உத்யோக பர்வம் - ஆடியோ கோப்புகள்01 உத்யோக பர்வம் 01 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
02 உத்யோக பர்வம் 02 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
03 உத்யோக பர்வம் 03 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
04 உத்யோக பர்வம் 04 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
05 உத்யோக பர்வம் 05 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
06 உத்யோக பர்வம் 06 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
07 உத்யோக பர்வம் 07 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
08 உத்யோக பர்வம் 08 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
09 உத்யோக பர்வம் 09 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
10 உத்யோக பர்வம் 10 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
11 உத்யோக பர்வம் 11 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
12 உத்யோக பர்வம் 12 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
13 உத்யோக பர்வம் 13 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
14 உத்யோக பர்வம் 14 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
15 உத்யோக பர்வம் 15 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
16 உத்யோக பர்வம் 16 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
17 உத்யோக பர்வம் 17 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
18 உத்யோக பர்வம் 18 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
19 உத்யோக பர்வம் 19 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
20 உத்யோக பர்வம் 20 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
21 உத்யோக பர்வம் 21 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
22 உத்யோக பர்வம் 22 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
23 உத்யோக பர்வம் 23 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
24 உத்யோக பர்வம் 24 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
25 உத்யோக பர்வம் 25 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
26 உத்யோக பர்வம் 26 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
27 உத்யோக பர்வம் 27 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
28 உத்யோக பர்வம் 28 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
29 உத்யோக பர்வம் 29 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
30 உத்யோக பர்வம் 30 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
31 உத்யோக பர்வம் 31 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
32 உத்யோக பர்வம் 32 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
33 உத்யோக பர்வம் 33அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 33ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 33இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 33ஈ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
34 உத்யோக பர்வம் 34 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
35 உத்யோக பர்வம் 35அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
35 உத்யோக பர்வம் 35ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
36 உத்யோக பர்வம் 36அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 36ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 36இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
37 உத்யோக பர்வம் 37அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 37ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
38 உத்யோக பர்வம் 38 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
39 உத்யோக பர்வம் 39அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
39 உத்யோக பர்வம் 39ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
40 உத்யோக பர்வம் 40 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
41 உத்யோக பர்வம் 41 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
42 உத்யோக பர்வம் 42அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 42ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
