதிசேஷன் ஆத்ரேயர் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஜகரர் ஆஸ்தீகர் இக்ஷ்வாகு இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இந்திரோதர் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உக்ரசேனன் உசீநரன் உச்சைஸ்ரவஸ் உதங்கர் உதங்கா உதத்யர் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உமை உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகதர் ஏகதன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் ஓகவதி ஔத்தாலகர் ஔத்தாலகி கங்கன் கங்கை கசன் கசியபர் கடோத்கசன் கணிகர் கண்வர் கதன் கத்ரு கந்தன் கபிலர் கபோதரோமன் கயன் கராளன் கருடன் கர்ணன் கலி கல்கி கல்மாஷபாதன் கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காக்ஷிவத் காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி காயவ்யன் கார்க்கோடகன் கார்க்யர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் கார்த்திகை காலகவிருக்ஷீயர் காலகேயர் காலவர் காலன் காளி கிந்தமா கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருபி கிருஷ்ணன் கிர்மீரன் கீசகர்கள் கீசகன் குசிகன் குணகேசி குணி-கர்க்கர் குண்டதாரன் குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரு குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசினி கேசின் கேதுவர்மன் கைகேயன் கைகேயி கைடபன் கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் கௌதமன் கௌதமி க்ஷத்ரபந்து க்ஷேமதர்சின் க்ஷேமதூர்த்தி சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சக்திரி சக்ரதேவன் சங்கன் சசபிந்து சச்சி சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சதயூபன் சதானீகன் சத்தியசேனன் சத்தியபாமா சத்தியர் சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யசேனன் சத்யபாமா சத்யவான் சத்ருஞ்சயன் சந்தனு சந்திரன் சமங்கர் சமீகர் சம்சப்தகர்கள் சம்பரன் சம்பா சம்பாகர் சம்பை சம்வர்ணன் சம்வர்த்தர் சரபன் சரஸ்வதி சர்மின் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சலன் சல்லியன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாண்டில்யர் சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரஸ்வதர் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சார்வாகன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திரன் சித்திராங்கதை சித்ரகுப்தன் சித்ரவாஹனன் சிநி சிந்துத்வீபன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிகாரின் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுகர் சுகன்யா சுகுமாரி சுகேது சுக்ரது சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுசர்மன் சுசோபனை சுதக்ஷிணன் சுதசோமன் சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுநந்தை சுந்தன் உபசுந்தன் சுபத்திரை சுப்ரதீகா சுமித்திரன் சுமுகன் சுரதன் சுரதை சுரபி சுருதகர்மன் சுருதசேனன் சுருதர்வன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுருவாவதி சுலபை சுவர்ணஷ்டீவின் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுனஸ்ஸகன் சுஷேணன் சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூரன் சூரியதத்தன் சூரியவர்மன் சூரியன் சூர்ப்பனகை சேகிதானன் சேதுகன் சேனஜித் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதி சௌதியும்னி சௌனகர் தக்ஷகன் தக்ஷன் தண்டதாரன் தண்டன் தண்டி ததீசர் தத்தாத்ரேயர் தபதி தபஸ் தமயந்தி தமனர் தம்போத்பவன் தர்மதர்சனர் தர்மதேவன் தர்மத்வஜன் தர்மவியாதர் தர்மாரண்யர் தளன் தனு தாத்ரேயிகை தாரகன் தாருகன் தார்க்ஷ்யர் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிதர் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருதவர்மன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் தீர்க்கதமஸ் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துலாதாரன் துவஷ்டிரி துவாபரன் துவிதன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவகி தேவசர்மன் தேவசேனா தேவசேனை தேவமதர் தேவயானி தேவராதன் தேவலர் தேவஸ்தானர் தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நமுசி நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாகன் நாசிகேதன் நாடீஜங்கன் நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிருகன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பங்காஸ்வனன் பசுஸகன் பஞ்சசிகர் பஞ்சசூடை பத்மநாபன் பத்மன் பத்ரகாளி பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பராசரர் பராவசு பரிக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பர்ணாதன் பர்வதர் பலராமன் பலன் பலி பலிதன் பாகுகன் பாணன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமதி பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிங்களை பிரகலாதன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரமாதின் பிரம்மதத்தன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மன் பிரம்மாதி பிராதிகாமின் பிருகதஸ்வர் பிருகத்யும்னன் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பூஜனி போத்யர் பௌரவன் பௌரிகன் பௌலோமர் மங்கணகர் மங்கி மடன் மணிமான் மதங்கன் மதயந்தி மதிராக்ஷன் மது மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மலயத்வஜன் மனு மஹாபிஷன் மஹிஷன் மஹோதரர் மாணிபத்ரன் மாதலி மாதவி மாத்ரி மாந்தாதா மாரீசன் மார்க்கண்டேயர் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யாதுதானி யாஜ்ஞவல்கியர் யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ராஜதர்மன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷபர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருக்மரதன் ருக்மி ருக்மிணி ருசங்கு ருசி ருத்திரன் ருரு ரேணுகன் ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் ரோஹிணி லக்ஷ்மணன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வசுமான் வசுஹோமன் வதான்யர் வந்தின் வருணன் வர்கா வஜ்ரவேகன் வஜ்ரன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசரக்கு விசாகன் விசித்திரவீரியன் விசோகன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் விபுலர் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருபாகஷன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வீதஹவ்யன் வீரத்யும்னன் வீரபத்ரன் வேதா வேனன் வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனதேவன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜனமேஜயன் 1 ஜாம்பவதி ஜாரிதரி ஜாஜலி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜைகிஷவ்யர் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸனத்குமாரர் ஸுமனை ஸுவர்ச்சஸ் ஸ்கந்தன் ஸ்தாணு ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்யூமரஸ்மி ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமான் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹரிச்சந்திரன் ஹர்யஸ்வன் ஹனுமான் ஹாரீதர் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹிரண்யவர்மன் ஹோத்திரவாஹனர்