43 உத்யோக பர்வம் 43அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 43ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 43இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
44 உத்யோக பர்வம் 44 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
45 உத்யோக பர்வம் 45 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
46 உத்யோக பர்வம் 46அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 46ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
47 உத்யோக பர்வம் 47 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
48 உத்யோக பர்வம் 48அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 48ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 48இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 48ஈ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 48உ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
49 உத்யோக பர்வம் 49 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
50 உத்யோக பர்வம் 50 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
51 உத்யோக பர்வம் 51 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
52 உத்யோக பர்வம் 52 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
53 உத்யோக பர்வம் 53 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
54 உத்யோக பர்வம் 54 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
55 உத்யோக பர்வம் 55 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
56 உத்யோக பர்வம் 56 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
57 உத்யோக பர்வம் 57அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 57ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
58 உத்யோக பர்வம் 58 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
59 உத்யோக பர்வம் 59 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
60 உத்யோக பர்வம் 60 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
61 உத்யோக பர்வம் 61 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
62 உத்யோக பர்வம் 62 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
63 உத்யோக பர்வம் 63 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
64 உத்யோக பர்வம் 64 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
65 உத்யோக பர்வம் 65 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
66 உத்யோக பர்வம் 66 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
67 உத்யோக பர்வம் 67 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
68 உத்யோக பர்வம் 68 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
69 உத்யோக பர்வம் 69 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
70 உத்யோக பர்வம் 70 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
71 உத்யோக பர்வம் 71 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
72 உத்யோக பர்வம் 72அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 72ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 72இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
73 உத்யோக பர்வம் 73 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
74 உத்யோக பர்வம் 74 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
75 உத்யோக பர்வம் 75 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
76 உத்யோக பர்வம் 76 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
77 உத்யோக பர்வம் 77 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
78 உத்யோக பர்வம் 78 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
79 உத்யோக பர்வம் 79 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
80 உத்யோக பர்வம் 80 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
81 உத்யோக பர்வம் 81 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
82 உத்யோக பர்வம் 82 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
83 உத்யோக பர்வம் 83அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 83ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
84 உத்யோக பர்வம் 84 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
85 உத்யோக பர்வம் 85 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
86 உத்யோக பர்வம் 86 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
87 உத்யோக பர்வம் 87 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
88 உத்யோக பர்வம் 88 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
89 உத்யோக பர்வம் 89 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
90 உத்யோக பர்வம் 90அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 90ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 90இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
91 உத்யோக பர்வம் 91 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
92 உத்யோக பர்வம் 92 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
93 உத்யோக பர்வம் 93 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
94 உத்யோக பர்வம் 94 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
95 உத்யோக பர்வம் 95 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
96 உத்யோக பர்வம் 96 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
97 உத்யோக பர்வம் 97 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
98 உத்யோக பர்வம் 98 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
99 உத்யோக பர்வம் 99 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
100 உத்யோக பர்வம் 100 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
101 உத்யோக பர்வம் 101 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
102 உத்யோக பர்வம் 102 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
103 உத்யோக பர்வம் 103 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
104 உத்யோக பர்வம் 104 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
105 உத்யோக பர்வம் 105 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
106 உத்யோக பர்வம் 106 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
107 உத்யோக பர்வம் 107 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
108 உத்யோக பர்வம் 108 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
109 உத்யோக பர்வம் 109 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
110 உத்யோக பர்வம் 110 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
111 உத்யோக பர்வம் 111 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
112 உத்யோக பர்வம் 112 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
113 உத்யோக பர்வம் 113 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
114 உத்யோக பர்வம் 114 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
115 உத்யோக பர்வம் 115 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
116 உத்யோக பர்வம் 116 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
117 உத்யோக பர்வம் 117 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
118 உத்யோக பர்வம் 118 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
119 உத்யோக பர்வம் 119 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
120 உத்யோக பர்வம் 120 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
121 உத்யோக பர்வம் 121 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
122 உத்யோக பர்வம் 122 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
123 உத்யோக பர்வம் 123 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
124 உத்யோக பர்வம் 124 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
125 உத்யோக பர்வம் 125 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
126 உத்யோக பர்வம் 126 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
127 உத்யோக பர்வம் 127 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
128 உத்யோக பர்வம் 128 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
129 உத்யோக பர்வம் 129 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
130 உத்யோக பர்வம் 130 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
131 உத்யோக பர்வம் 131 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
132 உத்யோக பர்வம் 132 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
133 உத்யோக பர்வம் 133 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
134 உத்யோக பர்வம் 134 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
135 உத்யோக பர்வம் 135 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
136 உத்யோக பர்வம் 136 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
137 உத்யோக பர்வம் 137 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
138 உத்யோக பர்வம் 138 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
139 உத்யோக பர்வம் 138 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
140 உத்யோக பர்வம் 140 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
141 உத்யோக பர்வம் 141 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
142 உத்யோக பர்வம் 142 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
143 உத்யோக பர்வம் 143 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
144 உத்யோக பர்வம் 144 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
145 உத்யோக பர்வம் 145 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
146 உத்யோக பர்வம் 146 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
147 உத்யோக பர்வம் 147 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
148 உத்யோக பர்வம் 148 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
149 உத்யோக பர்வம் 149 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
150 உத்யோக பர்வம் 150 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
151 உத்யோக பர்வம் 151 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
152 உத்யோக பர்வம் 152 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
153 உத்யோக பர்வம் 153 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
154 உத்யோக பர்வம் 154 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
155 உத்யோக பர்வம் 155 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
156 உத்யோக பர்வம் 156 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
157 உத்யோக பர்வம் 157 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
158 உத்யோக பர்வம் 158 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
159 உத்யோக பர்வம் 159 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
160 உத்யோக பர்வம் 160 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
161 உத்யோக பர்வம் 161அ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 161ஆ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 161இ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

உத்யோக பர்வம் 161ஈ யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
162 உத்யோக பர்வம் 162 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
163 உத்யோக பர்வம் 163 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
164 உத்யோக பர்வம் 164 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
165 உத்யோக பர்வம் 165 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
166 உத்யோக பர்வம் 166 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
167 உத்யோக பர்வம் 167 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
168 உத்யோக பர்வம் 168 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
169 உத்யோக பர்வம் 169 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
170 உத்யோக பர்வம் 170 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
171 உத்யோக பர்வம் 171 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
172 உத்யோக பர்வம் 172 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
173 உத்யோக பர்வம் 173 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
174 உத்யோக பர்வம் 174 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
175 உத்யோக பர்வம் 175 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
176 உத்யோக பர்வம் 176 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
177 உத்யோக பர்வம் 177 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
178 உத்யோக பர்வம் 178 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
179 உத்யோக பர்வம் 179 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
180 உத்யோக பர்வம் 180 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
181 உத்யோக பர்வம் 181 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
182 உத்யோக பர்வம் 182 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
183 உத்யோக பர்வம் 183 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
184 உத்யோக பர்வம் 184 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
185 உத்யோக பர்வம் 185 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
186 உத்யோக பர்வம் 186 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
187 உத்யோக பர்வம் 187 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
188 உத்யோக பர்வம் 188 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
189 உத்யோக பர்வம் 189 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
190 உத்யோக பர்வம் 190 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
191 உத்யோக பர்வம் 191 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
192 உத்யோக பர்வம் 192 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
193 உத்யோக பர்வம் 193 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
194 உத்யோக பர்வம் 194 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
195 உத்யோக பர்வம் 195 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
196 உத்யோக பர்வம் 196 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
197 உத்யோக பர்வம் 197 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
198 உத்யோக பர்வம் 198 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்
199 உத்யோக பர்வம் 199 யூடியூப் MP3 பதிவிறக்கம்

மஹாபாரதத்தின் முக்கிய மனிதர்கள் வரும் பகுதிகள்

அகம்பனன் அகலிகை அகஸ்தியர் அகிருதவரணர் அக்ருதவ்ரணர் அக்னி அங்கதன் அங்காரபர்ணன் அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அசலன் அசுவினிகள் அஞ்சனபர்வன் அதிரதன் அத்புதன் அத்ரி அத்ரிசியந்தி அபிமன்யு அம்பரீஷன் அம்பா அம்பாலிகை அம்பிகை அம்பை அயோதா தௌம்யா அரிஷ்டநேமி அருணன் அருணி அருந்ததி அர்வாவசு அர்ஜுனன் அலம்பலன் அலம்புசன் அலம்புசை அலர்க்கன் அலாயுதன் அவிந்தியன் அவுர்வா அனுகம்பகன் அனுவிந்தன் அன்சுமான் அஷ்டகன் அஷ்டவக்கிரர் அஸ்மர் அஸ்வசேனன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வபதி அஹல்யை ஆங்கரிஷ்டன் ஆணிமாண்டவ்யர் ஆதிசேஷன் ஆத்ரேயர் ஆர்யகன் ஆர்ஷ்டிஷேணர் ஆஜகரர் ஆஸ்தீகர் இக்ஷ்வாகு இந்திரசேனன் இந்திரசேனை இந்திரத்யும்னன் இந்திரன் இந்திரஜித் இந்திரோதர் இராவான் {அரவான்} இல்வலன் உக்கிரசேனன் உக்தன் உக்ரசேனன் உசீநரன் உச்சைஸ்ரவஸ் உதங்கர் உதங்கா உதத்யர் உத்தமௌஜஸ் உத்தரன் உத்தரை உத்தவர் உத்தாலகர் உபமன்யு உபரிசரன் உபஸ்ருதி உமை உலூகன் உலூபி ஊர்வசி எலபத்திரன் ஏகதர் ஏகதன் ஏகலவ்யன் ஐராவதன் ஓகவதி ஔத்தாலகர் ஔத்தாலகி கங்கன் கங்கை கசன் கசியபர் கடோத்கசன் கணிகர் கண்வர் கதன் கத்ரு கந்தன் கபிலர் கபோதரோமன் கயன் கராளன் கருடன் கர்ணன் கலி கல்கி கல்மாஷபாதன் கவந்தன் கனகன் கஹோடர் காகமா காக்ஷிவத் காசியபர் காதி காந்தாரி காமதேனு காயத்ரி காயவ்யன் கார்க்கோடகன் கார்க்யர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் கார்த்திகை காலகவிருக்ஷீயர் காலகேயர் காலவர் காலன் காளி கிந்தமா கிரது கிரந்திகன் கிராதன் கிரிசன் கிரிடச்சி கிருதவர்மன் கிருதவீர்யன் கிருதாசி கிருபர் கிருபி கிருஷ்ணன் கிர்மீரன் கீசகர்கள் கீசகன் குசிகன் குணகேசி குணி-கர்க்கர் குண்டதாரன் குந்தி குந்திபோஜன் குபேரன் கும்பகர்ணன் குரு குரோதவாசர்கள் குவலாஸ்வன் கேசினி கேசின் கேதுவர்மன் கைகேயன் கைகேயி கைடபன் கோடிகன் கோமுகன் கௌசிகர் கௌசிகி கௌதமர் கௌதமன் கௌதமி க்ஷத்ரபந்து க்ஷேமதர்சின் க்ஷேமதூர்த்தி சகரன் சகாதேவன் சகுந்தலை சகுனி சக்திரி சக்ரதேவன் சங்கன் சசபிந்து சச்சி சஞ்சயன் சஞ்சயன் 1 சதயூபன் சதானீகன் சத்தியசேனன் சத்தியபாமா சத்தியர் சத்தியவதி சத்தியஜித் சத்யசேனன் சத்யபாமா சத்யவான் சத்ருஞ்சயன் சந்தனு சந்திரன் சமங்கர் சமீகர் சம்சப்தகர்கள் சம்பரன் சம்பா சம்பாகர் சம்பை சம்வர்ணன் சம்வர்த்தர் சரபன் சரஸ்வதி சர்மின் சர்மிஷ்டை சர்யாதி சலன் சல்லியன் சனத்சுஜாதர் சஹஸ்ரபத் சாகரன் சாண்டிலி சாண்டில்யர் சாத்யகி சாத்யர்கள் சாந்தை சாம்பன் சாம்யமணி சாரங்கத்வஜன் சாரஸ்வதர் சாரிசிரிகன் சாருதேஷ்ணன் சார்வாகன் சால்வன் சாவித்ரி சிகண்டி சிங்கசேனன் சிசுபாலன் சித்திரசேனன் சித்திரன் சித்திராங்கதை சித்ரகுப்தன் சித்ரவாஹனன் சிநி சிந்துத்வீபன் சிபி சியவணன் சியவனர் சிரிகாரின் சிரிங்கின் சிருஞ்சயன் சிவன் சீதை சுகர் சுகன்யா சுகுமாரி சுகேது சுக்ரது சுக்ரன் சுக்ரீவன் சுசர்மன் சுசோபனை சுதக்ஷிணன் சுதசோமன் சுதர்சனன் சுதர்மை சுதன்வான் சுதாமன் சுதேவன் சுதேஷ்ணை சுநந்தை சுந்தன் உபசுந்தன் சுபத்திரை சுப்ரதீகா சுமித்திரன் சுமுகன் சுரதன் சுரதை சுரபி சுருதகர்மன் சுருதசேனன் சுருதர்வன் சுருதர்வான் சுருதாயுதன் சுருதாயுஸ் சுருவாவதி சுலபை சுவர்ணஷ்டீவின் சுவாகா சுவேதகேது சுனந்தை சுனஸ்ஸகன் சுஷேணன் சுஹோத்திரன் சூதன்வான் சூரன் சூரியதத்தன் சூரியவர்மன் சூரியன் சூர்ப்பனகை சேகிதானன் சேதுகன் சேனஜித் சைகாவத்யர் சைப்யை சைரந்திரி சோமகன் சோமதத்தன் சௌதி சௌதியும்னி சௌனகர் தக்ஷகன் தக்ஷன் தண்டதாரன் தண்டன் தண்டி ததீசர் தத்தாத்ரேயர் தபதி தபஸ் தமயந்தி தமனர் தம்போத்பவன் தர்மதர்சனர் தர்மதேவன் தர்மத்வஜன் தர்மவியாதர் தர்மாரண்யர் தளன் தனு தாத்ரேயிகை தாரகன் தாருகன் தார்க்ஷ்யர் தாலப்யர் தியுமத்சேனன் திரஸதஸ்யு திரிசிரன் திரிதர் திரிஜடை திருதராஷ்டிரன் திருதவர்மன் திருஷ்டத்யும்னன் திரௌபதி திலீபன் திலோத்தமை திவோதாசன் தீர்க்கதமஸ் துச்சலை துச்சாசனன் துந்து துரியோதனன் துருபதன் துருபதன் புரோகிதர் துரோணர் துர்க்கை துர்மதன் துர்மர்ஷணன் துர்முகன் துர்வாசர் துர்ஜயன் துலாதாரன் துவஷ்டிரி துவாபரன் துவிதன் துஷ்கர்ணன் துஷ்யந்தன் தேவ தேவகி தேவசர்மன் தேவசேனா தேவசேனை தேவமதர் தேவயானி தேவராதன் தேவலர் தேவஸ்தானர் தேவாபி தௌமியர் நகுலன் நகுஷன் நமுசி நரகாசுரன் நரன் நளன் நளன்2 நாகன் நாசிகேதன் நாடீஜங்கன் நாரதர் நாராயணர்கள் நாராயணன் நிருகன் நிவாதகவசர்கள் நீலன் நைருதர்கள் பகதத்தன் பகர் பகன் பகீரதன் பங்காஸ்வனன் பசுஸகன் பஞ்சசிகர் பஞ்சசூடை பத்மநாபன் பத்மன் பத்ரகாளி பத்ரசாகன் பத்ரா பப்ருவாஹனன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பராசரர் பராவசு பரிக்ஷித் பரீக்ஷித்1 பர்ணாதன் பர்வதர் பலராமன் பலன் பலி பலிதன் பாகுகன் பாணன் பாண்டியன் பாண்டு பானுமதி பானுமான் பாஹ்லீகர் பிங்களன் பிங்களை பிரகலாதன் பிரதர்த்தனன் பிரதிவிந்தியன் பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரத்னஸ்வன் பிரமாதின் பிரம்மதத்தன் பிரம்மத்வாரா பிரம்மன் பிரம்மாதி பிராதிகாமின் பிருகதஸ்வர் பிருகத்யும்னன் பிருகு பிருது பிருந்தாரகன் பிருஹத்சேனை பிருஹத்பலன் பிருஹத்ரதன் பிருஹந்நளை பிருஹஸ்பதி பீமன் பீமன்1 பீஷ்மர் புரு புருரவஸ் புரோசனன் புலஸ்தியர் புலஹர் புலோமா புஷ்கரன் பூமாதேவி பூரி பூரிஸ்ரவஸ் பூஜனி போத்யர் பௌரவன் பௌரிகன் பௌலோமர் மங்கணகர் மங்கி மடன் மணிமான் மதங்கன் மதயந்தி மதிராக்ஷன் மது மதுகைடபர் மந்தபாலர் மந்தரை மயன் மருத்தன் மலயத்வஜன் மனு மஹாபிஷன் மஹிஷன் மஹோதரர் மாணிபத்ரன் மாதலி மாதவி மாத்ரி மாந்தாதா மாரீசன் மார்க்கண்டேயர் மாலினி மிருத்யு முகுந்தன் முசுகுந்தன் முத்கலர் முனிவர்பகன் மூகன் மேதாவி மேனகை மைத்ரேயர் யது யமன் யயவரர் யயாதி யவக்கிரீ யாதுதானி யாஜ்ஞவல்கியர் யுதாமன்யு யுதிஷ்டிரன் யுயுத்சு யுவனாஸ்வன் ரந்திதேவன் ராகு ராதை ராமன் ராவணன் ராஜதர்மன் ரிசீகர் ரிதுபர்ணன் ரிஷபர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருக்மரதன் ருக்மி ருக்மிணி ருசங்கு ருசி ருத்திரன் ருரு ரேணுகன் ரேணுகை ரைப்பியர் ரோமபாதன் ரோஹிணி லக்ஷ்மணன் லட்சுமணன் லட்சுமி லபிதை லோகபாலர்கள் லோபாமுத்திரை லோமசர் லோமபாதன் லோமஹர்ஷனர் வசாதீயன் வசிஷ்டர் வசு வசுதேவர் வசுமனஸ் வசுமான் வசுஹோமன் வதான்யர் வந்தின் வருணன் வர்கா வஜ்ரவேகன் வஜ்ரன் வாசுகி வாதாபி வாமதேவர் வாயு வார்ஷ்ணேயன் வாலகில்யர் வாலி விகர்ணன் விசரக்கு விசாகன் விசித்திரவீரியன் விசோகன் விதுரன் விதுலை விந்தன் விபாண்டகர் விபாவசு விபீஷணன் விபுலர் வியாக்ரதத்தன் வியாசர் வியுஷிதஸ்வா விராடன் விருத்திரன் விருபாகஷன் விருஷகன் விருஷசேனன் விருஷதர்பன் விருஷபர்வன் விரோசனன் விவிங்சதி வினதை விஷ்ணு விஸ்வகர்மா விஸ்வாமித்ரர் வீதஹவ்யன் வீரத்யும்னன் வீரபத்ரன் வேதா வேனன் வைகர்த்தனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு வைனியன் ஜடாசுரன் ஜடாயு ஜந்து ஜமதக்னி ஜரத்காரு ஜராசந்தன் ஜரிதை ஜரை ஜலசந்தன் ஜனகன் ஜனதேவன் ஜனபதி ஜனமேஜயன் ஜனமேஜயன் 1 ஜாம்பவதி ஜாரிதரி ஜாஜலி ஜிமூதன் ஜீவலன் ஜெயத்சேனன் ஜெயத்ரதன் ஜைகிஷவ்யர் ஜோதஸ்நாகாலி ஷாமந்தர் ஸனத்குமாரர் ஸுமனை ஸுவர்ச்சஸ் ஸ்கந்தன் ஸ்தாணு ஸ்தூணாகர்ணன் ஸ்யூமரஸ்மி ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமான் ஸ்வேதகி ஸ்வேதகேது ஸ்வேதன் ஹயக்ரீவன் ஹரிச்சந்திரன் ஹர்யஸ்வன் ஹனுமான் ஹாரீதர் ஹிடிம்பன் ஹிடிம்பை ஹிரண்யவர்மன் ஹோத்திரவாஹனர்